HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

ขอแสดงความยินดีกับ ศ. ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ

ประจำปี 2562 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย จากสำนักงานคณะกรรมการ

วิจัยแห่งชาติ (วช.)

ซึ่งจะรับรางวัลในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

บางนา กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562

 

joomla template