HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

เชิญส่งบทความนำเสนอในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติประจำปี 2562 "ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 4"

ด้วยมหาวิทยาลัยราชธานี จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2562 "ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 4" ในหัวข้อ การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ( Research for Sustainable Development ) เพื่อเป็นเวทีสำหรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการ เกิดการแลกเปลี่ยนแนวคิด และสร้างเครือข่ายวิจัยระหว่างนักวิจัยจากสถาบันต่างๆ อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา ผู้เข้าร่วมจากองค์กรของรัฐหรือเอกชน ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ตลอดจนบุคคลที่สนใจโดยทั่วไป โดยมีกำหนดจัดในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชธานี

คณาจารย์และนักศึกษาที่สนใจส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมดังกล่าว โดยจะเปิดรับบทความตั้งแต่ บัดนี้ ถึง 12 เมษายน 2562 ผ่านทาง ระบบลงทะเบียนที่ http://rtunc2019.rtu.ac.th/

joomla template