HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กำหนดจัดงาน

ประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2562

ในหัวข้อ ศาสตร์พระราชาสู่การวิจัยและนวัตกรรม วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) จังหวัดพิษณุโลก

เปิดรับบทความตั้งแต่บัดนนี้ ถึง 15 มกราคม 2562

เว็บไซต์ http://research.psru.ac.th/PBR2019

joomla template