HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 ภายใต้หัวข้อ "วิจัยและพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง"

ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563

ภายใต้หัวข้อ "วิจัยและพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง"

ในวันที่ 20 มีนาคม 2563

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย

>>เปิดรับบทความ ถึงวันที่ 3 มกราคม 2563

ลงทะเบียนได้ที่ http://conference.research.lru.ac.th

joomla template