HOT NEWS

PDFPrintE-mail

Accomplished research project - Institute of Social Technology

ชื่อหัวหน้าโครงการ
ชื่อโครงการ
สาขาวิชาศึกษาทั่วไป
อ.สุริยา สมุทคุปติ์ แต่งองค์ทรงเครื่อง: "ลิเก" ในวัฒนธรรมประชาไทย ( Like in the Thai Popular Culture)
อ.สุริยา สมุทคุปติ์ "ยวนสีคิ้ว" ในชุมชนทางชาติพันธุ์: เรื่องเล่า ความทรงจำ และอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยวนในจังหวัดนครราชสีมา (Yuan Sikhiew in the Ethnic Junctions: Narratives, Memories, and Identities of the Thai Yuan in Sikhiew District, Nakhon Ratchasima, Thailand)
อ.สุริยา สมุทคุปติ์ คนซิ่งอีสาน: ร่างกายและเสียงสะท้อนในหมอลำซิ่งอีสาน (Mawlum Cing Isan: Bodies and Voices in a Modernized Performing Art From Northeast Thailand)
อ.เทพทวี โชควศิน ทรรศนะของมาร์ติน ไฮเดกเกอร์ และพระธรรมปิฎกที่มีต่อเทคโนโลยี: การศึกษาเชิงเปรียบเทียบ (Martin Heidegger's and Phra Dhammapitaka's Views on Technology: A Comparative Study)
อ.สุริยา สมุทคุปติ์ ระหัดวิดน้ำลำตะคอง: สัญศาสตร์ของเทคโนโลยีพลังน้ำพื้นบ้าน (The Lam Takhong Water Wheel: The Semiotics of a Traditional Hydropower Technology)
อ.เทพทวี โชควศิน บทวิเคราะห์เครื่องมือและสัจนิยมเชิงอุปกรณ์ (Tool Analysis and Instrumental Realism)
อ.เทพทวี โชควศิน การตีความรูปประโยคแบบจัดประเภทในตรรกวิทยาของอริสโตเติลและตรรกวิทยาสมัยใหม่ (The interpretations on categorical propositions in aristotelian and modern logic)
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
รศ.ดร.พวงเพ็ญ อินทรประวัติ การศึกษาวิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (English Language Learning Strategies of SUT Students)
Assoc.Prof.Jeremy Ward Lexical Needs of Undergraduate Chemical Engineering Students at SUT
ผศ.ดร.อัญชลี วงศ์หล้า A Study of Factors Affects Reading Comprehension Skil
ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ อุสาหะ ประสิทธิภาพของข้อสอบ English Placement Test ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ( Effectiveness of Suranaree University of Technology's English Placement Test)
รศ.ดร.พวงเพ็ญ อินทรประวัติ การวิเคราะห์วิทยานิพนธ์ด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระหว่างปี 2537-2541 (An Analysis of Five-Year Theses on English Teaching)
อ.สุขสรรพ์ ศุภเศรษฐเสรี ผลของการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 1 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (The Effects of Computer Assisted Instruction in Learning of English I for the First Year Student, Suranaree University of Technology)
Assoc.Prof.Jeremy Ward คำศัพท์ที่นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ไทยจำเป็นต้องรู้ (What Lexis is Necessary for Thai Engineering Students)
ผศ.ดร.อัญชลี วรรณรักษ์ การศึกษากลวิธีการสื่อสาร: กรณีศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (An Investigation of Communication Strategies: A Case Study of EST Student at Suranaree University of Technology)
Assoc.Prof.Jeremy Ward ความสามารถในการอ่านหนังสือเฉพาะด้านที่เป็นภาษาอังกฤษของนักศึกษา มทส. (SUT Students' Proficiency in Reading Subject-Specialist Textbooks in English)
ผศ.ดร.ชาญณรงค์ อินทรประเสริฐ การใช้กลวิธีการเรียนภาษาอังกฤษนอกชั้นเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (Classsroom-independent Language Learning Strategies Used by Students Learning English at Suranaree University of Technology)
อ.ดร.บรรเจิด จงอภิรัตนกุล การพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (The Development of Students' Creativity in Writing English Essays by Using a Computer Program)
รศ.ดร.ปัณณธร แสงอรุณ อิทธิพลของวิธีการวางแผนก่อนการพูดที่มีต่อการพูดภาษาอังกฤษของผู้เรียนไทย (The effects of sources of pre-task planning on Thai EFL learner's oral performance)
ผศ.ดร.อัญชลี วรรณรักษ์ ปัจจัยที่มีผลสัมฤทธิ์ในการอ่านบทเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (A study of factors affecting reading achievementof SUT undergraduates)
อ.ดร.สฤษดิ์ ศรีขาว วิธีการเรียนรู้คำศัพท์และผลสัมฤทธิ์ของการเรียนภาษาอังกฤษ (Vocabulary Learning Strategies and English Learning Achievement)
อ.ดร.มณีเพ็ญ อภิบาลศรี การศึกษาความสามารถในการระบุตำแหน่งประโยคหลักและรูปแบบของการเขียนในการอ่านภาษาอังกฤษ และความคิดเห็นต่อการเรียนภาษาอังกฤษโดยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (The Study of SUT Students' Ability in Identifying Main Idea Sentences and Text Structures and Their Opinion about CAI Lessons)
Assoc.Prof.Dr.Jeremy Ward A vocabulary syllabus for 5 engineering disciplines
รศ.ดร.พวงเพ็ญ อินทรประวัติ การสร้างคู่มือครู: การเรียนการสอนโดยการทำโครงงาน (Creating a teaching manual for project-based foreign language instruction)
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผศ.ดร.ชนวัฒน์ ศรีสอ้าน การพัฒนาสื่อเสริมการสอนแบบระบบตอบรับข้อมูลผ่านเครือข่ายโทรศัพท์คอมพิวเตอร์ (Computer Telephony Integration Technology for Course Ware Development)
อ.นิธิวดี จิตรวาสน์ สภาพปัจจุบันและแนวโน้มของการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานสื่อสารมวลชนในประเทศไทย (Present and Future Trend of Information Technology Development and Application for Mass Communication in Thailand)
ผศ.ดร.วีรพงษ์ พลนิกรกิจ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อบทบาทและหน้าที่ของนักจัดรายการวิทยุในจังหวัดนครราชสีมา (Factors Influencing Role and Function of Radio Personalities in Nakhon Ratchasima Province)
ผศ.หนึ่งหทัย ขอผลกลาง บทบาทของสื่อมวลชนไทยต่อการสร้างและถ่ายทอดวัฒนธรรมในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ (A Study of Thai Mass Media Role in Cultural Creation and Transmission in Information Technology Age)
ผศ.หนึ่งหทัย ขอผลกลาง แนวโน้มของการพัฒนาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ในประเทศไทย (Trend of communication arts curriculum development in Thailand)
อ.ศุภกฤษฎิ์ นิวัฒนากูล การพัฒนาโปรแกรมต้นแบบสำหรับการสร้างแบบทดสอบผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Web-based testing model via internet)
ผศ.หนึ่งหทัย ขอผลกลาง การศึกษาทัศนะของเด็กและเยาวชนในจังหวัดนครราชสีมาที่มีต่อรายการโทรทัศน์ที่พึงประสงค์ (A study on viewpoints of children and juveniles in Nakhon Ratchasima toward desirable television program)
อ.นิธิวดี จิตรวาสน์ ทัศนคติและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสืบค้นข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มทส. (Attitute and Satisfaction of Patrons Use Computer Searching Service at the Center for Library Resources and Educational Media, Suranaree University of Technology)
อ.สถิตย์โชค โพธิ์สอาด การพัฒนาต้นแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้แบบสามมิติของระบบปฏิบัติการ (The prototyping of the 3 dimensional operating system's graphical user interface)
รศ.ดร.คณิต ไข่มุกด์ ระบบการจัดการฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ต้นแบบเพื่อพัฒนา อบต. (GIS prototype for developing Tumbol Organization)
อ.สถิตย์โชค โพธิ์สอาด การพัฒนาต้นแบบตัวจัดการหน้าต่างแบบสามมิติของระบบปฏิบัติการ (The prototyping of the 3-dimensional window manager in the operating system)
ผศ.หนึ่งหทัย ขอผลกลาง บทบาทของอินเทอร์เน็ตในการเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพอนามัย (The role of internet in dissemination of health knowledge)
ผศ.หนึ่งหทัย ขอผลกลาง พัฒนาการและแนวโน้มของการวิจัยด้านการสื่อสารสุขภาพในประเทศไทย(The Development and Trend of Research in Health Communication in Thailand)
ผศ.ดร.วีรพงษ์ พลนิกรกิจ แนวทางการส่งเสริมบทบาทของวิทยุกระจายเสียงตามแนวชายแดนเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและพม่า (Guidelines for the role of border radio in fostering the relationship between Thailand and Myanmar)
อ.ดร.ธรา อั่งสกุล การออกแบบและพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับอุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผ้าในประเทศไทย (A design and development of decision support system for Thailand garment industry)
เทคโนโลยีการจัดการ
รศ.ดร.ขวัญกมล ดอนขวา การศึกษาเพื่อพัฒนาหัตถอุตสาหกรรมในครัวเรือนชนบทสู่ระบบการค้าเชิงพาณิชย์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (A Study of the Development of Household Handicraft Industries for Commercial Purposes in the Rural Areas of Northeastern)
รศ.ดร.ขวัญกมล ดอนขวา การรับรู้ข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจการเกษตรของครัวเรือนเกษตรกรในชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (How Information about Agricultural Economics is Obtained by Farm Households in Northeastern, Thailand)
รศ.ดร.ขวัญกมล ดอนขวา ศักยภาพและแนวโน้มการค้าชายแดนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Potential and Trend of Border Trading in Northeastern Thailand)
รศ.ดร.ขวัญกมล ดอนขวา การผลิตและการส่งออกกุ้งแช่เย็นแช่แข็งของประเทศไทย (Production and Export of Frozen Shrimp in Thailand)
ีอ.ชนิศา มณีรัตนรุ่งโรจน์ ศักยภาพการพัฒนาทางการตลาดของพืชสมุนไพรที่ใช้เป็นอาหารของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (The Potential of Development for Marketing on the Herbal Foods in The Northeast of Thailand)
อ.ดร.สุนิตยา เถื่อนนาดี การศึกษาระบบ CONWIP ในสายการผลิตแบบอนุกรมที่มีคอขวดโดยใช้การจำลองสถานการณ์ (The performance of CONWIP in a flowline with bottleneck: a simulation study)
อ.น.ต.เถกิงศักดิ์ ชัยชาญ วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานความพอใจของผู้บริโภคในจังหวัดนคราชสีมา (An Analysis of Data Base on Consumer Preference in Nakhon Ratchasima)
รศ.ดร.ขวัญกมล ดอนขวา การศึกษาศักยภาพและแนวโน้มการจัดการการค้าปลีกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Potentials and trends of retail management in the northeast, Thailand)
อ.กฤตภาส สุปัญญาโชติสกุล การประเมินมูลค่าสิทธิบัตรด้วยวิธีการคำนวณราคาอ๊อปชั่น(An option pricing approach in patent valuation)
รศ.ดร.ขวัญกมล ดอนขวา การเพิ่มศักยภาพชุมชนชนบทสำหรับรองรับธุรกิจการท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Increasing the potential of rural communities to support tourism business in northeast, Thailand)
ดร.วรพจน์ สุทธิสัย
เชาว์อารมณ์กับการแก้ปัญหาความขัดแย้งในการทำงาน : กรณีศึกษาพนักงานระดับปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
รศ.ดร.ขวัญกมล ดอนขวา พฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของผู้สูงอายุบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง (Elderly people in a sufficiency economy : behaviors and factors affecting decisions concerning purchase of products and services)
ผศ.ดร.กาญจนา สุคัณธสิริกุล ผลกระทบของธุรกิจแห่งนวัตกรรมที่มีต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย (Effecting of innovation enterprice to performance of small and medium enterprises in Thailand
joomla template