HOT NEWS

PDFPrintE-mail

วช.ประกาศรับทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 1)

There are no translations available.

ทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 1)

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :

1_สำเนาประกาศสำนักงาน

2_คุ่มือรับทุนวิจัยและนวัตกรรม

3_แบบฟอร์มแผนงานวิจัย

4_แบบฟอร์มโครงการวิจัยเดี่ยว-ย่อย

5_หนังสือรับรองการแผนงานวิจัย

6_หนังสือรับรองโครงการวิจัยเดี่ยว-ย่อย

7_หนังสือรับรองการนำผลงานไปใช้ประโยชน์

8_หนังสือรับรองการเป็นที่ปรึกษา (แบบ วช. 3)

9_แบบฟอร์มสรุปข้อมูลขอทุน

10_คู่มือ NRMS เสนอขอทุนใหม่ปี63_นักวิจัย_ฉบับย่อ

หมายเหตุ :

1. คณาจารย์ผู้ขอรับทุนทุกท่านที่อยู่ในแผนงาน/โครงการวิจัยต้องไม่ติดค้างงานวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ใดๆ ในระบบ NRMS ระหว่างปี 2551 – 2560 และในกรณีติดค้างงานวิจัย ในระบบ NRMS ใน ปีงบประมาณ 2561 – 2562 ให้นักวิจัยรับรองศักยภาพตนเองในการดำเนิน โครงการนี้ได้

2. คณาจารย์สามารถกรอกข้อมูลเบื้องต้นในระบบ NRMS โดยยังไม่ต้องยืนยันการส่ง ทั้งนี้เมื่อได้รับหนังสือรับรองและ เอกสารที่ทาง สบวพ. ออกให้แล้วจึงทำการนำเอกสารดังกล่าวเข้าระบบ และยืนยันการส่งข้อมูลไปยังแหล่ง    ทุนภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2562

 

การส่งข้อเสนอโครงการวิจัย  (ผ่านสถานวิจัยเท่านั้น)

  1. คณาจารย์ลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยที่เว็บไซต์ www.nrms.go.th แต่ยังไม่ยืนยันการส่งข้อมูล
  2. สถานวิจัยส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องมาที่สถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อเสนอผู้บริหารภายในวันอังคารที่ 20 ส.ค.2562
  3. สถาบันวิจัยและพัฒนาส่งเอกสารหนังสือนำส่ง, ใบรับรองการวิจัยในมนุษย์ ใบรับรองการวิจัยในสัตว์ ใบรับรองการดำเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยทางชีวภาพ (GMO) ให้แก่คณาจารย์ผู้เสนอขอ
  4. คณาจารย์แนบเอกสารที่เกี่ยวข้องและยืนยันส่งข้อเสนอการวิจัยที่เว็บไซต์ www.nrms.go.th ภายในวันที่ 31 ส.ค. 2562   (ควรลงทะเบียนส่งข้อเสนอโครงการก่อนระบบปิดประมาณ 2-3 วันทำการ)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล

โทรศัพท์ 4761  4763

joomla template