HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

โครงการวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอก มทส. - หน้า 2

ดัชนีบทความ
โครงการวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอก มทส.
หน้า 2
หน้า 3
หน้า 4
หน้า 5
หน้า 6
หน้า 7
ทุกหน้า
ลำดับที่ หัวหน้าโครงการ สำนักวิชา ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน
31 อาจารย์ ดร. พนิดา ขันแก้วหล้า วิทยาศาสตร์ การศึกษาคุณสมบัติทางชีวเคมีและหน้าที่ของโปรตีนบนผิวเซลล์เม็ดเลือดขาวที่จำเพาะต่อโมโนโคลนอลแอนติบอดี COS3A สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานของอาจารย์รุ่นใหม่)
32 อาจารย์ ดร. สิริโชค จึงถาวรรณ วิทยาศาสตร์ โครงสร้างระดับจุลภาคและคุณสมบัติของคาร์บอนคล้ายเพชร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานของอาจารย์รุ่นใหม่)
33 ผศ. ดร. ธีรวัฒน์ สินศิริ วิศวกรรมศาสตร์ การใช้วัสดุปอซโซลานธรรมชาติเพื่อเป็นวัสดุประสาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานของอาจารย์รุ่นใหม่)
34 ผศ. ดร. รจนา โอภาสศิริ วิศวกรรมศาสตร์ การศึกษาหน้าที่ของเอนไซม์บีตากลูโคซิเดสของข้าวไอโซไซม์ Os4BGlu12 ในการย่อยผนังเซลล์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานของอาจารย์รุ่นใหม่)
35 ผศ. ดร. ศิริรัตน์ ทับสูงเนิน รัตนจันทร์ วิศวกรรมศาสตร์ ผลึกนาโนของซิงค์ออกไซด์ที่เติมสารเจือด้วยวิธีการเคลือบผิวด้วยแรงเหวี่ยงสำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ ศูนย์นาโนเทคโนโลยี
36 ผศ. ดร. ศิริรัตน์ ทับสูงเนิน รัตนจันทร์ วิศวกรรมศาสตร์ ยังไม่มีชื่อวิทยานิพนธ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก นักศึกษารับทุน นางสาวนวลละออง สระแก้ว
37 ผศ. ดร. อุทัย มีคำ วิศวกรรมศาสตร์ งานจัดจ้างที่ปรึกษางานวิจัยและพัฒนาพลาสติกชีวภาพชนิดพอลิแลคติก แอซิด เสริมแรงด้วยเส้นใยธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
38 อาจารย์ ดร. กีรติ สุลักษณ์ วิศวกรรมศาสตร์ ซอฟต์แวร์พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณสำหรับการไหลผ่านรูปทรงที่ซับซ้อน 3 มิติ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
39 อาจารย์ ดร. จงพันธ์ จงลักษณมณี วิศวกรรมศาสตร์ การศึกษาเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก นักศึกษาผู้รับทุนนางสาวนำพร วัฒนธร
40 อาจารย์ ดร. ฐาปนีย์ อุดมผล วิศวกรรมศาสตร์ การศึกษาสาเหตุและการแก้ไขปัญหาการผลิตชิ้นงานหล่ออะลูมิเนียมสำหรับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ นักศึกษาหัวหน้าโครงการ นายมงคล แก้วนพรัตน์
41 อาจารย์ ดร. ทิพย์วรรณ ฟังสุวรรณรักษ์ วิศวกรรมศาสตร์ การศึกษาคุณภาพของชั้นผิวพาสซิเวชันด้านหลัง ต้นทุนต่ำ สำหรับเซลส์แสงอาทิตย์ชนิดผนึกซิลิคอน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานของอาจารย์รุ่นใหม่)
42 อาจารย์ ดร. นิมิต ชมนาวัง วิศวกรรมศาสตร์ เซอร์กิจเบรกเกอร์จุลภาคสัดส่วนสูงสร้างโดยกระบวนการลิโธกราฟฟีด้วยรังสีเอ็กซ์ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนแห่งชาติ
43 อาจารย์ ดร. นิมิต ชมนาวัง วิศวกรรมศาสตร์ การพัฒนาเทคนิคลีโธกราฟฟีโดยตรงด้วยรังสีเอ็กซ์สำหรับวัสดุพอลิเมอร์ไว้แสง SU-8/ คาร์บอนเพื่อผลิตโครงสร้างจุลภาคนำไฟฟ้า ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนแห่งชาติ
44 อาจารย์ ดร. นิมิต ชมนาวัง วิศวกรรมศาสตร์ การพัฒนาปอดเทียมโดยเทคนิคลิโธกราฟฟีด้วยรังสีเอ็กซ์ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนแห่งชาติ
45 อาจารย์ ดร. พรวสา วงศ์ปัญญา วิศวกรรมศาสตร์ การสึกหรอและความต้านทานการกัดกร่อนของเหล็กกล้าเครื่องมือเกรด AISI H13 and AISI D2 ที่เคลือบผิวด้วยไอทางกายภาพ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) นักศึกษาผู้รับทุน นายศราวุฒิ ตั้นมี
46 อาจารย์ ดร. อติชาต วงศ์กอบลาภ วิศวกรรมศาสตร์ การจำลองระดับโมเลกุลของการดูดซับของคาร์บอนไดออกไซด์ มีเทน และก๊าซผสมของสารทั้งสองในรูพรุนของถ่าน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานของอาจารย์รุ่นใหม่)
47 อาจารย์ ดร. จงพันธ์ จงลักษณมณี วิศวกรรมศาสตร์ วิวัฒนาการทางธรณีวิทยาแปรสัณฐานและลำดับชั้นหินของหมวดหินห้วยหินลาดที่สะสมตัวในธารน้ำและทะเลสาป : เน้นการสำรวจแหล่งปิโตรเลียม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก นักศึกษารับทุน นายบุญณรงค์ อาศัยไร่ (WindowII สกว.=1,100,000 บาท มทส.= 1,112,000 บาท)
48 ผศ. ดร. มนต์ทิพย์พา อุฑารสกุล วิศวกรรมศาสตร์ การปรับปรุงอัตราการขยายสายอากาศสำหรับงานกระจายโทรทัศน์ท้องถิ่น ITAP-SUT โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอฟเอ็มเคบรอดคาซท
49 อาจารย์ ดร. พรรณลดา ติตตะบุตร เทคโนโลยีการเกษตร การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากเปลือกไม้ยูคาลิปตัส ITAP-SUT โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย บจก.เอฟเอ็มเคบรอดคาซท
50 อาจารย์ ดร. ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์ แพทยศาสตร์ การสร้างเสริมสุขภาพจิตและจิตวิญญาณหญิงหลังคลอดที่เลี้ยงลูกด้วยนมมารดาในเขตเมือง นครราชสีมา สำนักงานแผนงานการพัฒนาสถาบันการศึกษาสาธารณสุขให้เป็นองค์การการสร้างเสริมสุขภาพ
51 ผศ. ดร. ถิรยุทธ ลิมานนท์ วิศวกรรมศาสตร์ การวิจัยและพัฒนาระบบขนส่งมวลชนเมืองหาดใหญ่และเชื่อมโยงเมืองสงขลา ศูนย์วิจัยและพัฒนาจราจรและขนส่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
52 รศ. ดร. วัฒนวงศ์ รัตนวราห วิศวกรรมศาสตร์ การศึกษาความเหมาะสมและจัดทำแผนการใช้พลังงานทดแทนสำหรับเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท
53 Assoc. Prof. Dr. Adrian Flood วิศวกรรมศาสตร์ Separation of protein in bulk crystallization สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก นักศึกษารับทุน นายสมชาย เหมาสูงเนิน)
54 Assoc. Prof. Dr. Adrian Flood วิศวกรรมศาสตร์ การตกผลึกของกรดอะมิโนในหลายรูปแบบ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (โครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ทุนหลักสูตรปริญญาเอกภายในประเทศ ประเภทอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาผู้รับทุน นายเล็ก วันทา)
55 ผศ. ดร. โชคชัย วนภู เทคโนโลยีการเกษตร การผลิตปุ๋ยอินทรีย์เคมีโดยใช้กากและเปลือกมันสำปะหลัง ITAP-SUT โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย บริษัทเชาวน์ดี สตาร์ช (2004) จำกัด
56 ผศ. ดร. โชคชัย วนภู เทคโนโลยีการเกษตร การพัฒนาคุณภาพสเปรย์กำจัดกลิ่นชนิดเอนไซม์ UBI-SUT หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี บริษัท ไบโอเวย์ จำกัด
57 ผศ. ดร. ถิรยุทธ ลิมานนท์ วิศวกรรมศาสตร์ ศึกษาสำรวจข้อมูลด้านการขนส่งและจราจรเพื่อจัดทำแผนแม่บทในเมืองภูมิภาค จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
58 ผศ. ดร. ธีรวัฒน์ สินศิริ วิศวกรรมศาสตร์ การศึกษาโครงสร้างขนาดเล็กของเถ้าชีวมวล สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (โครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา หลักสูตรปริญญาเอกร่วมในประเทศและต่างประเทศ นักศึกษาผู้รับทุน นายวันโชค เครือหงษ์)
59 ผศ. ดร. ธีรวัฒน์ สินศิริ วิศวกรรมศาสตร์ การศึกษาการชะละลายสารปนเปื้อนโลหะหนักในซีเมนต์เพสต์ที่ผสมวัสดุปอซโซลาน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (โครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา หลักสูตรปริญญาเอกในประเทศ นักศึกษาผู้รับทุน นายชูวิทย์ นาเพีย)
60 ผศ. ดร. นวลน้อย จูฑะพงษ์ วิทยาศาสตร์ ยังไม่มีชื่อวิทยานิพนธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (โครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกภายในประเทศ นักศึกษาผู้รับทุน นางสาวศิริลักษณ์ กมลวรรณสิทธิ์)


joomla template