HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

โครงการวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอก มทส. - หน้า 3

ดัชนีบทความ
โครงการวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอก มทส.
หน้า 2
หน้า 3
หน้า 4
หน้า 5
หน้า 6
หน้า 7
ทุกหน้า
ลำดับที่ หัวหน้าโครงการ สำนักวิชา ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน
61 ผศ. ดร. ปราโมทย์ แพงคำ เทคโนโลยีการเกษตร Protein and energy requirement of beef cattle Japan International Research Center for Agricultural Sciences (JIRCAS)
62 ผศ. ดร. ปราโมทย์ แพงคำ เทคโนโลยีการเกษตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ "อินนูลินไหลผ่าน" จากแก่นตะวันเพื่อผสมในอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และบริษัท เวท ซุปพีเรีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
63 ผศ. ดร. พรศิริ จงกล วิศวกรรมศาสตร์ Analysis and Optimal Allocation of Transportation Operators in Hard Disk Drive Production Line ศูนย์วิจัยร่วมเฉพาะทางด้านส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
64 ผศ. ดร. มารินา เกตุทัต-คาร์นส์ เทคโนโลยีการเกษตร การพัฒนาเทคนิคโอลิโกนิวคลีโอไทด์อาร์เรย์เพื่อตรวจเชื้อก่อโรคปนเปื้อนในเนื้อไก่สด สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (โครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกภายในประเทศ นักศึกษาที่รับทุน นางสวาวชนิดา กุประดิษฐ์)
65 ผศ. ดร. มารินา เกตุทัต-คาร์นส์ เทคโนโลยีการเกษตร โมโนโคลนัลแอนติบอดีต่ออสุจิ Y ของวัว สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (โครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกภายในประเทศ นักศึกษาที่รับทุน นายสุรชัย รัตนสุข)
66 ผศ. ดร. รังสรรค์ พาลพ่าย เทคโนโลยีการเกษตร ยังไม่มีชื่อวิทยานิพนธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (โครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา หลักสูตรปริญญาเอกร่วมในประเทศและต่างประเทศ นักศึกษาผู้รับทุน นางสาวอภิฎา คล่องแคล่ว)
67 ผศ. ดร. รัตติกร ยิ้มนิรัญ วิทยาศาสตร์ Development of multiferroic materials for high density for high density data recording ศูนย์วิจัยร่วมเฉพาะทางด้านส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
68 ผศ. ดร. รัตติกร ยิ้มนิรัญ วิทยาศาสตร์ Effects of Cu and Mn doping on properties of BF-BT ceramics ศูนย์วิจัยร่วมเฉพาะทางด้านส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
69 ผศ. ดร. วิสิษฐ์ แววสูงเนิน วิทยาศาสตร์ Polypropylene and silk สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (โครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกภายในประเทศ )
70 ผศ. ดร. วิสิษฐ์ แววสูงเนิน วิทยาศาสตร์ Polymeric nanostructured materials สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (โครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อพัฒนาบุคลากร ทุนปริญญาเอกในประเทศและร่วมกับต่างประเทศ (Sandwich Program)
71 ผศ. ดร. วีรชัย อาจหาญ วิศวกรรมศาสตร์ การผลิตพลังงานจากฟางข้าวเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
72 ผศ. ดร. วีรชัย อาจหาญ วิศวกรรมศาสตร์ การศึกษาแนวทางบริหารจัดการขยะชุมชนเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนแบบครบวงจร (ระดับชุมชน) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
73 ผศ. ดร. วีรชัย อาจหาญ วิศวกรรมศาสตร์ การศึกษาและพัฒนาต้นแบบการจัดการขยะชุมชนเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน (กรณีศึกษา:ชุมชนขนาดเล็กปริมาณขยะ 3 – 5 ตัน/วัน) สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
74 ผศ. ดร. วีรชัย อาจหาญ วิศวกรรมศาสตร์ การศึกษากระบวนการปรับปรุงคุณภาพแก๊สชีวภาพเพื่อนำไปใช้ทดแทนก๊าซธรรมชาติ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กับบริษัทสงวนวงศ์อุตสาหกรรม จำกัด
75 ผศ. ดร. วีระศักดิ์ เลิศสิริโยธิน วิศวกรรมศาสตร์ การพัฒนาต้นแบบเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยอินทรีย์ขนาดเล็ก สำนักงานคณะกรรมการการอุมศึกษา
76 ผศ. ดร. สมประสงค์ สัตยมัลลี วิศวกรรมศาสตร์ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กรณีกรมทางหลวงจะดำเนินการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดบนทางหลวงหมายเลข 2 บริเวณสามแยกนครราชสีมา (ทางแยกถนนมิตรภาพ-หนองคาย) แขวงการทางนครราชสีมาที่ 2
77 ผศ. ดร. สมประสงค์ สัตยมัลลี วิศวกรรมศาสตร์ การวิจัยเพื่อกำหนดมาตรฐานในการใช้งาน Rumble Strips เพื่อลดความเร็วจราจร กรมทางหลวงชนบท
78 ผศ. ดร. สมประสงค์ สัตยมัลลี วิศวกรรมศาสตร์ การศึกษาและออกแบบปรับปรุงด้านวิศวกรรม จุดอันตรายบนทางหลวงชนบท กรมทางหลวงชนบท
79 ผศ. ดร. สมประสงค์ สัตยมัลลี วิศวกรรมศาสตร์ การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบขนส่งทางน้ำ จังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรีร่วมกับบริษัทโกลเด้นแพลน จำกัด
80 ผศ. ดร. สุรีลักษณ์ รอดทอง วิทยาศาสตร์ การพัฒนาจุลินทรีย์ที่สามารถผลิตกรดแลคติกชนิดแอลและดีจากแป้งมันสำปะหลัง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
81 ผศ. ดร. อุทัย มีคำ วิศวกรรมศาสตร์ Bullet Proof Material ITAP-SUT โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย บริษัท เลเซอร์เวิลด์โพรดักซ์แอนคราฟท์ จำกัด
82 ผศ. ดร. อุทัย มีคำ วิศวกรรมศาสตร์ High HDT HDPE บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด
83 ผศ. สพ.ญ. ดร. ศจีรา คุปพิทยานันท์ วิทยาศาสตร์ ยังไม่มีชื่อวิทยานิพนธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (โครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ทุนหลักสูตรปริญญาเอกร่วมในประเทศและต่างประเทศ นักศึกษาผู้รับทุน นางสาวแคทรียา ธนะมูล)
84 รศ. ดร. กนกอร อินทราพิเชฐ วิทยาศาสตร์ Isolation, identification and simulation of maengdana flavor สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก นักศึกษาที่รับทุน นางสาวปัทมาวดี เกียรติเบญจกุล
85 รศ. ดร. จตุพร วิทยาคุณ วิทยาศาสตร์ ยังไม่มีชื่อวิทยานิพนธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (โครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ทุนหลักสูตรปริญญาเอกในประเทศ นักศึกษาผู้รับทุน นางสาวอรสุรางค์ โสภิพันธ์)
86 รศ. ดร. จตุพร วิทยาคุณ วิทยาศาสตร์ ยังไม่มีชื่อวิทยานิพนธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (โครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ทุนหลักสูตรปริญญาเอกในประเทศ นักศึกษาผู้รับทุน นางสาวกมลวรรณ รินทรามี)
87 รศ. ดร. จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล เทคโนโลยีการเกษตร การสร้างกลิ่นของแบคทีเรียที่ชอบเค็มในกระบวนการหมักน้ำปลา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก นักศึกษาที่รับทุน นางสาวนวพร ลาภส่งผล
88 รศ. ดร. ทวิช จิตรสมบูรณ์ วิศวกรรมศาสตร์ การวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกังหันลม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก นักศึกษารับทุน นายวิโรจน์ แบบพิมาย
89 รศ. ดร. ธนัดชัย กุลวรวานิชพงษ์ วิศวกรรมศาสตร์ การวิเคราะห์และวางแผนระบบผลิตพลังงานทดแทนในระบบจำหน่ายกำลังไฟฟ้า 22 Kv สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก นักศึกษาผู้รับทุน นายอุเทน ลีตน
90 รศ. ดร. ปิยะดา ตันตสวัสดิ์ เทคโนโลยีการเกษตร การเพาะเลี้ยงโปรโตพลาสต์ และพัฒนา maintainer line ของทานตะวัน โดยใช้วิธีรวมโปรโตพลาสต์ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


joomla template