HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นจัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 14

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นจัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 14 ในหัวข้อ “วิถีนวัตกรรมเพื่อการพัฒนางานวิจัยสู่เศรษฐกิจชุมชนไทยให้ยั่งยืน” ในวันเสาร์ที่ 27 และวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2562

โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยอันจะนำไปสู่การประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งเป็นเวทีทางวิชาการในการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยให้ผู้สนใจได้นำไปประยุกต์ใช้และเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์วิจัยให้กับนักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจต่อไป

ท่านสามารถส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอโดยส่งเอกสารบทความวิจัยในรูปแบบไฟล์ Word/PDF พร้อมส่ง E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน มายังสำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0-2563-5252 ต่อ 5017

joomla template