HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

วช.ประกาศรับข้อเสนอโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2563

 

 

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :

1. หนังสือเชิญชวนส่งข้อเสนอทุน KM ปี 2563.pdf

2. แบบฟอร์มขอทุน.doc

3.1  (สำเนา) TOR KM เชิงชุมชน สังคม ปี 2563.pdf

3.2  (สำเนา) TOR KM เชิงนโยบาย ปี 2563.pdf

3.3 (สำเนา) TOR KM พระราชดำริ ปี 2563.pdf

3.4  (สำเนา) TOR KM ด้านความมั่นคง ปี 2563.pdf

4. หนังสือรับรองข้อเสนอ.docx

5. แบบความร่วมมือ(เบื้องต้น)หน่วยงานพื้นที่.doc

6. คู่มือการใช้งานระบบ nrms สำหรับนักวิจัย (ฉบับย่อ).pdf

 

หมายเหตุ :

1. คณาจารย์ผู้ขอรับทุนทุกท่านที่อยู่ในแผนงาน/โครงการวิจัยต้องไม่ติดค้างงานวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยใดๆ

ในระบบ NRMS ระหว่างปี 2551 – 2560 และในกรณีติดค้างงานวิจัย ในระบบ NRMS ใน ปีงบประมาณ 2561 – 2562

ให้นักวิจัยรับรองศักยภาพตนเองในการดำเนิน โครงการนี้ได้

2. คณาจารย์สามารถกรอกข้อมูลเบื้องต้นในระบบ NRMS โดยยังไม่ต้องยืนยันการส่ง ทั้งนี้เมื่อได้รับหนังสือรับรองและ เอกสารที่ทาง สบวพ.

ออกให้แล้วจึงทำการนำเอกสารดังกล่าวเข้าระบบ และยืนยันการส่งข้อมูลไปยังแหล่ง    ทุนภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2562

 

การส่งข้อเสนอโครงการวิจัย  (ผ่านสถานวิจัยเท่านั้น)

  1. คณาจารย์ลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยที่เว็บไซต์ www.nrms.go.th แต่ยังไม่ยืนยันการส่งข้อมูล
  2. สถานวิจัยส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องมาที่สถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อเสนอผู้บริหารภายในวันอังคารที่ 20 ส.ค.2562
  3. สถาบันวิจัยและพัฒนาส่งเอกสารหนังสือนำส่ง, ใบรับรองการวิจัยในมนุษย์ ใบรับรองการวิจัยในสัตว์ ใบรับรองการดำเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยทางชีวภาพ (GMO) ให้แก่คณาจารย์ผู้เสนอขอ
  4. คณาจารย์แนบเอกสารที่เกี่ยวข้องและยืนยันส่งข้อเสนอการวิจัยที่เว็บไซต์ www.nrms.go.th ภายในวันที่ 31 ส.ค. 2562   (ควรลงทะเบียนส่งข้อเสนอโครงการก่อนระบบปิดประมาณ 2-3 วันทำการ)

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล

โทรศัพท์ 4761  4763

joomla template