HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

โครงการวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอก มทส.

ดัชนีบทความ
โครงการวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอก มทส.
หน้า 2
หน้า 3
หน้า 4
หน้า 5
หน้า 6
หน้า 7
ทุกหน้า
ลำดับที่ หัวหน้าโครงการ สำนักวิชา ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน
1 ผศ. ดร. รังสรรค์ พาลพ่าย เทคโนโลยีการเกษตร Effect of Trichostatin A on gene expression about DNA and hailstone modification in Cloned Swamp Buffalo Embryos สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก นักศึกษาผู้รับทุน นายต้น ย่อยสูงเนิน
2 ผศ. ดร. รังสรรค์ พาลพ่าย เทคโนโลยีการเกษตร การ Differentiation ของ rhesus monkey iPS cell และ ES cell ไปเป็น neural progenitor cell และ hepatocytes สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก นักศึกษาผู้รับทุน นายกิตติพงษ์ พุฒิขาว (WindowII สกว.=1,100,000 บาท มทส.= 1,052,000 บาท)
3 ผศ. ดร. สุนทร กาญจนทวี เทคโนโลยีการเกษตร Realisation of a Thai-French Master Degree and Continuing Education in Industrial Biotechnology Commission of The Europ ean Communities
4 ผศ. น.สพ. ดร. บัญชร ลิขิตเดชาโรจน์ เทคโนโลยีการเกษตร การพัฒนาสายพันธุ์ไก่เนื้อพื้นเมืองไทยเพื่อการผลิตเป็นอาชีพธุรกิจชุมชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
5 รศ. ดร. จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล เทคโนโลยีการเกษตร Functional and physico-chemical properties of freshwater fish proteins researchers สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ภายใต้ชุดโครงการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
6 รศ. ดร. จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล เทคโนโลยีการเกษตร ยังไม่มีชื่อวิทยานิพนธ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก นักศึกษาที่รับทุน นางสาวชมพูนุช ฆ้องลา
7 รศ. ดร. จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล เทคโนโลยีการเกษตร คุณสมบัติทางด้านโภชนเภสัชของเพปไทด์จากโปรตีนปลาไฮโดรไลเซท สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก นักศึกษาผู้รับทุน นางสาวธิดารัตน์ ธูปแช่ม (WindowII สกว.=1,100,000 บาท มทส.= 1,052,000 บาท)
8 รศ. ดร. จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล เทคโนโลยีการเก ษตร การหาคุณลักษณะและบทบาทในการสร้างสารให้กลิ่นรสของเอนไซม์ gramma-glutamyl-tran-peptidase ที่ผลิตจากแบคทีเรียที่สร้างกรดแลคติก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก นักศึกษาที่รับทุน นายเอกราช พรมเหมา
9 อาจารย์ ดร. โสภณ วงศ์แก้ว เทคโนโลยีการเกษตร การศึกษาผลกระทบจากแผนพัฒนารูปแบบไฟฟ้าพลังน้ำลุ่มน้ำมูล สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.-2)
10 อาจารย์ ดร. พรรณลดา ติตตะบุตร เทคโนโลยีการเกษตร ผลของเอทธิลีนและการใช้แบคทีเรียที่มีกิจกรรมของเอนไซม์ 1-amino-cyclopropane-1-carboxylate (ACC) deaminase ร่วมกับหัวเชื้อไรโซเบียม ต่อการเจริญของพืชตระกูลถั่วภายใต้สภาวะที่ก่อให้เกิดความเครียดกับพืช สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานของอาจารย์รุ่นใหม่)
11 ผศ. ดร. มาโนชญ์ สุธีรวัฒนานนท์ เทคโนโลยีการเกษตร การพัฒนาอาหารที่เป็นยาและผลิตภัณฑ์ยาจากลูทีนที่สกัดได้จากรังไหมเหลืองและอนุพันธุ์ขนาดเล็กของโปรตีนซิริซิน สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
12 ผศ. ดร. มาโนชญ์ สุธีรวัฒนานนท์ เทคโนโลยีการเกษตร การสกัดกรดแลคติกและทำให้บริสุทธิ์จากน้ำหมัก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
13 Assoc. Prof. Dr. Jeramy Ward เทคโนโลยีสังคม ยังไม่มีชื่อวิทยานิพนธ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก นักศึกษารับทุน นางสาวจิตรลดา ชื่นจันทร์แดง
14 Assoc. Prof. Albert Schulte Schulz วิทยาศาสตร์ Easy to make and handle pointed carbon fiber-based nanosensors for electrochemical scanning tunneling microscopy and voltammetry สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (ทุนวิจัยแบบมุ่งเป้า)
15 Assoc. Prof. James R.Ketudat-Cairns วิทยาศาสตร์ การศึกษาหน้าที่และโครงสร้างของเอนไซม์เบต้ากลูโคซิเดสจากข้าว สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก นักศึกษารับทุน นายอัครวิทย์ ประวิสุทธิ์
16 Assoc. Prof. James R.Ketudat-Cairns วิทยาศาสตร์ การศึกษาการแสดงออกและสมบัติของเอนไซม์เบต้ากลูโคซิเดสจากข้าว สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก นักศึกษารับทุน นางสาวสุกัญญา เลือง
17 Prof. Dr. Sergey V. Meleshko วิทยาศาสตร์ การทำให้เป็นเชิงเส้นของระบบสมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับสอง 2 สมการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก นักศึกษาผู้รับทุน นายสักกะ สุขมี
18 Prof. Dr. Sergey V. Meleshko วิทยาศาสตร์ การทำสมการเชิงอนุพันธ์อันดับสามให้เป็นสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับสอง โดยการแปลงแบบ tangent สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก นักศึกษาผู้รับทุน นางสาววริษา นาคพิมพ์
19 รศ. ดร. กนกอร อินทราพิเชฐ วิทยาศาสตร์ การแยก จำแนก และการผสมเลียนแบบกลิ่นรสขนุนจำปาดะไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก นักศึกษาที่รับทุน นางสาวมัณฑนา บุตระ (WindowII สกว.=1,100,000 บาท มทส.= 1,052,000 บาท)
20 รศ. ดร. จตุพร วิทยาคุณ วิทยาศาสตร์ การสังเคราะห์ซีโอไลต์และดัดแปรสมบัติเพื่อเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา หรือตัวรองรับสำหรับตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะแทรนซิชัน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษกนักศึกษารับทุน นายณัฐวุฒิ โอสระคู
21 รศ. ดร. วิภา สุจินต์ วิทยาศาสตร์ ยังไม่มีชื่อวิทยานิพนธ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก นักศึกษารับทุน นางสาวสุนิสา ทองสม
22 รศ. ดร. วิภา สุจินต์ วิทยาศาสตร์ ผลของการกลายพันธุ์ต่อคุณสมบัติทางเอนไซม์ของ Vibrio carchariae ไคติเนส โดยวิธีการคำนวณค่า pKa สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก นักศึกษาที่รับทุน นายปิยณัฐ หมี่กระโทก (WindowII สกว.=1,100,000 บาท มทส.= 1,052,000 บาท)
23 รศ. ดร. อนันต์ ทองระอา วิทยาศาสตร์ โครงสร้างและพลวัตของไอออนที่ถูกซอลเวต:ความเข้าใจลึกซึ้งโดยการจำลองบนพื้นฐานกลศาสตร์ควอนตัม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ทุนองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา วุฒิเมธีวิจัย (WindowII มทส=1,000,000 สกว=1,000,000)
24 รศ. ดร. อนันต์ ทองระอา วิทยาศาสตร์ การศึกษาโครงสร้างและพลวัตไออนที่ซอลเวตอยู่ในสารละลายผสมของน้ำและแอมโมเนีย โดยใช้การจำลองพลวัตเชิงโมเลกุลที่ผสมผสานกลศาสตร์ควอนตัมและกลศาสตร์โมเลกุลบนพื้นฐานของวิธีโอเนียม-เอ๊กซ์เอส (ONIOM-XS) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก นักศึกษารับทุน นางสาวพิไลลักษณ์ กาบบาลี (WindowII สกว.=1,100,000 บาท มทส.= 1,052,000 บาท)
25 รศ. ดร. อนันต์ ทองระอา วิทยาศาสตร์ ลักษณะของการซอลเวตของไอออนในสารละลายน้ำ : การศึกษาโดยใช้เทคนิคการวัด Synchrotron X-ray absorption spectroscopy ร่วมกับเทคนิคการจำลองพลวัตเชิงโมเลกุลบนพื้นฐานกลศาสตร์ควอนตัม สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
26 ศ. ดร. ไพโรจน์ สัตยธรรม วิทยาศาสตร์ การพยากรณ์ความเสี่ยงบนพื้นฐานของการอินทิเกรตแบบเศษส่วน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (ทุนองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา)
27 ศ. ดร. กฤษณะ สาคริก วิทยาศาสตร์ ปฏิกิริยาการถ่ายโอนโปรตอนและพลวัตในแนฟิออน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
28 ศ. ดร. ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ วิทยาศาสตร์ การถอดรหัสโครงสร้างของสารและความบกพร่องโดยการคำนวณแบบเฟิร์สปรินซิเปิลและเทคนิคการวัดขั้นสูง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (ทุนส่งเสิมกลุ่มวิจัย)
29 ศ. ดร. ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ วิทยาศาสตร์ ยังไม่มีชื่อวิทยานิพนธ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก นักศึกษารับทุน นางนุชลี ชเวิร์ตเฟเกอร์
30 ศ. ดร. ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ วิทยาศาสตร์ โครงการการศึกษาโครงสร้างการเรียงตัวของอะตอมในสารกลุ่ม II-VI ระหว่างการเปลี่ยนเฟส สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ


joomla template