HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

การประชุมวิชาการระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ จัดโดยสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสถาบันเครือข่ายทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - กรกฎาคม 2562 รายละเอียดตาม website นี้ http://www.psaku.org/pages/conference

นอกจากนี้ สมาคมฯ และเครือข่าย ยังร่วมกันจัดพิมพ์วารสารวิชาการระดับนานาชาติ (ตามระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556) จำนวน 3 รายการ ประกอบด้วย http://www.psaku.org/pages/journal

ท่านสามารถส่งบทความวิชการและวิจัยร่วมเผยแพร่ในการประชุมวิชาการและวารสารข้างต้น โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/Political.Science.Association.KU

joomla template