HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

มหาวิทยาลัยคริสเตียนจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5

มหาวิทยาลัยคริสเตียน ร่วมกับมหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาลัยแสงธรรม และวิทยาลัยทองสุข กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 เรื่อง "ก้าวล้ำนวัตกรรมวิจัยและดิจิทัลเพื่อสังคมสุขภาพ" ในวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม 1-204 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยคริสเตียน จ.นครปฐม เพื่อเป็นเวทีให้ คณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้เผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณชนและนำไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2562

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์วรรณดี สุทธิศักดิ์

โทรศัพท์มือถือ 083-030-8828 หรือหมายเลข 034-388-555 ต่อ 1340

joomla template