HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาตินานาชาติครั้งที่ 10

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ

และนานาชาติครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 12 -13 กรกฎาคม 2562

ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นเวทีวิชาการ

ให้กับอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิจัย ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนและส่งบทความ

ได้ตั้งแต่บัดนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2562 ที่เว็บไซต์ www.hu.ac.th/Conference

joomla template