HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

ขอเชิณนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 12 "การวิจัยสหวิทยาการบนพื้นฐานยุค 5.0"

ขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นำเสนอผลงานวิจัย

ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 12

"การวิจัยสหวิทยาการบนพื้นฐานยุค 5.0"

"Interdisciplinary Research Based on Era of 5.0"

ในวันที่ 20 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ส่งบทความผลงานวิจัย ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

http://seminarresearch.pkru.ac.th

joomla template