HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

โครงการวิจัยที่ดำเนินการเสร็จแล้ว สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

ชื่อหัวหน้าโครงการ
ชื่อโครงการ

สาขาวิชาเคมี

ผศ.ดร.ตริตาภรณ์ ชูศรี การวิเคราะห์ปริมาณโลหะในดินชุดยโสธรในบริเวณจังหวัดนครราชสีมา (The Analysis of metals in Yasothon series soil in Nakhon Ratchasima province
ผศ.ดร.สันติ ศักดารัตน์ การสกัด แยก ค้นหาตัวยารักษาโรคจากสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (Extraction, Isolation and Searching for New Drugs from Thai Traditional Medical Plants and Natural Products)
ผศ.ดร.กุลวดี รังสีวัฒนานนท์ การสังเคราะห์และศึกษาสมบัติทางกายภาพของซีโอไลท์เอเพื่อเป็นสารแลกเปลี่ยนอิออนเจาะจง (Synthesis and Physical Properties Studies of Zeolites as Selective Ion Exchangers)
ผศ.ดร.วิสิษฐ์ แววสูงเนิน การศึกษาสมบัติเชิงพื้นผิวของวัสดุโพลีเมอร์โดยวิธีการจำลองแบบโมเลกุลด้วยคอมพิวเตอร์ (Molecular Simulation of Polymer at Surface and Interface)
รศ.ดร.อนันต์ ทองระอา การศึกษาโครงสร้างไฮเดรชันของไอออนแมกนีเซียมโดยวิธีการจำลองพลวัตเชิงโมเลกุลที่รวมกลศาสตร์ควอนตัมและกลศาสตร์โมเลกุลเข้าด้วยกัน (Hydration Shell Structure of Mg2+ investigated by Born-Oppenheimer Ab Initio Quantum Mechanics/Molecular Mechanics MD Simulation)
รศ.ดร.จตุพร วิทยาคุณ การเตรียมและวิเคราะห์คุณลักษณะของแพลลาเดียมนิเกิลที่มีตัวรองรับจากโลหะคลัสเตอร์ซึ่งประกอบด้วยธาตุโลหะหลายอะตอม (Preparation and Characterization of Supported Palladium-Nickel Catalyst from a High-Nuclearity Metal Cluster Precursor)
รศ.ดร.วิจิตร รัตนพานี การพัฒนากระบวนการย้อมสีจากครั่งโดยการใช้โลหะเป็นสารช่วยติดสี (Development of Lac Dyeing by using metal as mordant)
รศ.ดร.วิภา สุจินต์ การแยกยีนไคติเนสจากเชื้อแบคทีเรียในทะเล Vibrio alginolyticus สายพันธุ์ 283 (Isolation of a Chitinase from a Marine Bacterium, Vibrio alginolyticus 283)
รศ.ดร.จตุพร วิทยาคุณ การเปรียบเทียบคุณสมบัติของตัวเร่งปฏิกิริยาซึ่งเตรียมจากสารประกอบของโลหะคลัสเตอร์ นิกเกิล แพลทินัม รูธีเนียม กับการเตรียมจากสารประกอบของโลหะ (Comparison in properties of heterogeneous catalysts prepared from clusters and salts of nickle platinum, and ruthenium)
ผศ.ดร.สุเทพ อุสาหะ ต้นแบบสื่อการสอน CAI สำหรับวิชาเคมีอินทรีย์ (A CAI Prototype of Organic Chemistry)
Assoc.Prof.Dr.James R. Ketudat-Cairns การแสดงลักษณะเฉพาะของไกลโคซิเดสจากพืชตระกูลถั่วป่า (Characterization of Glycosidases from Forest Legumes)
รศ.ดร.เสาวณีย์ รัตนพานี การสกัดและการหาองค์ประกอบของรงควัตถุกลุ่มแอนทราควิโนนจากครั่ง (Extraction and Characterization of Anthraquinone Dyes from Stick Lac)
ผศ.ดร.พิชญา นาคเขียว การสังเคราะห์ 1-Ile-dolastatin 11 : เอไมด์อนาล็อก (Amide Analogue) ของสารต้านมะเร็งโดลาสแตติน 11 (Dolastatin 11) (Synthesis of 1-Ile-dolastalin 11 : the Amide Analogue of the anticancer depsipeptides dolasatatin 11)
รศ.ดร.จตุพร วิทยาคุณ การเปรียบเทียบสมบัติของตัวเร่งปฏิกิริยาแพลทินัมบนตัวรองรับกับตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะผสมที่ประกอบด้วยแพลทินัมและโลหะอื่น (Comparison properties of supported platinum catalyst with platinum catalysts modified with second metal)
Assoc.Prof.Dr.James R. Ketudat-Cairns การศึกษาคุณลักษณะและการแสดงออกของเอนไซม์กลุ่มไกลโคซิลไฮโดรเลสจากพืชไทย (Expression and characterization of Thai Plant glycosyl hydrolases)
ผศ.ดร.พิชญา ตระการรุ่งโรจน์ การสร้างเพปไทด์แอนติบอดี้สำหรับตรวจสอบรีคอมบิแนนท์โปรตีน (Peptide antibodies for recombinant proteins detection)
รศ.ดร.วิภา สุจินต์ การแยกเอนไซม์ไคติเนสจากเชื้อแบคทีเรียในทะเล Vibrio alginolyticus สายพันธุ์ 283 การทำให้บริสุทธิ์ และการแยกยีนเพื่อการศึกษาคุณสมบัติทางเอ็นไซม์ในการใช้ไคติน (Isolation, Purification and Gene Isolation of a Chitinase from a Marine Bacterium, Vibrio alginolyticus strain 283 for Determination of Its Enzymatic Properties in Chiitin Utilization)
รศ.ดร.มาลี ตั้งสถิตย์กุลชัย การสกัดและการเกิดสารเชิงซ้อนของสีย้อมธรรมชาติจากแก่นฝาง (Extraction and complex formation of natural dye from ceasalpinia sappan linn)
รศ.ดร.มาลี ตั้งสถิตย์กุลชัย การเตรียมและการดูดซับของถ่านกัมมันต์จากไม้ (Preparation and adsorption of wood-based activated carbon)
Assoc.Prof.Dr.James R. Ketudat-Cairns การตรวจหาด้วยเอนไซม์และการศึกษาสารประเภทไกลโคไซด์จากพืชไทย (Enzymatic screening and characterization of bioactive and economically important glycosides from Thai plants)
ผศ.ดร.รจนา โอภาสศิริ การแสดงออกของยีนที่ควบคุมความต้านทานต่อเชื้อราที่ก่อโรคไหม้ในข้าวไทย (Expression of blast fungus resistant genes in Thai rice)
รศ.ดร.วิภา สุจินต์ การศึกษาโครงสร้างและหน้าที่ของเอนไซม์ไคติเนสที่สกัดจากเชื้อ Vibrio carchariae แต่แสดงออกใน E. coli : การนำผลิตผลจากการย่อยสลายไคตินโดยกระบวนการทางชีวภาพมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์
รศ.ดร.จตุพร วิทยาคุณ การสังเคราะห์ซีโอไลต์เบตาโดยใช้ซิลิกาจากแกลบ เพื่อเป็นตัวรองรับแก่โลหะทรานสิชันผสมระหว่างแพลทินัมกับแพลลาเดียมหรือโคบอลต์ (Synthesis of zeolite beta from rice husk silica and utilization as catalytic support for bimetallic transition metals between platinum and palladium or cobalt)
รศ.ดร.จตุพร วิทยาคุณ การเพิ่มประสิทธิภาพการเร่งปฏิกิริยาของวัสดุมีโซพอร์จากแกลบด้วยการเพิ่มโลหะ(Enhancement catalytic performance of mesoprous material from rice husk by metal addition)
รศ.ดร.วิภา สุจินต์ การศึกษาความจำเพาะต่อสับสเตรทของเอนไซม์ไคติเนส เอ จากเชื้อแบคทีเรีย Vibrio carchariae โดยเทคนิค Site-Directed Mutagenesis: เพื่อประโยชน์ในการสลายไคตินโดยวิธีชีวภาพ
รศ.ดร.วิภา สุจินต์ การแยกยีนพอริน (porin) จากเชื้อแบคทีเรีย Burkholderia pseudomallei และการศึกษาหน้าที่และโครงสร้างของพอรินที่แสดงออกในเชื้อ E. coli (Isolation of gene encoding an outer membrane protein, porin and expression in E.coli for functional characterisation)
ผศ.ทนพญ.ดร.จารุวรรณ ศิริเทพทวี การศึกษาเบื้องต้นในการมีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียของน้ำยางจากต้น Artocarpus heterophyllus (Preliminary study of antibacterial property from Artocarpus heterophyllus)
ผศ.ทนพญ.ดร.จารุวรรณ ศิริเทพทวี การศึกษาผลของโปรตีนจากน้ำยางของต้น Artocarpus heterophyllus ต่อไฟบริโนเจนและก้อนไฟบรินของมนุษย์ (Determination of the effects of Artocarpus heterophyllus latex on human)
Assoc.Prof.Dr.JAlbert Schulte การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดอิมมูโนโลยีเพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี (Development of immunosensor for Hepatitis B and C detection)
รศ.ดร.วิภา สุจินต์ การแยกยีนและการศึกษาหน้าที่เอนไซม์ไคโตไบเอสในแบคทีเรียในทะเล Vibrio carchariae (Gene isolation and functional study of chitobiase from a marine bacterium Vibrio carchariae)
รศ.ดร.วิภา สุจินต์ การศึกษาหน้าที่ในการนำโมเลกุลผ่านเข้าช่องแพร่ผ่านพอรินของแบคทีเรีย(Burkholderia pseudomallei) ที่ก่อโรคเมลิออยโดซีสโดยเทคนิค planar lipid bilayer reconstitution technique (Functional study of the molecular uptake through a diffusion porin of the Meloidosi

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

อ.ดร.อรชุณ ไชยเสนะ โครงการนำร่องเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใน 4 จังหวัดอีสานใต้ (Pilot Project for the Improvement of Mathematics Education at the High School Level in the Four Sourthern Isan Provinces)
รศ.ดร.สุวรรณ ถังมณี ตัวแบบการควบคุมน้ำเสียโดยวิธีไฟไนท์อิลีเมนท์ (A Model of Water Pollution Control Using Finite Element Method)
ศ.ดร.ไพโรจน์ สัตยธรรม การศึกษาเรื่องบี-สปลายเต็มหน่วย (A Study of Discrete Tension B-spline)
ศ.ดร.ไพโรจน์ สัตยธรรม การใช้บีสปลายในการหาผลเฉลี่ยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย (Use of B-plines in the Numerical Solution of a Model)
Prof.Dr.Serguei Melechko การจำแนกประเภทกลุ่มของสมการพลศาสตร์ของแก๊สความหนืดคงตัวสองมิติด้วยสมการสถานะใด (Group Classification of Two-Dimensional steady Viscous Gas Dynamics Equations with Arbitrary State Equations)
Assoc.Prof.Dr.Nikolay P. Moshkin การจำลองเชิงคณิตศาสตร์ของการพาความร้อนที่คงที่เชิงธรรมชาติในระบบสองชั้น (Mathematical Modeling of Steady Natural Convection in a Two-Layer System)
Assoc.Prof.Dr.Boris I. Kvasov การประมาณบี-สปลายเต็มหน่วย โดยใช้พหุนามลากรอนจ์-นิวตัน (DB-Spline Approximation Through Lagrange-Newton Polynomials)
รศ.ดร.สุวรรณ ถังมณี แบบจำลองเชิงตัวเลขสำหรับแก้ปัญหาการไหลแทนที่ของของเหลวที่ไม่ผสมกัน กรณีโรงงานอุตสาหกรรมขุดเจาะน้ำมัน (Numerical Simulation for Solving the Immiscible Displacement Flow, a case of the Oil Drilling Industry)
Assoc.Prof.Dr.Nikolay P. Moshkin การจำลองเชิงตัวเลขของการไหลของของเหลวที่มีความหนืดอัดตัวไม่ได้กับความแตกต่างทางการกดดันโดยผ่านท่อเกลียว (The Numerical Simulation of the Incompressible Viscous Fluid Flow with Prescribed Pressure Drop Through Helical Tube)
Assoc.Prof.Dr.Boris I. Kvasov การใช้ตัวแปรเสริมที่รักษารูปร่างเพื่อการประมาณค่าสปลายในช่วง (Shape Preserving Parametrization for Spline Interpolation)
Asst.Prof.Dr.Eckart Schulz การวิเคราะห์เชิงมัลติเรโซรูชั่นบนทรงกลม (Multiresolution Analysis on the Sphere)
ศ.ดร.ไพโรจน์ สัตยธรรม ภาวะเสถียรแบบแอซซิมโทติกของระบบไม่เชิงเส้นพร้อมความช้าหลายจุด (Asymtotic Stability of Nonlinear Systems with Multiple Delays)
ศ.ดร.ไพโรจน์ สัตยธรรม การควบคุมแบบอิมพัลส์สำหรับสมการอิมพัลส์ที่เป็นคาบในปริภูมิบานาค (Implusive control for implusive periodic system in banach space)
Asst.Prof.Dr.Eckart Schulz การสร้างกรอบ (Construction of Frames)

สาขาวิชาชีววิทยา

รศ.ยุทธนา สมิตะสิริ การปรับปรุงและพัฒนารูปแบบของสมุนไพรกวาวเครือขาวที่เหมาะสมสำหรับใช้คุมกำเนิดนกพิราบ (Improvement and Development of Suitable Forms of Pueraria mirifica for Birth Control in Pigeons)
รศ.ยุทธนา สมิตะสิริ ผลของกวาวเครือขาวต่อหัวนมและอวัยวะสืบพันธุ์ของลูกสุกรเพศเมีย (Effects of Pueraria mirifica on Teat and Reproductive Organs of Immature Female Pigs)
รศ.ดร.อรรณพ วราอัศวปติ พรรณไม้ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (Flora of Suranaree University of Technology campus)
ผศ.ดร.พาณี วรรณนิธิกุล การตอบสนองของเมลาโนฟอร์ของปลาต่อยาบางชนิด (Response of Fish Melanophores to Some Drugs)
รศ.ยุทธนา สมิตะสิริ การสำรวจและขยายพันธุ์กวาวเครือขาวเพื่อเป็นแหล่งพันธุกรรม (Survey and Propagation of Pueraria mirifica for Genetic Sources)
รศ.ดร.อรรณพ วราอัศวปติ พรรณไม้ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (Flora of Suranaree University of Technology Campus)
รศ.ยุทธนา สมิตะสิริ ผลของใบกวาวเครือขาวต่อเต้านมและอวัยวะสืบพันธุ์ของลูกกระต่าย (Effects of Pueraria mirifica Leaves on Nipple, Mammary Gland and Reproductive Organs of Immaure Rabbits)
อ.ดร.คมสัน พิระภัทรุ่งสุริยา การเพิ่มความไวในการตรวจหาเชื้อวัณโรคโดยวิธี Ziehl-Neelsen Stain ด้วยการใช้ไฮโปคลอไลท์ร่วมกับ Tween 80 (Sensitivity improvement of Ziehl-Neelsen Stain Examination for Mycobacterium Tuberculosis Detection with the Use of Hypochlorite and Tween 80)
ผศ.ดร.เบ็ญจมาศ จิตรสมบูรณ์ ารพัฒนาวิธีการศึกษาเบื้องต้นด้านพิษวิทยาต่อระบบภูมิคุ้มกัน (The Development of a Basic Immunotoxicological Assay)
ผศ.ดร.เบ็ญจมาศ จิตรสมบูรณ์ การศึกษาสภาวะการปนเปื้อนของสารพิษจากเชื้อราในอาหารโคนมและในผลิตภัณฑ์นมที่ผ่านการแปรรูปด้วยความร้อน (The Investigation into Contamination Conditions of Mycotoxin in Dairy Feed and in Pasteurized and UHT Milk Products)
ผศ.ภก.ดร.เกรียงศักดิ์ เอื้อมเก็บ การศึกษาสถานภาพการผลิต ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ เพื่อเศรษฐกิจชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา (The Study of Medicinal plant and health supplement food products for community in Nakhonratchasima province)
Dr.Paul J. Grote การใช้สถาปัตย์และกายวิภาคของใบในการศึกษาความหลากหลายของพืชในยุคเทอร์เชียรี่และปัจจุบันของประเทศไทย (Use of Leaf Architecture and Anatomy in the Study of Plant Diversity in the Tertiary and Recent of Thailand)
อ.ดร.คมสัน พิระภัทรุ่งสุริยา อาหารเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์นิวเตรียนท์ราคาถูก (Low Cost Nutrient Media)
ผศ.ดร.วิไลรัตน์ ลี้อนันต์ศักดิ์ศิริ การแสดงออกของยีน EGFR และ IGFR ในชิ้นเนื้อมะเร็งเต้านม (The expression of epidermal growth factor receptor (EGFR) and insulin-like growth factor type I (IGFR) in primary breast cancer tissues)
อ.ดร.ราเชนทร์ โกศัลวิตร สถานภาพและทิศทางการพัฒนางานวิจัยทางรังสีชีววิทยาในประเทศไทย (Situation and direction of research in radiobiology in Thailand)
ผศ.ภกญ.ดร.นวลน้อย จูฑะพงษ์ โครงการนำร่องเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของรีคอมบิแนนท์วอนวิลลิแบรนด์แฟคเตอร์ของคน (A pilot study of conformational change in human von Willebrand factor)
รศ.สพ.ญ.ดร.ศจีรา คุปพิทยานันท์ ผลของการเสริมกระเทียม (Allium sativum Linn.) ในอาหารต่อลักษณะเพศผู้ในไก่เนื้อ (Effects of garlic (Allium saltivum Linn.) supplementation of male characteristics in brolier chickens)
Dr.Paul J. Grote การศึกษาอนุกรมวิธานและการวิเคราะห์สันฐานของแมลงวันทอง (Bactrocera : Tephritidae) Taxonomic and Morphometic Studies of Fruits Files (Bactrocra: Tephritidae)
ผศ.ดร.พงศ์เทพ สุวรรณวารี ความสัมพันธ์ของความหลากหลายของผีเสื้อกลางวันและระบบนิเวศป่าแบบต่างๆ ในสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช(The Relationships Between Butterfly Diversity and Different Forest Ecosystems at Sakaerat Environmental Research Station)
รศ.สพญ.ดร.ศจีรา คุปพิทยานันท์ ผลของสารสกัดกวาวเครือขาวต่อการหดตัวของเส้นเลือดและของมดลูกในหนูทดลองเพศ เมีย (Effects of Pueraria mirifica extracts on vascular and uterine contraction in female rats)
รศ.สพญ.ดร.ศจีรา คุปพิทยานันท์ ผลของการเสริมกระชายดำในอาหารต่อลักษณะเพศในสุกรพ่อพันธุ์ (Effect of Boesenbergia pandurata (black rhizome) supplementation on sex charact eristics in boar)
ผศ.ภกญ.ดร.นวลน้อย จูฑะพงษ์ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของวอนวิลลิแบรนด์แฟคเตอร์ของคน : การศึกษาโดยใช้โครมาโตรกราฟีของเหลวสมรรถนะสูงและแมสสเปกโทรมิเตอร์ (Conformational change in human von willebrand factor : Studies using high performance liquid chromatography and mass spectrometry)
รศ.สพ.ญ.ดร.ศจีรา คุปพิทยานันท์ สรีรวิทยาการหดตัวของมดลูกไก่ไข่ในช่วงก่อน ระหว่าง และหลังการวางไข่ (Physiology of uterine (shell gland) contractility of laying hen before, during, and after oviposition)
ผศ.ดร.พงศ์เทพ สุวรรณวารี การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของต้นลานในประเทศไทยด้วยการใช้เทคนิค AFLP (Genetic diversity and variation among Thai corypha populations revealed by AFLP markers)
รศ.สพ.ญ.ดร.ศจีรา คุปพิทยานันท์ ผลของยาต้านจุลชีพต่อการหดตัวของมดลูกสุกร (Effects of antimicrobial drugs on uterine contractile activity in swine)
รศ.สพ.ญ.ดร.ศจีรา คุปพิทยานันท์ ผลของกรดไขมันต่อการหดตัวของมดลูกในโคนม
ผศ.ดร.กรณิกา ขนบดี การป้องกันการตายของเซลล์รับแสงชนิดกรวยซึ่งถูกชักนำด้วย oxidative stress ด้วยสารสกัดจากสมุนไพรเบอเบอรีน (Protection Against Oxidative Stress-Induced Cone Photoreceptor Cell Death by Herbal Phytochemicals, Berberine)
ผศ.ดร.เบ็ญจมาศ จิตรสมบูรณ์ การพัฒนาวิธีการศึกษาเบื้องต้นทางพิษวิทยาภูมิคุ้มกันเพื่อประยุกต์ใช้ในการคัดเลือกพืชสมุนไพรไทยที่มีฤทธิ์ต่อระบบภูมิคุ้มกัน
รศ.ดร.กรกช อินทราพิเชฐ การควบคุมโดยชีววิธีแมลงวันผลไม้ด้วยพืช (Biological control of oriental fruit flies by plants)
รศ.สพ.ญ.ดร.ศจีรา คุปพิทยานันท์ ผลของสารสกัดจากทับทิมต่อระบบสืบพันธุ์ในหนูทดลองเพศเมีย (Effects of pomegranate (Punica granatum) extracts on female rat reproductive)
รศ.สพ.ญ.ดร.ศจีรา คุปพิทยานันท์ ผลของสารสกัดจากเอื้องหมายนาต่อระบบสืบพันธุ์ในหนูตัดรังไข่ (Effects of costus speciosus (Koen.) Sm. extract on reproductive system in ovariectomized rats)
รศ.ดร.ยุพาพร ไชยสีหา ผลของอุณหภูมิสภาพแวดล้อมต่อกลไกการควบคุมวงจรการสืบพันธุ์โดยระบบประสาทและ ระบบต่อมไร้ท่อในไก่พื้นเมืองไทยเพศเมีย (Effects of ambient temperature upon the neuroendocrine regulation and the mechanism (s) mediating the reproductive cycle of the female native Thai chicken)
รศ.ดร.ยุพาพร ไชยสีหา ผลของช่วงแสงต่อระบบการสืบพันธุ์และวงจรการสืบพันธุ์ในไก่พื้นเมืองไทยเพศ เมีย: บทบาทของฮอร์โมนสเตียรอยด์ (Effects of photoperiod upon the reproductive system and reproductive cycle in the female native thai chicken: roles of steroid hormones)
รศ.ดร.ยุพาพร ไชยสีหา ผลของอุณหภูมิสภาพแวดล้อมต่อกลไกการควบคุมวงจรการสืบพันธุ์โดยระบบประสาทและ ระบบต่อมไร้ท่อในไก่พื้นเมืองไทยเพศเมีย: บทบาทของฮอร์โมนสเตียรอยด์ (Effects of ambient temperature upon the neuroendocrine regulation and the mechanism(s) mediating the reproductive cycle of the female native Thai chicken : roles of steroid hormones)
ผศ.ดร.พงศ์เทพ สุวรรณวารี การประเมินสถานการณ์คุณภาพน้ำของบึงละหาน  จังหวัดชัยภูมิ (The assessment of water quality of Lahaan Swamp, Chaiyabhum province)
ผศ.ดร.พงศ์เทพ สุวรรณวารี ความหลากหลายของไส้เดือนดินในอุทยานแห่งชาติทับลาน (The diversity of terrestrial earthowrm in Tab Lan national park)
ผศ.ภกญ.ดร.นวลน้อย จูฑะพงษ์ ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของลูกใต้ใบ 3 ชนิด (Pharmacological activities of three Phyllanthus species)
รศ.สพ.ญ.ดร.ศจีรา คุปพิทยานันท์ ระดับของเล็ปตินในกระแสเลือดและน้ำนมในโคพื้นเมืองไทย (Blood and milk leptin levels in Thai native cattle)
รศ.ดร.ยุพาพร ไชยสีหา ผลของพฤติกรรมความเป็นแม่ที่มีต่อระดับของฮอร์โมนโปรแลคตินในไก่พื้นเมืองไทยเพศเมีย (Effects of maternal behaviors on plasma prolactin levels in the female native Thai chicken)
รศ.สพ.ญ.ดร.ศจีรา คุปพิทยานันท์ ฤทธิ์ของสารสกัดจากสมุนไพรในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีต่อการหดตัวของมดลูก (Effects medicinal plants extracts in the area of Suranaree University of Technology on uterine contraction)
ผศ.ภก.ดร.เกรียงศักดิ์ เอื้อมเก็บ ฤทธิ์ของ Galangin ต่อแบคทีเรียที่ดื้อต่อยาปฏิชีวนะในกลุ่ม B-lactam antibiotics (Investigation of the effect of galangin on some B -lactam antibiotics resistant bacteria)
ผศ.ภก.ดร.เกรียงศักดิ์ เอื้อมเก็บ การทดสอบความเป็นพิษของ Galangin ในสัตว์ทดลอง (In vivo toxicity test of galangin)
ผศ.ภก.ดร.เกรียงศักดิ์ เอื้อมเก็บ การทดสอบความเป็นพิษของ Flavonoids บางชนิดในสัตว์ทดลอง (In vivo toxicity test of some Flavonoids)
ผศ.ภก.ดร.เกรียงศักดิ์ เอื้อมเก็บ การทดสอบฤทธิ์ของ Flavonoids บางชนิดในการยับยั้งเชื้อ Bacteria บางชนิดที่ดื้อต่อยาในกลุ่ม b- lactam antibiotics (Investigation of the effect of some flavonoids on some b - lactam antibiotics resistant bacteria.)
ผศ.ภกญ.ดร.นวลน้อย จูฑะพงษ์ การสกัดพลาสมิดโดยซิลิกาเมมเบรนคอลัมน์ที่นำกลับมาใช้ใหม่ (Plasmid purification by regenerated silica membrane column)
รศ.ดร.กรกช อินทราพิเชฐ ทับทิม (Punica granatum) ไทยเพื่อสุขภาพ (Thai pomegranate (Punica granatum) for health)
ผศ.ดร.หนูเดือน เมืองแสน ความหลากหลายของไลเคน เห็ดและราขนาดใหญ่ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช อพ.สธ. เขื่อนน้ำพุง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (Diversity of lichen, mushrooms and macrofungi in plant genetic protection area of RSPG, Nampung Dam EGAT)

สาขาวิชาจุลชีววิทยา

ผศ.ดร.สุรีลักษณ์ รอดทอง ความหลากหลายของสายพันธุ์แลคโตแบซิลลัสในหญ้าหมักของไทย (Diversity of Lactobacillus Strains in Thai Silage)
ผศ.ดร.สุรีลักษณ์ รอดทอง การอยู่รอดของแลคโตแบซิลไลจากหญ้าหมักในทางเดินอาหารของโค (The Survival of Silage Lactobacilli in the Digestive Tract of Cattle)
รศ.ดร.ทัศนีย์ เสาวนะ การตรวจหาผู้เป็นพาหะของจุลชีพกลุ่มเชื้อไทฟอยด์ในผู้ประกอบการอาหารตามร้านอาหารต่างๆ (Detections of Typhoid Carriers in the Cooks from Restaurants)
ผศ.ดร.สุรีลักษณ์ รอดทอง การเปลี่ยนแป้งมันสำปะหลังให้เป็นแหล่งอาหารสำหรับเลี้ยงเชื้อไรโซเบียม (Bioconversion of Cassava Starch to Nutrient Sources for Rhizobium)
ผศ.ดร.สิทธิโชค แสงโสดา การสำรวจหาความหลากหลายของแบคทีเรียในลำไส้ปลาทะเล Scomber Scombrus (A Survey of Bacteria Diversity from the Intestine of Scomber Scombrus)
รศ.ดร.ทัศนีย์ เสาวนะ การตรวจอุจจาระเพื่อหาผู้เป็นพาหะของโรคปรสิตในผู้ประกอบการและจำหน่ายอาหารในชุมชนจังหวัดนครราชสีมา (Detections of Parasite Carriers in Feces of the Cooks in Nakorn Ratchasima Province)
ผศ.ดร.สิทธิโชค แสงโสดา การสำรวจหาแบคทีเรียที่ผลิตกรดไฮดรอกซี ซิตริก (A Survey of Bacteria Producing Hydroxy Citric Acid)
รศ.ดร.ทัศนีย์ เสาวนะ การตรวจหา Biofilm ในระบบเครื่องปรับอากาศ (Biofilm detection in Air Conditioning System)
รศ.ดร.ทัศนีย์ เสาวนะ การตรวจและควบคุมเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรคลีเจียนแนร์ในระบบเครื่องปรับอากาศ (Detection and coutrd Legionnaires disease bacteria in air-conditioning system)
ผศ.ดร.สุรีลักษณ์ รอดทอง เล็กตินของเชื้อรา (Fungal lectins)
รศ.ดร.ทัศนีย์ เสาวนะ การตรวจหาสารอะฟลาท็อกซินในเครื่องปรุงถั่วป่นและพริกป่นตามร้านอาหารต่างๆ ในชุมชนจังหวัดนครราชสีมา และการมีส่วนร่วมของผู้จำหน่ายอาหารเพื่อลดความเสี่ยงจากสารอะฟลาท็อกซิน
ผศ.ดร.สุรีลักษณ์ รอดทอง การพัฒนารูปแบบของกล้าเชื้อหญ้าหมัก (Developme of Silage Inoculant Formula)
รศ.ดร.ทัศนีย์ เสาวนะ การตรวจวิเคราะห์เชื้อ Legionella และจุลินทรีย์อื่น ๆ ในระบบน้ำของเครื่องมือทันตกรรม (Legionella and other bacterial evaluation of dental water system)

สาขาวิชาฟิสิกส์

รศ.ดร.สำเนา ผาติเสนะ การหาค่าพลังงานที่สถานะพื้นของพลาสมารอนสองมิติโดยใช้วิธีเชิงตัวเลข (Calculation of Ground State Energy of Two Dimensional Plasmaron by Numerical Method)
รศ.ดร.ประพันธ์ แม่นยำ การผลิตและการศึกษาสมบัติของผลึกเดี่ยว TiAI3X intermetallic (The Making and Study of TiAI3X Intermetallic Single Crystal)
Prof.Dr.Edouard Berge Manoukian ทฤษฎีสนามควอนตัมและทฤษฎีฟิสิกส์: การประยุกต์รังสีเซอเรนคอฟและระบบอิเล็กตรอนหลายตัว (Quantum Field Theory and Theoretical Physics: Applications to Cerenkov Radiation and Multi-Electron Systems)
Prof.Dr.Yupeng Yan การประลัยระหว่างอนุภาคโปรตอนและแอนไทโปรตอน กลายเป็น 2 และ 3 เมซอน ขณะหยุดนิ่ง (Proton-Antiproton Annihilation at Rest into Two and Three Mesons)
ผศ.ดร.ชิโนรัตน์ กอบเดช การศึกษาสถานภาพและทิศทางการพัฒนางานวิจัยทางฟิสิกส์ในประเทศไทย ปี 2542 (Situation and Direction of Research in Physics in Thailand)
ผศ.ดร.ชิโนรัตน์ กอบเดช การพัฒนาเพื่อการประเมินผลการเรียนผ่านทาง Internet (Software development projectfor course education via internet)
Prof.Dr.Edouard Berge Manoukian ทฤษฎีสนามควอนตัม, ศึกษาด้านฟิสิกส์ทฤษฎี (Quantum Field Theory and Theoretical Physics)
พันเอก ผศ.ดร.วรศิษย์ อุชัย การศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้เทคนิคทางนิวเคลียร์ในการตรวจวัตถุระเบิดและของผิดกฎหมาย (Feasibility Study of Using Nuclear Technics in Explosive/Contraband Detections)
Prof.Dr.Edouard Berge Manoukian ทฤษฎีสนามควอนตัม, ศึกษาด้านฟิสิกส์ทฤษฎี (Quantum Field Theory and Theoretical Physics : Theory and Applications)
รศ.ดร.พวงรัตน์ ไพเราะ การศึกษาสมบัติทะลุผ่านของกระแสไฟฟ้าในสนามแม่เหล็กของรอยต่อระหว่างโลหะธรรมดากับตัวนำยิ่งยวดที่มีอุณหภูมิวิกฤตสูง (The study of the tunneling spectroscopy in an applied magnetic field of a normal metal-high Tc superconductor junction)
ศ.ดร.ประสาท สืบค้า ไพออเนียม (สถานะอะตอมของไพออนลบ ไพออนบวก) (Pionium (p-p+ Atomic states)
รศ.ดร.สำเนา ผาติเสนะ การศึกษาเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับลำแสงซินโครตรอน (An analytical study of beam lines of synchrotron radiation)
Prof.Dr.Yupeng Yan การกำทอนโรเปอร์ในแบบจำลองควาร์ก-กลูลอน
ิ์พันเอก ผศ.ดร.วรศิษย์ อุชัย การศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้เทคนิคทางนิวเคลียร์ในการตรวจกับระเบิด
Prof.Dr.Yupeng Yan การศึกษาอะตอมของปฏิยานภาคโปรตอนโดยวิธีทางโดยวิธีทางฟังก์ชันสเตอร์เมียน (Study of antiprotonic atoms in sturmain function approach)
ผศ.ดร.ชิโนรัตน์ กอบเดช การศึกษาอะตอมพายออนิกโดยวิธีทางฟังก์ชันสเตอร์เมียน (Study of pionic atoms in sturmain function approach)
ศ.ดร.ประสาท สืบค้า การศึกษาพายออเนียมโดยวิธีทางโดยวิธีทางฟังก์ชันสเตอร์เมียน (Study of pionium in sturmian function approach)

สาขาวิชารับรู้ระยะไกล

ผศ.ดร.พรรณี วราอัศวปติ การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อบริหารทรัพยากรอีสานใต้ (GIS Application for Resources Management in Southern Northeast)
ผศ.ดร.พรรณี วราอัศวปติ การศึกษาธรณีวิทยาสัณฐานของอีสานใต้ (Geomorphology Study in Southern Northeast)
ผศ.ดร.พรรณี วราอัศวปติ โครงการ Globe SAR มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Globe SAR)
ศ.ดร.วุฑฒิ พันธุมนาวิน การวิจัยการเกิดแสงเซ็คกันฮาร์โมนิคจากผลึกเอดีพีและเคดีพีที่มุมนอนลิเนียร์บริวสเตอร์ (Research of Second Harmonic Generation from KDP and ADP Crystals at Non-linear Brewster Angle by Laser)
ศ.ดร.วุฑฒิ พันธุมนาวิน โครงการวิจัยและพัฒนาระบบคิวสวิตซ์เลเซอร์ (Research and Development of Q-Switched Laser System)
ศ.ดร.วุฑฒิ พันธุมนาวิน การศึกษาการเกิดมุมนอนลิเนียร์บริวสเตอร์ที่มุมตกกระทบตั้งฉากและมุมตกกระทบวิกฤตของแสงเลเซอร์ที่ผลึกแอมโมเนียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟส (The Study of Nonlinear incident and Critical Incident)
ศ.ดร.วุฑฒิ พันธุมนาวิน การศึกษาการเกิดมุมนอนลิเนียร์บริวสเตอร์ที่มุมตกกระทบ 45 องศา และมุมตกกระทบวิกฤตของแสงเลเซอร์ที่ผลึกโปตัสเซียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟส (The Study of Nonlinear Brewster Angle at 45๐ and Critical Incident Angles of Laser Lighton Potassium Dihydrogen Phosphate (KDP) Crystal)
ผศ.ดร.สัญญา สราภิรมย์ การจัดทำฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศในเขตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (Geographic information database development of the SUT campus)

สาขาวิชาเทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตอนนิกส์

Prof.Dr.Joewono Widjaja การศึกษาเวฟเลทฟิวเตอริ่งโดยใช้อินโคฮิเร็นท์ออฟติคอลเทคนิค (Study of Wavelet Filtering Using Incoherent Optical Technique)
Prof.Dr.Joewono Widjaja การศึกษาการบันทึกแบบดิจิตอลของออปติคอลซิกแนล: ตอนที่ 1 ใช้คอมเพรสสเปคเคิลแกรม (Study of Digital Recording of Optical Signals: Part I. Compressesed Specklegram)
Prof.Dr.Joewono Widjaja ารศึกษาการบันทึกแบบดิจิตอลของออปติคอลซิกแนล : ตอนที่ 2 ใช้คอมเพรสโฮโลแกรม (Study of Digital Recording of Optical Signals: Part 2. Compressed Hologram)
ิ์Prof.Dr.Joewono Widjaja จอยท์ ทรานฟอร์ม คอรีเลเตอร์ โดยใช้ภาพอ้างอิงแบบบีบอัดสำหรับการทดสอบแบบไม่ทำลาย (Joint Transform Correlator by Using Compressed Reference Images for Non-destructive Testing)
ิผศ.ดร.สัญญา สราภิรมย์ การจัดทำฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศในเขตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (Geographic information database development of the SUT campus)
ิ์Prof.Dr.Joewono Widjaja การถอดรหัสเชิงตัวเลขของอินไลน์ฮอโลแกรมเพื่อปรับปรุงคุณภาพของภาพที่ได้จากการบูรณะ (Digital Decoding of In-Line Holograms for Improving Quality of Reconstructed Images)

สาขาวิชาสรีรวิทยา

ผศ.ดร.วารี วิดจายา การศึกษาผลของกล้ามเนื้ออ่อนล้าในระหว่างที่มีการหดตัวแบบไดนามิคโดยใช้เทคนิคของความสัมพันธ์ระหว่างเวลากับความถี่ (Study of Muscle Fatigue During Dynamic Contractions by Time-Frequency Transforms)
ผศ.ดร.รุ่งฤดี ศรีสวัสดิ์ ผลของสารสกัดจากพืชสมุนไพรบางชนิดในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่มีต่อการทำงานของเอนไซม์ไลเปส เอนไซม์อะไมเลส และเอนไซม์กลูโคซิเดส (Effects of some medicinal plant extracts in the area of Suranaree University of Technology on the activities of lipase, amylase and glucosidase enzymes)
joomla template