HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

โครงการวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอก มทส. - หน้า 5

ดัชนีบทความ
โครงการวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอก มทส.
หน้า 2
หน้า 3
หน้า 4
หน้า 5
หน้า 6
หน้า 7
ทุกหน้า
ลำดับที่ หัวหน้าโครงการ สำนักวิชา ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน
121 ผศ. ดร. ปิยะวรรณ กาสลัก เทคโนโลยีการเกษตร การยืดอายุการเก็บของขนมถั่วอบเทียน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โครงงานอุตสาหกรรมและวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี (IRPUS)
122 ผศ. ดร. จรียา ยิ้มรัตนบวร วิศวกรรมศาสตร์ การใช้ระบบพื้นที่ชุ่มน้ำประดิษฐ์ในการบำบัดสีย้อมเอโซจากน้ำเสียฟอกย้อม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. นักศึกษาผู้รับทุน นางสาวศิริพรรณ คำแน่น (TRF-MAG Window II มทส=100,000 สกว=100,000)
123 ผศ. ดร. จรียา ยิ้มรัตนบวร วิศวกรรมศาสตร์ สมดุลมวลเพื่อการกำจัดฟอสฟอรัสในระบบพื้นที่น้ำชุ่มประดิษฐ์แบบไหลใต้ผิวดินโดยใช้หินดินดานเป็นตัวกลาง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. นักศึกษาผู้รับทุน นางสาวปิติพร มโนคุ้น (TRF-MAG Window II มทส=100,000 สกว=100,000)
124 รศ. ดร. หนึ่ง เตียอำรุง เทคโนโลยีการเกษตร ผลกระทบของหัวเชื้อ PGPR ต่อโครงสร้างชุมชนจุลินทรีย์ท้องถิ่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. นักศึกษาผู้รับทุน นายพงษ์เดช ภิรมย์อยู่ (TRF-MAG Window II มทส=100,000 สกว=100,000)
125 อาจารย์ ดร. รัชฎาพร อุ่นศิวิไลย์ เทคโนโลยีการเกษตร การยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์สาหร่ายเส้นแก้ว UBI-SUT หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี บริษัท ธนาภัทรฟูดส์ จำกัด
126 ผศ. ดร. ธีรวัฒน์ สินศิริ วิศวกรรมศาสตร์ ชุดผลิตคอนกรีตมวลเบาเซลลูล่า สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
127 อาจารย์ ดร. ธีระสุต สุขกำเนิด วิศวกรรมศาสตร์ การพัฒนากาวดักแมลงที่ทนต่อแสงอุลตราไวโอเลตสำหรับเครื่องดักแมลงที่ใช้แสง UV ITAP-SUT โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย บริษัทพีรพัฒน์เทคโนโลยี
128 ผศ. ดร. โชคชัย วนภู เทคโนโลยีการเกษตร การปรับปรุงกระบวนการผลิตสุรากลั่นพื้นบ้านไทย ITAP-SUT โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย ห้างหุ้นส่วนจำกัด อังคณา เทรดดิ้ง
129 ผศ. ดร. โชคชัย วนภู เทคโนโลยีการเกษตร การผลิตปุ๋ยอินทรีย์โดยการใช้ของเสียจากโรงงานสุรากลั่น ITAP-SUT โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย ห้างหุ้นส่วนจำกัด อังคณา เทรดดิ้ง
130 ผศ. ดร. บุญชัย วิจิตรเสถียร วิศวกรรมศาสตร์ โครงการการพัฒนากระบวนการบำบัดตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสีย บริษัทเวสเทิร์นดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด
131 อาจารย์ ดร. พงษ์ชัย จิตตะมัย วิศวกรรมศาสตร์ การศึกษาการมีส่วนร่วมและประเมินผลกระทบต่อชุมชน สำหรับการพัฒนาพลังน้ำขนาดเล็กเพื่อผลิตไฟฟ้าโครงการคลองไผ่ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.-2)
132 ผศ. ดร. สุนันทา ทองทา เทคโนโลยีการเกษตร การปรับปรุงกระบวนการผลิตแป้งสตาร์ซข้าวที่ทนต่อการย่อยด้วยเอนไซม์ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
133 Assoc. Prof. James R.Ketudat-Cairns วิทยาศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและหน้าที่ของเอนไซม์เบต้ากลูโคซิเดสในพืช สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ทุนองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นฐานต่อการพัฒนา (วุฒิเมธีวิจัย WindowII)
134 รศ. ดร. วิภา สุจินต์ วิทยาศาสตร์ การศึกษากลไกการดื้อยาปฏิชีวนะผ่านช่องพอรินของแบคทีเรียก่อโรคเมลิออยโดสีส Burkholderia pseudomallei สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ทุนพัฒนานักวิจัย (เมธีวิจัย WindowII สกว.=800,000 บาท มทส.= 400,000 บาท))
135 ผศ. ดร. มาโนชญ์ สุธีรวัฒนานนท์ เทคโนโลยีการเกษตร การสกัดสาร Oryzanol จากรำข้าว บริษัท มาบุญครอง ฟู๊ด จำกัด
136 ผศ. ดร. ยุพาพร ไชยสีหา วิทยาศาสตร์ ยังไม่มีชื่อวิทยานิพนธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา หลักสูตรปริญญาเอกในประเทศ นักศึกษาผู้รับทุน นางสาวปิยรัตน์ คำภูเมือง
137 ผศ. ดร. รังสรรค์ พาลพ่าย เทคโนโลยีการเกษตร การอนุรักษ์และเพิ่มจำนวนกระบือปลักพันธุ์ดีด้วยการผลิตตัวอ่อนในหลอดแก้วและการย้ายฝากนิวเคลียสด้วยเซลล์ร่างกาย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ทุนองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นฐานต่อการพัฒนา (วุฒิเมธีวิจัย WindowII)
138 ผศ. ดร. สุนันทา ทองทา เทคโนโลยีการเกษตร สมบัติทางโครงสร้าง เคมี-กายภาพและเชิงหน้าที่ของแป้งทนย่อยต่อเอนไซม์จากกระบวนการที่แตกต่างกัน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก นักศึกษาผู้รับทุน นางสาววรวิกัลยา เกียรติ์พงษ์ลาภ
139 รศ. ดร. สุขสันต์ หอพิบูลสุข วิศวกรรมศาสตร์ การศึกษาและออกแบบเชิงแนวคิดโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กชนิดแบบผันน้ำ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
140 อาจารย์ ณัฐภรณ์ เจริญธรรม วิศวกรรมศาสตร์ โครงการพัฒนาหน่วยเฝ้าระวังสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มูลนิธิไทยโรดส์
141 Assoc. Prof. James R.Ketudat-Cairns วิทยาศาสตร์ ยังไม่มีชื่อวิทยานิพนธ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก นักศึกษาผู้รับทุน นางสาว สุภาภรณ์ ใบยา
142 รศ. ดร. หนึ่ง เตียอำรุง เทคโนโลยีการเกษตร การพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กคลองไผ่ อ.วังน้ำเขียว จ. นครราชสีมา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
143 รศ. ดร. พงษ์ชาญ ณ ลำปาง เทคโนโลยีการเกษตร การเปรียบเทียบการให้นม การสืบพันธุ์และพฤติกรรมระหว่างแม่โคฟรีบรากับแม่โคพันธุ์ผสมโฮลสไตน์สายเลือดสูง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
144 อาจารย์ ดร. พรวสา วงศ์ปัญญา วิศวกรรมศาสตร์ การปรับปรุงความต้านทานการสึกหรอและการกัดกร่อนของเหล็กกล้าเครื่องมือและเหล็กกล้าผสม โครเมียม-โมลิบดีนัม โดนการเคลือบด้วยคาร์บอนที่มีสมบัติคล้ายเพชร สถาบันวิจัยแสงซินโคร ตรอน (องค์การมหาชน) นักศึกษาผู้รับทุน นายณัฐพศ์ กลขุนทด
145 รศ. ร.อ. ดร. กนต์ธร ชำนิประศาสน์ วิศวกรรม ศาสตร์ โครงการปรับปรุงเครื่องจักรอัตโนมัติในกระบวนการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ให้กับ บริษัท ฮิตาชิ โกลบอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด: โครงการระยะที่ 2 ศูนย์วิจัยร่วมเฉพาะทางด้านส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ร่วมกับ บริษัท ฮิตาชิ โกลบอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
146 อาจารย์ ดร. พงศ์เทพ สุวรรณวารี วิทยาศาสตร์ การแพร่กระจาย การเลือกใช้พื้นที่ และพฤติกรรมของไก่ฟ้าพญาลอ ในสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (BRT) นักศึกษาผู้รับทุน นางสาว จิระภา สุวรรณรัตน์
147 ผศ. ดร. พีระพงษ์ อุฑารสกุล วิศวกรรมศาสตร์ การพัฒนาระบบตรวจวัดกลุ่มอิเลคตรอนช่วงสั้นระดับนาโนวินาที สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) นักศึกษาผู้รับทุน นายสุทธิพงษ์ โกพล
148 อาจารย์ ดร. ธีระสุต สุขกำเนิด วิศวกรรมศาสตร์ การผลิตเยื่อกระดาษจากต้นกล้วยในระดับห้องปฏิบัติการ UBI-SUT หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คุณอังคณา อ่างชัย
149 ผศ. ดร. สุรีลักษณ์ รอดทอง วิทยาศาสตร์ การผลิตกรดดี-แลคติกจากแป้งมันสำปะหลังด้วยแบคทีเรียสายพันธุ์ที่คัดแยกในประเทศไทย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
150 ผศ. ดร. สุรีลักษณ์ รอดทอง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพจากหัวมันสำปะหลังโดยใช้เชื้อเริ่มต้นจากที่ได้มีการพัฒนา ITAP-SUT โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย บริษัท สเตพไวส์ จำกัด


joomla template