HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

โครงการวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอก มทส. - หน้า 4

ดัชนีบทความ
โครงการวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอก มทส.
หน้า 2
หน้า 3
หน้า 4
หน้า 5
หน้า 6
หน้า 7
ทุกหน้า
ลำดับที่ หัวหน้าโครงการ สำนักวิชา ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน
91 รศ. ดร. วัฒนวงศ์ รัตนวราห วิศวกรรมศาสตร์ วิจัยการจัดการความปลอดภัยบริเวณโรงเรียนพื้นที่ศึกษาในจังหวัดสิงห์บุรี มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ
92 รศ. ดร. วิภา สุจินต์ วิทยาศาสตร์ การศึกษาหน้าที่และโครงสร้างเชิงซ้อนของเอนไซม์ไคติเนส เอ จากเชื้อแบคทีเรีย Vibrio carchariae กับตัวยับยั้งที่มีประสิทธิภาพสูง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก นักศึกษาที่รับทุน นางสาวสุพรรษา ปานทุม)
93 รศ. ดร. วิภา สุจินต์ วิทยาศาสตร์ การศึกษาโครงสร้างและหน้าที่ของโปรตีน human chitinase like proteins สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (โครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกภายในประเทศ นักศึกษารับทุน นางสาวอารยา รานอก)
94 รศ. ดร. สุขสันต์ หอพิบูลสุข วิศวกรรมศาสตร์ ยังไม่มีชื่อวิทยานิพนธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (โครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกภายในประเทศ )
95 รศ. ดร. สุขสันต์ หอพิบูลสุข วิศวกรรมศาสตร์ การประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยประจำปี พ.ศ. 2549 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
96 รศ. ดร. สุขสันต์ หอพิบูลสุข วิศวกรรมศาสตร์ วิเคราะห์ความสามารถในการรับกำลังอัดและความทนทานของดินลูกรังผสมจีโอพอลิเมอร์ที่อัตราส่วนผสมต่างๆ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก นักศึกษาผู้รับทุน นางสาว ปฏิมาพร สุขมาก
97 รศ. ดร. หนึ่ง เตียอำรุง เทคโนโลยีการเกษตร ชีววิทยาโมเลกุลของเชื้อราไมคอร์ไรซา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก นักศึกษาที่รับทุน นางสาวนันทิดา วัฒนโรจนพร
98 รศ. ร.อ. ดร. กนต์ธร ชำนิประศาสน์ วิศวกรรมศาสตร์ การออกแบบและวิเคราะห์โครงสร้างหลักรถโดยสาร ITAP-SUT โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย บริษัท เชิดชัยอุตสาหกรรมจำกัด
99 รศ. ร.อ. ดร. กนต์ธร ชำนิประศาสน์ วิศวกรรมศาสตร์ ระบบฐานข้อมูลและการจัดการวัสดุคงคลัง ITAP-SUT โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย บริษัท ศรีมงคลขนส่ง จำกัด
100 ศ. ดร. ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ วิทยาศาสตร์ การระบุโครงสร้างของสารและความบกพร่องโดยการคำนวณแบบเฟิร์สปรินซิเปิล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (ทุนวุฒิเมธีววิจัย)
101 ศ. น.ท. ดร. สราวุฒิ สุจิตจร วิศวกรรมศาสตร์ ยังไม่มีหัวข้อวิทยานิพนธ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก นักศึกษาผู้รับทุน นางสาว เนื้อเพชร สาระศิริ
102 อาจารย์ ดร. นิมิต ชมนาวัง วิศวกรรมศาสตร์ การพัฒนาระบบการสร้างลวดลายไมโคร/นาโน โดยใช้เทคนิคการเขียนภาพโดยตรงด้วยแสงซินโครตรอนย่านรังสีเอ็กซ์ผ่านช่องเปิดเคลื่อนที่ซึ่งควบคุมด้วยระบบกลไฟฟ้าจุลภาค สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) (ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษาผู้รับทุน นายพิทยา ดีกล้า)
103 อาจารย์ ดร. พงษ์ชัย จิตตะมัย วิศวกรรมศาสตร์ การประเมินผลกระทบและการพัฒนาให้ชุมชนมีส่วนร่วม ต่อโครงการพัฒนารูปแบบไฟฟ้าพลังน้ำลุ่มน้ำมูล สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
104 อาจารย์ ดร. รัชฎาพร อุ่นศิวิไลย์ เทคโนโลยีการเกษตร การศึกษาประสิทธิภาพของน้ำยาล้างเครื่องซักผ้า ITAP-SUT โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย บริษัท
105 อาจารย์ ดร. สมศักดิ์ ศิวดำรงพงศ์ วิศวกรรมศาสตร์ การออกแบบชุดจับยึดและวางสายการผลิตโครงสร้างหลักสำหรับรถโดยสาร ITAP-SUT โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย บริษัท เชิดชัยอุตสาหกรรมจำกัด
106 อาจารย์ ดร. สมศักดิ์ ศิวดำรงพงศ์ วิศวกรรมศาสตร์ HAS Comb Reliability ITAP-SUT โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย บริษัท ซีเกทเทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
107 อาจารย์ ดร. สัญชัย ประยูรโภคราช วิศวกรรมศาสตร์ ยังไม่มีชื่อวิทยานิพนธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (โครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกภายในประเทศ นักศึกษาที่รับทุนคือ นายเกรียงไกร สนัย)
108 อาจารย์ ดร. สุดเขตต์ พจน์ประไพ (อิ่มเหลา) วิศวกรรมศาสตร์ การศึกษาพฤติกรรมการสับเปลี่ยนของโดเมนของ ลีด เซอร์โคเนต ไททาเนต (PZT) ภายใต้กระแสไฟฟ้าสลับ โดยใช้เทคนิคการเลี้ยวเบนของนิวตรอน I/U CRC in HDD Component, Faculty of Engineering, Khon Kaen University
109 อาจารย์ ดร. สุดเขตต์ พจน์ประไพ (อิ่มเหลา) วิศวกรรมศาสตร์ การศึกษาพฤติกรรมการสลับเปลี่ยนของโดเมน และการผิดรูปของโครงสร้างพื้นฐานของวัสดุเฟอร์โรอิเล็กตริกภายใต้สนามไฟฟ้าโดยวิธีสเปกโตรสโกปีการดูดกลืนรังสีเอ็กซ์ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
110 อาจารย์ ดร. สุดชล วุ้นประเสริฐ เทคโนโลยีการเกษตร ประสิทธิภาพการตรึงไนโตรเจนของAzosprillum largimubile และ Azotobactor vineladii ในการปลูกข้าวระบบประณีต สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
111 รศ. ดร. วิศิษฐ์พร สุขสมบัติ เทคโนโลยีการเกษตร ยังไม่มีชื่อวิทยานิพนธ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก นักศึกษาผู้รับทุน นายนพรัตน์ ผกาเชิด
112 รศ. ดร. สุทิน คูหาเรืองรอง วิศวกรรมศาสตร์ การทำให้แร่ยิปซัมจากการสังเคราะห์มีสีขาวขึ้น บริษัท ลาฟาร์จ เพรสเตีย จำกัด
113 ผศ. ดร. มาโนชญ์ สุธีรวัฒนานนท์ เทคโนโลยีการเกษตร คลังข้อมูลสารสนเทศไหมเชิงลึกระดับนานาชาติ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
114 รศ. ดร. มณฑารพ ยมาภัย เทคโนโลยีการเกษตร ยังไม่มีชื่อวิทยานิพนธ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก นักศึกษาผู้รับทุน นางสาวจุฑามาส คำวงษา
115 Assoc. Prof. Dr. Adrian Flood วิศวกรรมศาสตร์ การเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดของการแยกสารอิแนนทิโอเมอร์โดยการตกผลึกพรีเฟอเรนเชียล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก นักศึกษารับทุน นายกิตติศักดิ์ สุวรรณแสง
116 ผศ. ดร. เบญจมาศ จิตรสมบูรณ์ วิทยาศาสตร์ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ต้านการอักเสบและต้านมะเร็งของฮวานง๊อก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก นักศึกษาที่รับทุน นางสาวพัชรวรรณ สิทธิศาสตร์
117 รศ. ดร. ชัยยศ ตั้งสถิตย์กุลชัย วิศวกรรมศาสตร์ Surface Oxidation of Longan seed activated carbon and its adsorption study by Monte Carlo simulation สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก
118 รศ. ดร. พวงรัตน์ ไพเราะ วิทยาศาสตร์ ยังไม่มีชื่อวิทยานิพนธ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก นักศึกษาที่รับทุน นางสาวอัจฉรา กาเอ้ย
119 อาจารย์ ดร. ฉัตรเพชร ยศพล วิศวกรรมศาสตร์ การเปรียบเทียบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยใช้การประเมินวัฏจักรชีวิตของอาคารที่พักอาศัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
120 อาจารย์ ดร. รัชฎาพร อุ่นศิวิไลย์ เทคโนโลยีการเกษตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ UBI-SUT หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วิสาหกิจชุมชนภูเชียงทา


joomla template