HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

การเสนอขอรับงบประมาณโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การเสนอขอรับงบประมาณโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

แผนงานวิจัยเดิม
ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองและจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยแล้ว นักวิจัยกรอกข้อมูลในระบบ NRMS
ภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เท่านั้น

แผนงานวิจัยใหม่
1. นักวิจัยส่งเอกสารข้อเสนอแผนงานวิจัยผ่านสถานวิจัยสำนักวิชา

และส่งไฟล์ Word มายัง Email อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


2. สถานวิจัยส่งให้สถาบันวิจัยและพัฒนา
ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เท่านั้น

3. สถาบันวิจัยและพัฒนาพิจารณาข้อเสนอ

4. เมื่อแผนงานวิจัยผ่านการพิจารณานักวิจัยกรอกข้อมูลในระบบ NRMS ภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เท่านั้น


เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยเชิงหลักการ (Concept Proposal).pdf

2. วช.ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ปี 64.pdf

3. สวรส.ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ปี 64.pdf

4. บพข.ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ปี 64.pdf

5. บพค.ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ปี 64.pdf 22.11.62

6. บพท.ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ปี 64.pdf

7. สวก.ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการปี (Concept Proposal) ปี 64.pdf 21.11.62

8. NIA ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการปี (Concept Proposal) ปี 64.pdf 22.11.62

9. แบบฟอร์มเสนอโครงการ 64_concept.pdf

10. แบบฟอร์มเสนอโครงการ 64_concept.docx

11. คู่มือการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยปีงบประมาณ 2564 NRMS.pdf

12. ไฟล์นำเสนอ ณ วันที่ 20 พ.ย. 62.pptx 21.11.62

13. Program ที่ PMU รับผิดชอบ.jpg

14. เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Objectives and Key Results: OKR).pdf

15. มาตรฐานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง.docx 22.11.62

joomla template