HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

เชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จัดการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 "วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน" ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://journal.cpru.ac.th/web/conference/

joomla template