HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

ทุนโครงการวิจัยภายใต้"แผนวิจัยส่งเสริมสนับสนุนการปลูกต้นไม้ตามโครงการชุมชนไม้ม่ีค่า"

 

 

***ส่งข้อเสนอโครงการและเอกสารที่เกี่ยวข้องผ่านสถานวิจัยสำนักวิชา

ภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 และศึกษารายละเอียดได้ที่ https://bit.ly/2N91kz9  ****

 

คุณสมบัติเบื้องต้น

  • คณาจารย์ผู้ขอรับทุนทุกท่าน  ที่อยู่ในแผนงาน/โครงการวิจัย ต้องไม่ติดค้างงานวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยใดๆ ในระบบ NRMS ปี 2551 – 2559
  • กรณีติดค้างงานวิจัย ในระบบ NRMS  ปี 2560 – 2561 ให้นักวิจัย รับรองศักยภาพ ตนเองในการดำเนินโครงการนี้ได้

ขั้นตอนสำคัญ

  • กรอกข้อมูลเบื้องต้นในระบบ NRMS โดยยังไม่ต้องยืนยันการส่ง
  • เมื่อได้รับหนังสือรับรอง และ เอกสารที่ทาง สบวพ. ออกให้แล้ว ให้แนบเอกสารและ ยืนยันการส่งข้อมูลในระบบ ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ภายในเวลา 16.00 น.

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. เอกสารขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย จำนวน 5 ชุด และ CD 3 ชุด (หนังสือนำส่ง+ข้อเสนอการวิจัยต้นฉบับลงนามจริงพร้อมสำเนา จำนวน 5 ชุด และ CD ที่บันทึกข้อมูลข้อเสนอฯ รูปแบบ PDF และ Word จำนวน 3 ชุด)

2. หนังสือรับรองแสดงความประสงค์ในการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (ถ้ามี) จำนวน 5 ชุด

3. หนังสือรับรองการเป็นที่ปรึกษาแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย (ถ้ามี) จำนวน 5 ชุด

4. กรณีมีการวิจัย

  • ในมนุษย์ ส่งเอกสารประกอบการพิจารณาทั้งหมด จำนวน 1 ชุด ให้ สบวพ. ออกใบรับรอง (ใช้แนบในระบบ)
  • ในสัตว์ทดลอง ส่งแบบเสนอขออนุญาตฯ จำนวน 1 ชุด ให้ สบวพ. ออกใบรับรอง (ใช้แนบในระบบ)
  • ความปลอดภัยทางชีวภาพ (GMO) ส่งแบบเสนอขออนุญาตฯ จำนวน 1 ชุด ให้ สบวพ. ออกใบรับรอง (ใช้แนบในระบบ)

5. นักวิจัยทุกท่านต้องมีข้อมูล และต้อง Update ข้อมูลส่วนตัวในระบบ NRMS

 

การส่งข้อเสนอโครงการวิจัย (ผ่านสถานวิจัยเท่านั้น)

1. คณาจารย์ลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยที่เว็บไซต์ www.nrms.go.th  โดยยังไม่ยืนยันการส่งข้อมูล

2. สถานวิจัยส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องมาที่ สบวพ. ภายในวันที่ 8 พ.ย. 2562

3. สบวพ. ส่งใบรับรองการวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ในมนุษย์/สัตว์/GMO) ให้แก่คณาจารย์

4. คณาจารย์แนบเอกสารที่เกี่ยวข้องที่ สบวพ. ออกให้ในระบบและยืนยันการส่งข้อเสนอการวิจัยในระบบที่เว็บไซต์ www.nrms.go.th ภายในวันที่ 15 พ.ย. 2562 ภายในเวลา 16.00 น. (ควรลงทะเบียนส่งข้อเสนอโครงการก่อนระบบปิดประมาณ 2-3 วันทำการ)

5. สบวพ. ส่งเอกสารไปยังแหล่งทุนภายในวันที่ 15 พ.ย. 2562 ภายในเวลา 16.00 น.

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  โทรศัพท์ 4761, 4763

ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล

สถาบันวิจัยและพัฒนา (สบวพ.)

joomla template