HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

เปิดรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อกิจภาร ตามมาตร 97(4) การบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนจากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่เกี่ยวข้องกับ การพลิกโฉม (Disruptive Technology)

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยสถาบันวิจัยพลังงาน

เปิดรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจภารตามมาตร 97(4)

ในหัวข้อ

"การบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนจากการผลิตไฟฟ้าจาก

พลังงานหมุนเวียนที่เกี่ยวข้องกับการพลิกโฉม (Disruptive Technology)"

เพื่อให้การยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยของคณาจารย์เรียบร้อยและสมบูรณ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา(สบวพ.)


จึงขอความร่วมมือในการแจ้งคณาจารย์ที่สนใจสมัครทุนดังกล่าว ให้จัดทำรายละเอียดโครงการ

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากสถานวิจัยสำนักวิชาของท่านดำเนินการจัดส่งเอกสารให้สถาบันวิจัยและพัฒนา

ภายในวันที่ 23 ธันวาคม 2562

เพื่อสบวพ.นำเสนอผู้บริหารลงนาม จัดทำหนังสือมอบอำนาจและดำเนินการส่งไปยังแหล่งทุน

เอกสารที่เกี่ยวข้องมี ดังนี้

1. แบบ ERI. 97(4) – 01 จำนวน 6 ชุด (ฉบับจริง 1 ชุด สำเนา 5 ชุด)

2. แบบ ERI. 97(4) – 02 จำนวน 6 ชุด (ฉบับจริง 1 ชุด สำเนา 5 ชุด)

3. แบบ ERI. 97(4) – 03 จำนวน 6 ชุด (ฉบับจริง 1 ชุด สำเนา 5 ชุด)

4. เอกสารบัญชีรายชื่อและประวัติ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องของผู้ร่วมดำเนินโครงการ จำนวน 6 ชุด (ฉบับจริง 1 ชุด สำเนา 5 ชุด)

5. สำเนาบัตร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 6 ชุด (ฉบับจริง 1 ชุด สำเนา 5 ชุด)

6. เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) จำนวน 6 ชุด (ฉบับจริง 1 ชุด สำเนา 5 ชุด)

7. CD ไฟล์เอกสารทั้งหมด ในรูปแบบ PDF จำนวน 1 แผ่น

 

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

1. แบบ ERI. 97(4) – 01.doc

2. แบบ ERI. 97(4) – 02.doc

3. แบบ ERI. 97(4) – 03.doc

4. การส่งข้อเสนอโครงการวิจัย.pdf

5. หัวข้อวิจัยมุ่งเป้า.pdf

 

 

ฝากประชาสัมพันธ์โดย

ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล

โทรศัพท์ 4761, 4763

joomla template