HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

ขอแสดงความยินดีกับนายดามธรรม จินากูล

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับ

นายดามธรรม จินากูล

พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

"ระดับชำนาญการ"

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2560

joomla template