HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

ศูนย์วิจัย /กลุ่มวิจัย/หน่วยวิจัย/ห้องปฏิบัติการวิจัย(RU)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การจัดตั้งและสนับสนุนศูนย์วิจัย กลุ่มวิจัย และหน่วยวิจัย หรือห้องปฏิบัติการวิจัย เพื่อพัฒนาสู่การเป็นศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง พ.ศ. ๒๕๖๑ 23 พ.ค. 2561

แบบข้อเสนอโครงการเชิงหลักการ (Concept Paper) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

- แบบเสนอโครงการเชิงหลักการ เพื่อขอจัดตั้ง(ไม่ขอรับงบประมาณ) (แบบสบวพ.-RU-01) 23 ธ.ค. 2562

- แบบเสนอโครงการเชิงหลักการ เพื่อขอจัดตั้งและขอรับงบประมาณ (แบบสบวพ.-RU-02) 23 ธ.ค. 2562

- แบบเสนอโครงการเชิงหลักการ เพื่อทำบันทึกข้อตกลงรับเงินสนับสนุน (เอกสารหมายเลข4) 23 ธ.ค. 2562

คำอธิบายการกรอกข้อมูลในแบบเสนอโครงการเชิงหลักการ (Concept paper) RU ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

- คำอธิบายการกรอกข้อมูลในแบบเสนอโครงการเชิงหลักการ 24 ธ.ค. 2562

แบบฟอร์มการเงิน

แบบฟอร์มเบิกเงิน (สบวพ. ศก.-ง-01)
แบบฟอร์มรายงานการใช้จ่ายเงิน (สบวพ. ศก.-ง-02)
-
การขอเปิดบัญชีในชื่อศูนย์วิจัย/กลุ่มวิจัย/หน่วยวิจัย/ห้องปฏิบัติการวิจัยที่ได้รับการจัดสรรเงินสนับสนุนจาก  มทส.

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณน้ำฝน / คุณอนุรักษ์
โทร.  4761 / 4763
E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน / อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

joomla template