HOT NEWS

PDFPrintE-mail

วช. ประกาศรับทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2) ประเภททุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา ทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท-เอก

There are no translations available.

 

 

 

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีความประสงค์ประกาศรับทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ

ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2) ประเภททุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา ดังนี้

-          ทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท

-          ทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาเอก

 

ซึ่งกำหนดให้ผู้เสนอขอรับทุนส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System: NRMS)

ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 นั้น เพื่อให้การยื่นข้อเสนอการวิจัยของบัณฑิตผู้ขอรับทุนเรียบร้อยและสมบูรณ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา

 

จึงใคร่ขอความร่วมมือในการแจ้งคณาจารย์และบัณฑิตศึกษาที่สนใจสมัครทุนดังกล่าว ให้จัดทำรายละเอียดข้อเสนอการวิจัย และศึกษารายละเอียดได้ที่ https://www.nrms.go.th

 

ทั้งนี้ขอความร่วมมือจากสถานวิจัยสำนักวิชาของท่านดำเนินการจัดส่งเอกสารให้สถาบันวิจัยและพัฒนา

ภายในวันที่ 20 กันยายน 2562

 

เอกสารประกอบด้วย

1.          เอกสารแสดงการอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ จำนวน 1 ชุด

2.          โครงร่างวิทยานิพนธ์ที่ผ่านการอนุมัติ จำนวน 1 ชุด

3.          กรอกข้อมูลหนังสือรับรองการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักพร้อมลงนาม จำนวน 1 ชุด

4.          กรอกข้อมูลในแบบหนังสือนำส่งเพื่อที่ทางสถาบันวิจัยและพัฒนานำเสนอให้ท่านอธิการลงนาม (เพื่อใช้แนบในระบบ) จำนวน 1 ชุด

5.          บัณฑิตศึกษาทุกท่านต้องมีข้อมูล และต้อง Update ข้อมูลส่วนตัวในระบบ NRMS

หมายเหตุ :

1. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักต้องไม่ติดค้างการส่งรายงานการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยใด ๆ ในระบบ NRMS ระหว่างปี 2551 – 2560 และในกรณีที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยและยังดำเนินการวิจัย ปีงบประมาณ 2561 – 2562 ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักรับรองศักยภาพตนเองในการปฏิบัติงานและควบคุมการวิจัยของผู้เสนอขอรับทุน

2. บัณฑิตผู้ขอรับทุนสามารถกรอกข้อมูลเบื้องต้นในระบบ NRMS โดยยังไม่ต้องยืนยันการส่ง ทั้งนี้เมื่อได้รับหนังสือรับรองและเอกสารที่ทาง สบวพ. ออกให้แล้วจึงทำการนำเอกสารดังกล่าวเข้าระบบ และยืนยันการส่งข้อมูลไปยังแหล่งทุนภายในวันที่ 30 กันยายน 2562

 

การส่งข้อเสนอการวิจัย (ให้ส่งผ่านสถานวิจัยเท่านั้น)

  1. ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องมาที่สถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อเสนอผู้บริหารภายในวันศุกร์ที่ 20 ก.ย. 2562
  2. สถาบันวิจัยและพัฒนาส่งเอกสารหนังสือนำส่ง ให้แก่บัณฑิตผู้เสนอขอ
  3. บัณฑิตผู้เสนอขอลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยที่เว็บไซต์ www.nrms.go.th ภายในวันที่ 30 ก.ย. 2562

(ควรลงทะเบียนส่งข้อเสนอโครงการก่อนระบบปิดประมาณ 3-4 วันทำการ)

 

คลิกดูรายละเอียดประกาศรับสมัคร/ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

https://bit.ly/2KyHz3P

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์ 4761

ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล

สถาบันวิจัยและพัฒนา (สบวพ.)

joomla template