HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

วช. ประกาศรับทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563

 

 

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีความประสงค์ประกาศรับทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563

ซึ่งกำหนดให้ผู้เสนอขอรับทุนส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System: NRMS)

ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2562 นั้น  เพื่อให้การยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยของคณาจารย์เรียบร้อยและสมบูรณ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา

จึงใคร่ขอความร่วมมือในการแจ้งคณาจารย์ที่สนใจสมัครทุนดังกล่าว ให้จัดทำรายละเอียดโครงการวิจัย และศึกษารายละเอียดได้ที่ https://www.nrms.go.th

 

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากสถานวิจัยสำนักวิชาของท่านดำเนินการจัดส่งเอกสารให้สถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 13 สิงหาคม 2562

เอกสารประกอบด้วย

1. สรุปรายชื่อโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มสรุปข้อมูลการเสนอขอรับทุน

2. แบบเสนอทุน จำนวน 1 ชุด

3. กรอกข้อมูลในแบบหนังสือนำส่งเพื่อที่ทางสถาบันวิจัยและพัฒนานำเสนอให้ท่านอธิการลงนาม(เพื่อใช้แนบในระบบ) จำนวน 1 ชุด

4. กรณีโครงการวิจัยใดที่มีการวิจัยในมนุษย์ ควรส่งเอกสารให้สถาบันวิจัยออกใบรับรอง (เพื่อใช้แนบในระบบ) เอกสารประกอบการพิจารณา จำนวน 1 ชุด

5. กรณีโครงการวิจัยในสัตว์ทดลอง ควรส่งเอกสารให้สถาบันวิจัยออกใบรับรอง (เพื่อใช้แนบในระบบ) กรอกแบบเสนอขอขออนุญาตใช้สัตว์ จำนวน 3 ชุด

6. นักวิจัยทุกท่านต้องมีข้อมูล และต้อง Update ข้อมูลส่วนตัวในระบบ NRMS

 

การส่งข้อเสนอโครงการวิจัย (ให้ส่งผ่านสถานวิจัยเท่านั้น)

1. สถานวิจัยส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องมาที่สถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อเสนอผู้บริหารภายในวันอังคารที่ 13 ส.ค.2562

2. สถาบันวิจัยและพัฒนาส่งเอกสารหนังสือนำส่ง, ใบรับรองการวิจัยในมุนยษ์ ใบรับรองการวิจัยในสัตว์ ให้แก่คณาจารย์เพื่อแนบในระบบ NRMS

3. คณาจารย์ลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยที่เว็บไซต์ www.nrms.go.th ภายในวันที่ 31 ส.ค. 2562

(ควรลงทะเบียนส่งข้อเสนอโครงการก่อนระบบปิดประมาณ 3-4 วันทำการ)

 

คลิกดูรายละเอียดประกาศรับสมัครทุน


คลิกดูคู่มือการใช้งานระบบ NRMS ในการเสนอขอทุนวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล โทร.4761

joomla template