HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

ทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2)

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :

01_เอกสารแนบท้ายประกาศ วช.ฯ ทุนวิจัยและนวัตกรรมฯ ครั้งที่2.pdf

02_หนังสือรับรองแผนงานวิจัย.pdf

03_หนังสือรับรองโครงการวิจัยเดี่ยว-pdf

04_หนังสือรับรองแผนงานวิจัย.docx

05_หนังสือรับรองโครงการวิจัยเดี่ยว-ย่อย.docx

06_หนังสือรับรองการนำผลงานไปใช้ประโยชน์.pdf

07_หนังสือรับรองการเป็นที่ปรึกษา (แบบ วช. 3).pdf

08_แบบฟอร์มแผนงานวิจัย.doc

09_แบบฟอร์มโครงการวิจัยเดี่ยว-ย่อย.doc

10_คู่มือ NRMS เสนอขอทุนใหม่ปี63_นักวิจัย_ฉบับย่อ.pdf

11_แบบฟอร์มสรุปข้อมูลขอทุน (สำหรับสถานวิจัย).xlsx

 

หมายเหตุ :

1. คณาจารย์ผู้ขอรับทุนทุกท่านที่อยู่ในแผนงาน/โครงการวิจัยต้องไม่ติดค้างงานวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ใดๆ ในระบบ NRMS ระหว่างปี 2551 – 2560 และในกรณีติดค้างงานวิจัย ในระบบ NRMS ใน ปีงบประมาณ 2561 – 2562 ให้นักวิจัยรับรองศักยภาพตนเองในการดำเนิน โครงการนี้ได้

2. คณาจารย์สามารถกรอกข้อมูลเบื้องต้นในระบบ NRMS โดยยังไม่ต้องยืนยันการส่ง ทั้งนี้เมื่อได้รับหนังสือรับรองและ เอกสารที่ทาง สบวพ. ออกให้แล้ว โปรดนำเอกสารดังกล่าวเข้าระบบ และยืนยันการส่งข้อมูลไปยังแหล่งทุนภายในวันที่ 30 กันยายน 2562

 

การส่งข้อเสนอโครงการวิจัย  (ผ่านสถานวิจัยเท่านั้น)

  1. คณาจารย์ลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยที่เว็บไซต์ www.nrms.go.th แต่ยังไม่ยืนยันการส่งข้อมูล
  2. สถานวิจัยส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องมาที่สถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อเสนอผู้บริหารภายในวันศุกร์ที่ 20 ก.ย. 2562
  3. สถาบันวิจัยและพัฒนาส่งเอกสารหนังสือนำส่ง, ใบรับรองการวิจัยในมนุษย์ ใบรับรองการวิจัยในสัตว์ ใบรับรองการดำเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยทางชีวภาพ (GMO) ให้แก่คณาจารย์ผู้เสนอขอ
  4. คณาจารย์แนบเอกสารที่เกี่ยวข้องและยืนยันส่งข้อเสนอการวิจัยที่เว็บไซต์ www.nrms.go.th ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562   (ควรลงทะเบียนส่งข้อเสนอโครงการก่อนระบบปิดประมาณ 2-3 วันทำการ)

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล

โทรศัพท์ 4761  4763

joomla template