HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

คู่มือการใช้งาน Turnitin

 

ดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี่

1. คู่มือการใช้งาน Turnitin 

***คณาจารย์ที่มีความประสงค์ใช้งานระบบ Turnitin จะต้องเลือกใช้งานในหมวด "Student" เท่านั้น

2. ประกาศ-แนวปฏิบัติการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน

3. แบบฟอร์มรายงานการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ-อาจารย์

4. แบบฟอร์มรายงานการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ-บัณฑิต

 


joomla template