HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดในการแข่งขันประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา และบุคคลทั่วไป และขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการและวิจัยระดับชาติและนานาชาติ

ขอเชิญ อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าประกวดในการแข่งขันประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา และบุคคลทั่วไป และขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการและวิจัยระดับชาติและนานาชาติ

ระหว่างวันที่ 6-8 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานประชุมวิชาการ

http://www.rd.ru.ac.th/?page_id=3118

งานประกวดสิ่งประดิษฐ์

http://www.rd.ru.ac.th/?page_id=2940

joomla template