HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

โครงการวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอก มทส. - หน้า 7

ดัชนีบทความ
โครงการวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอก มทส.
หน้า 2
หน้า 3
หน้า 4
หน้า 5
หน้า 6
หน้า 7
ทุกหน้า
ลำดับที่ หัวหน้าโครงการ สำนักวิชา ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน
181 อาจารย์ ดร. ณัฐภรณ์ เจริญธรรม วิศวกรรมศาสตร์ การพัฒนาหน่วยเฝ้าระวังสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มูลนิธิไทยโรดส์
182 ผศ. ดร. จรียา ยิ้มรัตนบวร วิศวกรรมศาสตร์ การเปรียบเทียบระบบพื้นที่ชุ่มน้ำประดิษฐ์แบบไหลผ่านพื้นผิวและแบบไหลฝต้ผิวตัวกลางในการหมุนเวียนน้ำกลับมาใช้ในการเพาะเลี้ยงปลาดุกลูกผสม ภายใต้สภาวะอัตราภาระรับน้ำทางชลศาสตร์สูง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. (TRF-MAG Window II มทส=100,000 สกว=100,000)
183 ผศ. ดร. วีรชัย อาจหาญ วิศวกรรมศาสตร์ รีไซเคิลลำไยค้างสต๊อค ปี 2546/2547 โดยใช้เป็นพลังงานชีวมวล กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
184 ผศ. ดร. ปรเมศวร์ ห่อแก้ว วิศวกรรมศาสตร์ ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการวิเคราะห์ภาพอัลตร้าซาวด์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
185 Prof. Dr. Sergey V. Meleshko วิทยาศาสตร์ Applications of group analysis to stochastic differential equations Centre of Excellence in Mathematics, มหาวิทยาลัยมหิดล
186 Assoc. Prof. Albert Schulte Schulz วิทยาศาสตร์ Ion-exchange stripping voltammetry at functionalize สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (โครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อพัฒนาบุคลากร ทุนปริญญาเอกในประเทศและร่วมกับต่างประเทศ-Sandwitch Program)
187 Assoc. Prof. Albert Schulte Schulz วิทยาศาสตร์ Use of nature and chemically modified biopolymers for sensor application สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (โครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อพัฒนาบุคลากร ทุนปริญญาเอกในประเทศและร่วมกับต่างประเทศ-Sandwitch Program)
188 Assoc. Prof. Albert Schulte Schulz วิทยาศาสตร์ Structure-function correlation of outer membrane proteins (porins) from Burkholderia pseudomallei and Burkholderia thailandensis สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (โครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อพัฒนาบุคลากร ทุนปริญญาเอกในประเทศและร่วมกับต่างประเทศ-Sandwich Program)
189 Assoc. Prof. James R.Ketudat-Cairns วิทยาศาสตร์ BRG 5080007 structure and function relationship in plant b-glucosidases II สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (ทุนวุฒิเมธีวิจัย)
190 รศ. ดร. จตุพร วิทยาคุณ วิทยาศาสตร์ ยังไม่มีชื่อวิทยานิพนธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (โครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ทุนหลักสูตรปริญญาเอกในประเทศ นักศึกษาผู้รับทุน นายสิทธิชัย กุลวงศ์)
191 ศ. ดร. ไพโรจน์ สัตยธรรม วิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านสินเชื่อโดยใช้ตัวแบบ FIGARCH ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
192 ศ. ดร. กฤษณะ สาคริก วิทยาศาสตร์ การศึกษาปฎิกิริยาการถ่ายโอนโปรตอนในอิมิเดโซล สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (โครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ทุนหลักสูตรปริญญาเอกในประเทศ นักศึกษาผู้รับทุน นายวรพงษ์ บัวเงิน)
193 ผศ. ดร. สุรีลักษณ์ รอดทอง วิทยาศาสตร์ ความหลากหลายของแบคทีเรียที่สร้างพอลิไฮดรอกซิแอลคาโนเอตซึ่งแยกได้จากกากมันสำปะหลัง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (โครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ทุนหลักสูตรปริญญาเอกในประเทศ นักศึกษารับทุน นางอรอุมา จันทร์เสถียร)
194 ผศ. ดร. สุรีลักษณ์ รอดทอง วิทยาศาสตร์ แบคทีเรียนกรดแล็กติกและการพัฒนากลิ่นรสของน้ำปลา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (โครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ทุนหลักสูตรปริญญาเอกในประเทศ นักศึกษารับทุน นายโชคชัย เชื้อหนองทอน)
195 ผศ. ดร. สุรีลักษณ์ รอดทอง วิทยาศาสตร์ เล็กตินจากเห็ดในวงศ์ Agaricaceae กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) (ทุนโครงการความร่วมมือในการผลิตนักวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
196 รศ. ดร. พวงรัตน์ ไพเราะ วิทยาศาสตร์ การศึกษาเชิงทฤษฎีของการขนส่งประจุและสปินในโครงสร้างผสมหลายแบบในสเกลระดับนาโน ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
197 ผศ. ดร. ปราโมทย์ แพงคำ เทคโนโลยีการเกษตร ยังไม่มีชื่อวิทยานิพนธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (โครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ทุนหลักสูตรปริญญาเอกในประเทศ )
198 ผศ. ดร. สุนทร กาญจนทวี เทคโนโลยีการเกษตร Novel strategy development for biocontrol of Staphylococcus aurcus by non-antibiotics in food products Franco-Thai Cooperation Program in Higher Education and Research 2009-2001
199 รศ. ดร. จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล เทคโนโลยีการเกษตร คุณลักษณะของแอนโทไซยานินและโปรตีนในข้าวเจ้าและข้าวเหนี่ยวต่างสีในประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (โครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ทุนหลักสูตรปริญญาเอกในประเทศ นักศึกษาที่รับทุน รัสรินทร์ ฉัตรทองพิศุทธิ์)
200 รศ. ดร. จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล เทคโนโลยีการเกษตร ยังไม่มีชื่อวิทยานิพนธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (โครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ทุนหลักสูตรปริญญาเอกในประเทศ )
201 รศ. ดร. จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล เทคโนโลยีการเกษตร ยังไม่มีชื่อวิทยานิพนธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (โครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ทุนหลักสูตรปริญญาเอกในประเทศ )
202 รศ. ดร. จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล เทคโนโลยีการเกษตร ยังไม่มีชื่อวิทยานิพนธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (โครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ทุนหลักสูตรปริญญาเอกในประเทศ )
203 ผศ. ดร. สุธรรม ศรีหล่มสัก วิศวกรรมศาสตร์ ผลของการเจือแมงกานีสและคอปเปอร์ต่อสมบัติทางไฟฟ้าและทางแม่เหล็กของเซรามิกบิสมัทเฟอร์ไรท์แบเรียมไทเทเนต สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) นักศึกษาผู้รับทุน นางสาวสุจิตรา จันดารักษ์


joomla template