HOT NEWS

PDFPrintE-mail

สบวพ. ศึกษาดูงาน สถาบันวิทยสิริเมธี VISTEC

There are no translations available.

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นำโดย รศ.ดร.พีระพงษ์ อุฑารสกุล

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยน เรื่อง การเสริมสร้างความเข้ม

แข็งด้านงานวิจัย มทส. สู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย ณ สถาบันวิทยสิริเมรี (VISTEC) จังหวัดระยอง

 

โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ราเชนทร์ โกศิลวิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนกำเนิดวิทย์ (KVIS) ให้การต้อนรับ


และ ศ.ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ คณบดีโรงเรียนวิทยาศาสตร์พลังงานและวิศวกรรมศาสตร์ (ESE) เป็นผู้บรรยาย

พร้อมพาเยี่ยมชมห้องเรียนและห้องปฏิบัติการของโรงเรียน

joomla template