HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

ขอเชิญส่งผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการหม่อนไหมโลก ครั้งที่ 25 (International Congress on Sericulture & Silk Industry)

ขอเชิญส่งผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการหม่อนไหมโลก ครั้งที่ 25 (International Congress on Sericulture & Silk Industry)

ระหว่างวันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2562 ณ เมือง Tsukuba, ibaraki ประเทศญี่ปุ่น

ส่งผลงานวิจัยภายในวันที่ 12 กันยายน 2562 และลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ ภายในวันที่ 18 กันยายน 2562

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

www.isccongress25th.org

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Dr. Natuo Komoto

Email: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

นางสาวสุภาวดี บูระพันธ์

โทรศัพท์ 0 2558 7924 ต่อ 101, 102, 08 9790 4644

Email: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

joomla template