HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

สมาคมส่งเสริมการวิจัยขอเชิญร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย

สมาคมส่งเสริมการวิจัยขอเชิญร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยต่าง ๆ ดังนี้

- การวิจัยเชิงปฏิบัติการการวิจังเชิงคุณภาพ วันที่ 19-21 มิถุนายน 2562

- วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม (MIXED METHOD) วันที่ 27-28 มิถุนายน 2562

ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ อาคาร วช.1 ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สง่า สรรพศรี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

www.rpa.or.th

joomla template