HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

ขอเชิญส่งบทความวิจัย/บทความวิชาการ เพื่อรับการพิจารณาลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขอเชิญส่งบทความวิจัย/บทความวิชาการ เพื่อรับการพิจารณาลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.re.kps.ku.ac.th/e-journal

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณสุณี โสดา

กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ

สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

โทรศัพท์ 034-341549, 098-2699225

joomla template