HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

โครงการวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอก มทส. - หน้า 6

ดัชนีบทความ
โครงการวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอก มทส.
หน้า 2
หน้า 3
หน้า 4
หน้า 5
หน้า 6
หน้า 7
ทุกหน้า
ลำดับที่ หัวหน้าโครงการ สำนักวิชา ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน
151 ศ. ดร. กฤษณะ สาคริก วิทยาศาสตร์ พลวัตและปฏิกิริยาการถ่ายโอนโปรตอนในกรดฟอสฟอริก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก นักศึกษาผู้รับทุน นางสาวปฐมา เกตุสูงเนิน
152 อาจารย์ ดร. พนารัตน์ รัตนพานี วิทยาศาสตร์ การทำบริสุทธิ์กรด L-แลกติกด้วยการกลั่นแบบมีปฏิกิริยาที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีการหมุนเวียนตัวทำละลาย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
153 อาจารย์ ดร. นิสาชล จำนงศรี เทคโนโลยีสังคม การพัฒนาระบบสืบค้นกลาง STKC สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
154 ผศ. ดร. ปิยะวรรณ กาสลัก เทคโนโลยีการเกษตร การศึกษาผลการเติมแคลเซี่ยมเบนโทไนต์ในอาหารสัตว์ ต่อการดูดซับสารพิษจากเชื้อรา ITAP-SUT โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย ห้างหุ้นส่วนจำกัด โวลก้ามาร์เก็ตติ้ง
155 ศ. ดร. นันทกร บุญเกิด เทคโนโลยีการเกษตร การปรับปรุงคอกเลี้ยงหมู สร้างบ่อผลิตแก๊สชีวภาพและผลิตพืชในระบบเกษตรอินทรีย์ ITAP-SUT โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไร่กิ่งทอง
156 ผศ. ดร. วชรภูมิ เบญจโอฬาร วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการวัสดุก่อสร้างเพื่อลดการสูญเสียและต้นทุนค่าวัสดุด้วยการมีส่วนร่วมของคนงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานของอาจารย์รุ่นใหม่) (Window II มทส=116,666 สกว=233,334)
157 ผศ. ดร. สุรินทร บุญอนันธนสาร เทคโนโลยีการเกษตร ผลของความแตกต่างเพศ และฮอร์โมน testosterone ต่อระดับการแสดงออกของยีนฮอร์โมนต่างๆที่ควบคุมการเจริญเติบโต เมตาบอลิซึม และภูมิต้านทานแบบไม่จำเพาะในปลานิล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชุดโครงการวิจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ โครงการผลิตสัตว์น้ำเศรษฐกิจ (Window II มทส=240,000 สกว=240,000)
158 รศ. ดร. ปิยะดา ตันตสวัสดิ์ เทคโนโลยีการเกษตร การปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้สกุลหวายด้วยวิธีกลายพันธุ์เพื่อให้ต้านทานโรคเน่าดำ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชุดโครงการวิจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ โครงการพัฒนาเกษตรยั่งยืน (Window II มทส=600,000 สกว=600,000)
159 อาจารย์ ดร. เขมวิทย์ จันต๊ะมา เทคโนโลยีการเกษตร การผลิตกรดซักซินิกจากน้ำตาลซูโครส และกากน้ำตาลอ้อย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานของอาจารย์รุ่นใหม่) (Window II มทส=120,000 สกว=240,000)
160 อาจารย์ ดร. วรวัฒน์ มีวาสนา วิทยาศาสตร์ โครงสร้างทางอิเล็กทรอนิกส์บนพื้นผิวและภายในก้อนสารของสตรอนเทียมไททาเนต: ตัวนำไฟฟ้ายิ่งยวดและตัวกำเนิดชั้นอิเล็กตรอนสองมิติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานของอาจารย์รุ่นใหม่) (Window II มทส=120,000 สกว=240,000)
161 อาจารย์ ดร. สมศักดิ์ วาณิชอนันต์ชัย วิศวกรรมศาสตร์ การพัฒนาและวิเคราะห์แบบจำลองการเปิดการติดต่อแบบพร้อมกันในโปรโตคอล Datagram Congestion Control Protocol สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานของอาจารย์รุ่นใหม่)
162 อาจารย์ ดร. สุดเขตต์ พจน์ประไพ (อิ่มเหลา) วิศวกรรมศาสตร์ การศึกษาพฤติกรรมความล้าของเซรามิกเลดเซอร์โคเนตไททาเนต ณ อุณหภูมิสูง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานของอาจารย์รุ่นใหม่) (Window II มทส=120,000 สกว=240,000)
163 ผศ. ดร. สุขเกษม กังวานตระกูล วิศวกรรมศาสตร์ การเตรียมวัสดุเชิงประกอบโดครงสร้างแบบไมโคร-นาโนอลูมินา เซอร์โครเนียจากของผสมผงแอลคอกไซด์สำหรับการใช้งานทางด้านวัสดุทดแทนกระดูกและงานทันตกรรม ศูนย์นาโนเทคโนโลยี
164 รศ. ดร. ทวิช จิตรสมบูรณ์ วิศวกรรมศาสตร์ ยังไม่มีชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก นักศึกษาผู้รับทุน นายสุพิชฌา มีสุขเจ้าสำราญ
165 รศ. ดร. วิภา สุจินต์ วิทยาศาสตร์ ยังไม่มีชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก นักศึกษาผู้รับทุน นางสาวพักตร์นิศา ศิริมนตรี
166 ผศ. ดร. สุธรรม ศรีหล่มสัก วิศวกรรมศาสตร์ การศึกษาอิน-ซิทู ด้วยเทคนิคสเปกโตรสโคปีการดูดกลืนรังสีเอ็กซ์ของวัสดุทำขั้วไฟฟ้าในลิเทียมไออนแบตตเตอรี่ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) นักศึกษาผู้รับทุน นายอ่อนลมี กมลอินทร์
167 ผศ. ดร. บุญเรือง มะรังศรี วิศวกรรมศาสตร์ การศึกษาพฤติกรรมการสลับเปลี่ยนของโพราไรเซชั่นภายใต้สนามไฟฟ้าโดยเก็บข้อมูลด้วยเทคนิคระบบการวัดแบบวิธีสเปกโตรสโกปีการดูดกลืนรังสีเอ็กซ์ in-situ สถาบันวิจัยแสงซินโคร ตรอน (องค์การมหาชน) นักศึกษาผู้รับทุน นางสาววิชชุลดา เข็มเพ็ชร
168 ผศ. ดร. ยุพาพร รักสกุลพิวัฒน์ วิศวกรรมศาสตร์ การปรับปรุงสมบัติเชิงกลของฟิล์มพลาสติกชีวภาพจากพอลิแลคติกแอซิดด้วยยางธรรมชาติดัดแปร สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
169 ผศ. ดร. วีระศักดิ์ เลิศสิริโยธิน วิศวกรรมศาสตร์ การเตรียมการตรวจสอบฟิล์มพลาสติกชีวภาพจากพอลอเมอร์ผสมระหว่างพอลิแลคติกแอซิดและพอลิบิวทิลีนอะดิเพรทเทอเรพธาเลต สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
170 ผศ. ดร. วีระศักดิ์ เลิศสิริโยธิน วิศวกรรมศาสตร์ กระบวนการผลิตไมโครเซลลูลาร์โฟมจากพอลีแลคติกผสมแป้ง สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
171 ผศ. ดร. อภิชาติ บุญทาวัน เทคโนโลยีการเกษตร การทำบริสุทธิ์กรด D และ L-แลกติกด้วยวิธีเอสเทอริฟิเคชั่น และการกลั่นจากน้ำหมัก สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
172 อาจารย์ ดร. กีรติ สุลักษณ์ วิศวกรรมศาสตร์ สหสัมพันธ์สำหรับจำลองผลกระทบในกระบวนการเชื่อม TIC ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ และ SEAGATE
173 รศ. ดร. ชัยยศ ตั้งสถิตย์กุลชัย วิศวกรรมศาสตร์ การเพิ่มหมู่ฟังก์ชันในกรดบนพื้นผิวถ่านกัมมันต์ในปฏิกรณ์ฟลูอิไดซ์เบด สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (โครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกภายในประเทศ)
174 อาจารย์ ดร. พนารัตน์ รัตนพานี วิศวกรรมศาสตร์ การทำบริสุทธ์กรดแลกติกจากน้ำหมัก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
175 อาจารย์ ดร. กีรติ สุลักษณ์ วิศวกรรมศาสตร์ CFD Software for Three-Dimensional Complex Geometry Flows ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
176 อาจารย์ ดร. กีรติ สุลักษณ์ วิศวกรรมศาสตร์ Correlation for Modeling the Characteristics of Laser Soldering Interconnection บริษัทซีเกต
177 รศ. ร.อ. ดร. กนต์ธร ชำนิประศาสน์ วิศวกรรมศาสตร์ โครงการปรับปรุงเครื่องจักรอัตโนมัติในการประกอบ HDD ให้กับบริษัท HSST ศูนย์วิจัยร่วมเฉพาะทางด้านส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ร่วมกับ บริษัท ฮิตาชิ โกลบอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
178 ผศ. ดร. สุธรรม ศรีหล่มสัก วิศวกรรมศาสตร์ ส่วนผสมเนื้อดินปั้นพิเศษและเคลือบสำหรับเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน ทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานรากเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (สกอ.)
179 ผศ. ดร. สมประสงค์ สัตยมัลลี วิศวกรรมศาสตร์ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรความปลอดภัยทางถนน หลักสูตร "การแก้ไขจุดอันตราย" สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
180 ผศ. ดร. สมประสงค์ สัตยมัลลี วิศวกรรมศาสตร์ การจัดทำแผนแม่บทในการบูรณะและเสริมความแข็งแรงของทางแยกต่างระดับและสะพานบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และ 9 สำนักงานทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง


joomla template