HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

สกว.ประกาศสนับสนุนทุนวิจัย

ฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับสมัครทุนวิจัย

เพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2562 จึงสนับสนุน

ทุนวิจัยแก่นักวิจัยรุ่นกลางและนักวิจัยอาวุโสที่เคยได้รับทุนและหรืออยู่ในระหว่างการรับทุน

จากฝ่ายวิชาการ สกว. สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://academics.trf.or.th

ระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม 2561 - 31 มกราคม 2562

joomla template