HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

โครงการวิจัยที่ดำเนินการเสร็จแล้ว สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

ชื่อหัวหน้าโครงการ
ชื่อโครงการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
ผศ.ดร.ธวัชชัย ทีฆชุณหเถียร การทดสอบผลผลิตและวิธีเพาะเห็ดหอมในจังหวัดนครราชสีมา (Shiitake Mushroom Yield and Method of Cultivation Practices in Nakhon Ratchasima)
ผศ.ดร.ธวัชชัย ทีฆชุณหเถียร การสำรวจโครงสร้างของเปลือกหุ้มเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่มีลักษณะเมล็ดย่นโดยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Observation of Wrinkled Soybean Seed Coats by Scanning Electron Microscopy)
ผศ.ดร.ธวัชชัย ทีฆชุณหเถียร การแก้การพักตัวของเมล็ดในระหว่างการพัฒนาของเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงพันธุ์ของแก่น 60-1 (Development of Seed Dormancy in Peanuts Variety Khon Kaen 60-1)
ศ.ดร.ไพศาล เหล่าสุวรรณ การพัฒนาการผลิตพืชอาหารถั่ว (Food Legume Development Project)
ผศ.ดร.ยุวดี มานะเกษม การสำรวจสถานภาพและปัญหาระบบการผลิตและปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยวของผักและผลไม้ในจังหวัดนครราชสีมา (Survey of Production and Postharvest Handling System and Problems of Fruits and Vegetables in Nakhon Ratchasima)
ผศ.อารักษ์ ธีรอำพน การทดสอบพันธุ์ถั่วเหลืองฝักสดที่เหมาะสมสำหรับปลูกในจังหวัดนครราชสีมา ( Vegetable Soybean Yield Trial at Nakhon Ratchasima)
ศ.ดร.ไพศาล เหล่าสุวรรณ ารปรับปรุงพันธุ์ถั่วเขียวและถั่วเหลือง (Mungbean and Soybean Breeding Project)
ศ.ดร.ไพศาล เหล่าสุวรรณ โครงการพัฒนาการผลิตทานตะวัน(Sunflower Development Project)
รศ.ดร.จุฑารัตน์ อรรถจารุสิทธิ์ การควบคุมแมลงสาบอเมริกัน Periplaneta americana โดยใช้สารสกัดจากกวาวเครือขาว Pueraria mirifica (Control of Periplaneta americana by Using Pueraria mirifica Extract)
ศ.ดร.อารีย์ วรัญญูวัฒก์ โครงการปรับปรุงพันธุ์พืชให้ทนต่อสภาพแวดล้อม (Crop Improvement for Stress Tolerance)
อ.ดร.อัศจรรย์ สุขธำรง ารศึกษาการจัดการธาตุอาหาร น้ำ และฮอร์โมนเพื่อการติดผล การเพิ่มผลผลิต และคุณภาพของมะม่วงหิมพานต์ (Studies of Mineral Nutrition, Irrigation and Hormone Management for Fruit Setting, Increasing Yields and Quality of Cashewnut)
ผศ.ดร.เรณู ขำเลิศ โครงการคัดเลือกพันธุ์ไผ่ตงเพื่อประโยชน์ในเชิงการค้าและอุตสาหกรรม (Clonal Selection of Sweet Bamboo (Dendrocalamus asper) for Commercial and Industrial Uses)
ผศ.อารักษ์ ธีรอำพน การทดสอบระบบการปลูก และสูตรอาหารที่เหมาะสมสำหรับการผลิตแตงเทศโดยไม่ใช้ดิน (Optimization of Soilless Culture System and Nutient Solution Formula for Melon Production)
รศ.ดร.จุฑารัตน์ อรรถจารุสิทธิ์ การศึกษาการแพร่กระจายของด้วงงวงมันเทศโดยใช้กับดักสารเพศ (Studies on Distribution of Sweet Potato Weevil by Using Pheromone Traps)
ศ.ดร.อารีย์ วรัญญูวัฒก์ โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตกล้วยไม้เชิงการค้าระยะ 2 (Research for Development of Orchid Commercial Production Technology Phase 2)
ผศ.ดร.เรณู ขำเลิศ การศึกษาระดับของคาร์โบไฮเดรตในยอดมะม่วงที่ได้รับสารอินทรีย์ที่มีโมเลกุลขนาดเล็ก และธาตุอาหารพืชบางธาตุโดยชนิดและปริมาณต่างๆ กัน (Studies on Carbohydrate Content in Mango Treated with Different Kinds and Levels of Simple Molecules of Organic Acids and Some Nutrient Elements)
รศ.ดร.จุฑารัตน์ อรรถจารุสิทธิ์ การเปรียบเทียบผลผลิตของมันเทศโดยใช้กับดักสารเพศและการใช้สารเคมีเพื่อป้องกันกำจัดด้วงงวงมันเทศ (Cylas formicarius F) (Comparison of Sweet Potato Yield by Using Pheromone Traps and Chemical in Controlling Sweet Potato Weevil (Cylas formicarius))
ผศ.อารักษ์ ธีรอำพน การทดสอบระบบการปลูกและสูตรสารละลายธาตุอาหารที่เหมาะสมสำหรับการผลิตแตงเทศโดยไม่ใช้ดินระยะที่ 2 (Optimization of Soilles Culture System and Nutrient Solution Formula for Melon Production)
รศ.ดร.ยุวดี มานะเกษม การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสั้น-ยาวของวันและสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อการออกดอกของดาวเรืองสีขาว (Studies on the Interactions of Day-length and Growth Regulations on Flowering of White Marigolds (Tagetes spp.))
รศ.ดร.ยุวดี มานะเกษม การศึกษาการเกิดช่อดอกที่สองของสตรอเบอรี่ (Study on the Secondary Initiation of the Inflorescence of Strawberry (Fragaria ananassa Duch.))
ศ.ดร.ไพศาล เหล่าสุวรรณ โครงการปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลือง และถั่วเขียว ระยะที่ 2 (Soybean and Mungbean Breeding Project Phase II)
รศ.ดร.ปิยะดา อลิฌาณ์ ตันตสวัสดิ์ การผลิตข้าวโพด (Zea mays L.) ดับเบิลแฮพลอยด์โดยการเพาะเลี้ยงอับละอองเกสร (Production of Doubled Haploid Maize (Zea mays L.) by Anther Culture)
รศ.ดร.ปิยะดา อลิฌาณ์ ตันตสวัสดิ์ การผลิตข้าวโพด (Zea mays L.) สายพันธุ์แท้โดยการเพาะเลี้ยงอับละอองเกสร (Production of Inbred Maize (Zea mays L.) by Anther Culture)
ผศ.ดร.ธวัชชัย ทีฆชุณหเถียร การทดสอบความแม่นยำของเครื่องวัดความชื้นเมล็ดพันธุ์แบบต่างๆ (Detemination of Accuracy of Different Kinds of Seed Moisture Meters)
ผศ.ดร.ธวัชชัย ทีฆชุณหเถียร การพัฒนาต้นแบบระบบฐานข้อมูลการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ (Development of Seed Testing Database Model)
ผศ.ดร.ธวัชชัย ทีฆชุณหเถียร การทดสอบเทคโนโลยีการเพาะเห็ดหอมที่เหมาะสมในจังหวัดนครราชสีมา (Testing of Appropriate Technology of Shiitake Mushroom Culture in Nakhon Ratchasima)
ผศ.อารักษ์ ธีรอำพน เปรียบเทียบประสิทธิภาพการควบคุมการระบาดของแมลงศัตรูพืชในคะน้าจีน (Comparison of Insect Pest Controls Efficiency in Chinese Kale)
ผศ.อารักษ์ ธีรอำพน การทดสอบระบบการปลูก สูตรสารละลายธาตุอาหาร ภาชนะปลูก และวัสดุปลูก ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกผักกาดหอมโดยไม่ใช้ดิน (Optimization of Soilless Culture System, Nutrient Solution Formula, Cultural Container and Cultural Substrate for Lettuce Production)
รศ.ดร.ปิยะดา อลิฌาณ์ ตันตสวัสดิ์ โครงการพัฒนาการผลิตทานตะวัน (ระยะที่ 2) (Sunflower Development Project)
ผศ.ดร.เรณู ขำเลิศ การยืดอายุหลังการเก็บเกี่ยวของผลน้อยหน่าพันธุ์ฝ้ายและหนัง (Prolonging shelflife of sugar apple fruits (Anona squamosa L. cv. Fai and Nang)
รศ.ดร.ปิยะดา อลิฌาณ์ ตันตสวัสดิ์ โครงการปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลือง และถั่วเขียว ระยะที่ 3 (Soybean and Mungbean Breeding Project, Phase III)
ผศ.ดร.ฐิติพร มะชิโกวา โครงการปรับปรุงทานตะวันพันธุ์สังเคราะห์ (Synthetic sunflower breeding project)
รศ.ดร.จุฑารัตน์ อรรถจารุสิทธิ์ การเจริญพันธุ์ วงจรชีวิต และลักษณะทางชีววิทยาของด้วงงวงมันเทศ เมื่อใช้พืชอาหารชนิดต่างๆ (Fecundity, Life Cycle and Biological Characters of Sweet Potato Weevil (Cylas formicarius) Reared on Different Host Plants)
รศ.ดร.ยุวดี มานะเกษม อิทธิพลของสภาพแวดล้อมและการเขตกรรมต่อการเจริญเติบโตการออกดอก การติดเมล็ด และการสะสมสารประกอบทางเคมีในหัวกวาวเครือขาว และกวาวเครือแดง
รศ.ดร.ปิยะดา อลิฌาณ์ ตันตสวัสดิ์ การจัดทำลายพิมพ์ดีเอ็นเอของถั่วฝักยาวไร้ค้าง ถั่วฝักยาว ถั่วเขียว และถั่วเหลือง (DAN fingerprinting of dwarf yard long bean, yard long bean, mungbean and soybean)
ิรศ.ดร.จุฑารัตน์ อรรถจารุสิทธิ์ การศึกษาอ้อย มทส. พันธุ์ใหม่ (อารีย์ 1) (Study of SUT new sugarcane line ( AR 1))
ดร.โสภณ วงศ์แก้ว การจัดการโรคขององุ่นแบบผสมผสาน (Integrated management of grape diseases)
รศ.ดร.ปิยะดา อลิฌาณ์ ตันตสวัสดิ์ การปรับปรุงพันธุ์องุ่น (Vitis spp.)ให้ต้านทานต่อโรคราน้ำค้าง (Breeding grapevine (Vitis spp.) for downy mildew resistance)
รศ.ดร.ปิยะดา อลิฌาณ์ ตันตสวัสดิ์ การปรับปรุงพันธุ์ถั่วเขียว (Vigna radiata L.) เพื่อเพิ่มผลผลิต
รศ.ดร.ยุวดี มานะเกษม พันธุ์ สารออกฤทธิ์สำคัญ และผลของสารสำคัญในกวาวเครือขาว (The varieties, phytochemicals and their effects in white kwao krua)
ผศ.ดร.ฐิติพร มะชิโกวา การปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลืองอายุสั้นและโปรตีนสูง (Soybean improvement for early maturing varieties and high protein project)
รศ.ดร.ปิยะดา อลิฌาณ์ ตันตสวัสดิ์ การพัฒนาพันธุ์แตงกวา (Cucumis sativus L.) ลูกผสมที่ต้านทานต่อโรคราน้ำค้าง(Development of hybrid cucumber (Cumis Sativus L.) for downy mildeewresistance)
รศ.ดร.ปิยะดา อลิฌาณ์ ตันตสวัสดิ์ การพัฒนา mantainer line ของทานตะวัน โดยวิธีการรวมโปรโตพลาสต์ (Development of sunflower (Helianthus annuus L.) maintainer lines via protoplast fusion)
ผศ.ดร.ฐิติพร มะชิโกวา การปรับปรุงพันธุ์ทานตะวัน (Sunflower breeding project)
ผศ.อารักษ์ ธีรอำพน ความปรวนแปรทางพันธุกรรมของการเจริญเติบโต และผลผลิตในการผสมระหว่างแตงไทย กับแตงแคนตาลูป [Genetic variation in growth and yield of crosses between snakemelon (Cucumis melo var. conomon) and cantalope (Cucumis melo Lim. var. recticularis Naudin.)]
รศ.ดร.ปิยะดา อลิฌาณ์ ตันตสวัสดิ์ การปรับปรุงพันธุ์ถั่วเขียว (Vigna radiata) เพื่อเพิ่มผลผลิต ระยะที่ 2 (Breeding mungbean (Vigna radiata L.) for yield improvement phase 2)
รศ.ดร.ปิยะดา อลิฌาณ์ ตันตสวัสดิ์ การปรับปรุงพันธุ์องุ่น (Vitis spp.) ให้ต้านทานต่อโรคราน้ำค้างและโรคสแคบ ระยะที่ 2 (Breeding of grapevine (Vitis spp.) for downy mildew and anthracnose resistance)
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
รศ.ดร.พงษ์ชาญ ณ ลำปาง การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมของสุกรไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (A Study on Factors Affecting the Conservation of Genetic Resource of Thai Pigs in he Northeast)
ผศ.น.สพ.ดร.บัญชร ลิขิตเดชาโรจน์ สำรวจลักษณะเพื่อการคัดเลือกพันธุ์ไก่พื้นบ้านไทย (ไก่ชน) (Survey of Gross Appearance for Thai Native Cock (Fighting Cock) Selection)
อ.ดร.สมร พรชื่นชูวงศ์ การศึกษาความผันแปรทางพันธุกรรมของปูนากลุ่ม Esanthelphusa ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทยโดยวิธีอิเล็กโตรโฟรีซีส (A Study on Genetic Variation of Rice-Field Crab, Esanthelphusa in the Lower North-Eastern Thailand Using Electrophoretic Technique)
อ.ดร.วิทธวัช โมฬี ผลของการใช้รำสกัดน้ำมันในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตของไก่เนื้อ (Effects of Defatled Rice Bran in Diets on Performance of Broiler Chicks)
รศ.ดร.วิศิษฐิพร สุขสมบัติ ผลของการเสริมสารโมเนนซินต่อผลผลิตของโคนม (The Effect of Monensin Supplemention Dairy Cattle Performances)
รศ.ดร.พงษ์ชาญ ณ ลำปาง การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของสุกรพื้นเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (A Study on Biodiversity of Native Pigs in the Northeast)
รศ.ดร.วิศิษฐิพร สุขสมบัติ การศึกษากรรมวิธีการผลิตอาหารหยาบหมักจากผลพลอยได้ทางการเกษตรเพื่อใช้เป็นอาหารสำหรับโคนม (Ensiled Roughage Production from Agricultural By-Products for Dairy Cattle Feeds)
รศ.ดร.พงษ์ชาญ ณ ลำปาง การศึกษาระบบเกษตรกรรมผสมผสานของเกษตรกรในเขตพึ่งฝนของจังหวัดนครราชสีมา (A Study on Integrated Farming Systems of Rainfed Farmers in Nakhon Ratchasima Province)
อ.ดร.สมร พรชื่นชูวงศ์ การเก็บรักษาน้ำเชื้อปลาสวายโดยวิธีการแช่แข็ง (Gryopreservation of Striped Catfish Sperm, Pangasius)
รศ.ดร.วิศิษฐิพร สุขสมบัติ การใช้ประโยชน์ต้นอ้อยเป็นอาหารหยาบสำหรับโคนม (Utilisation of Sugar Cane Stalk as Dairy Cattle Feeds)
รศ.ดร.วิศิษฐิพร สุขสมบัติ การเพิ่มปริมาณ CLA (conjugated linoleic acid) ในน้ำนมโค โดยการเสริมน้ำมันพืช และ Lactobacillus sp (Increased Conjugated Linoleic Acid Cotent of Cow’s Milk through Supplementation of Plant Oil and Lactobacillus sp.)
ิรศ.ดร.วิศิษฐิพร สุขสมบัติ การศึกษาผลผลิตของถั่วไมยราและการใช้ถั่วไมยราป่นเป็นอาหารไก่ไข่ (Study of Hedge Lucerne (Desmanthus virgatus) Production and Utilization of Hedge Lucerne Meal in Layer Diets)
รศ.ดร.วิศิษฐิพร สุขสมบัติ การศึกษาการเสริมไขมันไหลผ่านชนิดต่างๆ ผลต่อผลผลิตโคนม (Studies of Various Bypass Fat Supplementations on Performance of Lactating Dairy Cows)
ผศ.นสพ.ดร.ภคนิจ คุปพิทยานันท์ ผลของการเสริม conjugated linoleic acid (CLA) ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบภูมิคุ้มกันต่อการให้วัคซีนโรคนิวคลาสเซิลในไก่เนื้อ (Effects of conjugated linoleic acid (CLA) supplementation on improving immune response to Newcastle disease vaccination in broiler chickens)
รศ.ดร.วิศิษฐิพร สุขสมบัติ ผลของการเสริมสาร Conjugated Linoleic Acid (CLA) ในอาหารสัตว์ต่อผลผลิตและคุณภาพเนื้อสุกร เนื้อไก่กระทงและไข่ (The effect of conjugated linoleic acid supplementation on performances, and meat and egg qualuty of swine, broilers and laying hen)
ผศ.ดร.สุรินทร บุญอนันธนสาร การเปลี่ยนถ่ายจีนในปลา (Production of transgenic fish)
รศ.ดร.วิศิษฐิพร สุขสมบัติ การเพิ่มปริมาณ CLA (conjugated linoleic acid) ในเนื้อโคขุนโดยการเสริมน้ำมันถั่วเหลืองหรือเมล็ดฝ้ายในอาหารข้นสำหรับโคขุน (Increased CLA [conjugated linoleic acid] in beef through supplementation of vegetable oil in the concentrate for fattening beef)
ผศ.ดร.พิพัฒน์ เหลืองลาวัณย์ การศึกษาผลของการเสริมน้ำมันถั่วเหลืองและ Rumen-protected CLA (RP-CLA) ในอาหารโค ต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบ fatty acids และนิเวศวิทยาในกระเพาะหมัก (Effect of soybean oil or rumen protected conjugated linoleic acid (RP-CLA) supplementation on changes in fatty acid composition and rumen ecology)
ิอ.ดร.สมร พรชื่นชูวงศ์ ผลของสาร Cryoprotectant และอัตราการลดอุณหภูมิ (freezing rates) ต่อการเก็บรักษาน้ำเชื้อปลาเทโพและปลาสวายโดยวิธีการแช่แข็ง (Effects of cryoprotectants and freezing rates on cryopreservation of Black eared catfish, Pangasius larnaudii and Striped catfish Pangasius hypophthalmus sperm)
อ.ดร.อมรรัตน์ โมฬี อิทธิพลของยีน Acyl-CoA: diacylglycerol acyltransferase1 ต่อปริมาณน้ำนมและองค์ประกอบของน้ำนมในโคนมพันธุ์โฮลสไตน์ลูกผสม
ผศ.ดร.สุทิศา เข็มผะกา
การใช้กากมันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์สำหรับไก่เนื้อ (Utilization of cassava pulp as feedstuff for broiler chickens)
ผศ.นสพ.ดร.ภคนิจ คุปพิทยานันท์ โลหิตวิทยาและชีวเคมีของโลหิตของปลาฟลาวเวอร์ฮอร์น (Haematology and blood biochemistry of flower horn fishes)
ผศ.นสพ.ดร.ภคนิจ คุปพิทยานันท์ ผลของแอนติออกซิแดนซ์ต่อคุณภาพน้ำเชื้อสดของสุกร(Effects of antiox dants on fresh boarn semen quality)
ิอ.ดร.สมร พรชื่นชูวงศ์ การเก็บรักษาน้ำเชื้อปลาเผาะ (Pangasius bocourti)โดยวิธีการแช่แข็ง (Cryopreservation of mekong catfish (Pangasius bocourti ) sperm)
ผศ.นสพ.ดร.ภคนิจ คุปพิทยานันท์ ผลของการเสริม conjugated linoleic acid (CLA) ต่อค่าโลหิตวิทยาและชีวเคมีของโลหิตในเนื้อไก่ (Effects of conjugated linoleic acid (CLA) supplementation on hematology and blood chemistry in broiler chickens)
ผศ.ดร. ปราโมทย์ แพงคำ การใช้ประโยชน์พืชโปรตีนอาหารสัตว์ในท้องถิ่นในการปรับปรุงสูตรอาหารแพะเนื้อและการหมุนเวียนโภชนะโดยการสร้างระบบกำจัดของเสียจากฟาร์มปศุสัตว์
ผศ.ดร. ปราโมทย์ แพงคำ การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้สารเสริมในอาหารร่วมกับวัตถุดิบอาหารสัตว์ในท้องถิ่น ต่อสมรรถภาพการให้ผลผลิตแพะเนื้อ ( Enhancing the utilization of feed additives and local feed resources on efficient of goat production)
ผศ.ดร. ปราโมทย์ แพงคำ การศึกษาผลของโปรตีน และโปรตีนไหลผ่านในอาหารแพะนม ต่อผลผลิตและองค์ประกอบของน้ำนม (A study effects of protein and by-pass protein in dairy goat diets on milk yield and milk compositions)
ผศ.ดร. ปราโมทย์ แพงคำ การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ เมล็ดและกากเมล็ดธัญพืชหรือพืชน้ำมัน ในอาหารแพะเนื้อ ต่อการให้ผลผลิตและคุณภาพของเนื้อแพะ (Enhancing the efficient utilization of grain and seed meal or oil seed in meat goat diets on production and meat quality)
ผศ.ดร. ปราโมทย์ แพงคำ การพัฒนาการใช้ประโยชน์จากมันสำปะหลังเพื่อเป็นแหล่งโปรตีน "คาซาเรีย" ในอาหารโคเนื้อและโคนม
รศ.ดร.วิศิษฐิพร สุขสมบัติ การศึกษาการยับยั้งจุลินทรีย์ที่ไม่พึงประสงค์ในการเพาะหมักของโค และผลต่อผลผลิตโคนม โดยใช้ใบและก้านของมะขามป้อม (Study of inhibition of unwanted microorganism in the rumen and effects on performance of lactating dairy cows using amla leaves and branches )
รศ.ดร.วิศิษฐิพร สุขสมบัติ การใช้ยีสต์จากกระเพาะโคเสริมในอาหารสัตว์ต่อการลดความเป็นพิษของสารพิษจากเชื้อราในไก่กระทง(Using yeast from rumen for reduce toxic from fungi in broiler feed)
รศ.ดร.วิศิษฐิพร สุขสมบัติ การศึกษาการเสริมโคลีนและไบโอตินผลต่อผลผลิตโคนม (A study of various ratio of choline and biotin supplementation on dairy cow performances)
รศ.ดร.พงษ์ชาญ ณ ลำปาง การศึกษาลักษณะทางชีววิทยาและทางการผลิตที่สำคัญของสุกรพื้นเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (A study on important biological and production characteristics of indigenous pigs in the notheast)
ผศ.ดร.สุรินทร บุญอนันธนสาร ผลของการเพิ่มวิตามินซีและวิตามินอีในอาหารปลาดุกต่อการเพิ่มภูมิต้านทานโรคในสภาพการเลี้ยงที่อุณหภูมิน้ำต่ำลง
อ.ดร.สมร พรชื่นชูวงศ์ การเก็บรักษาน้ำเชื้อปลานวลจันทร์น้ำจืด และการศึกษาอัตราส่วนระหว่างสเปิร์มและไข่ที่เหมาะสมของการใช้น้ำเชื้อสดและ น้ำเชื้อแช่แข็ง (Preservation of small scale mud carp, cirrhinus microlepis sperm and the suitable of sperm: egg ratio of fresh or cryopreserved sperm)
ผศ.ดร.สุทิศา เข็มผะกา ผลของการเสริมกลูตามีนในอาหารต่อสมรรถนะการเจริญเติบโต การพัฒนาของระบบทางเดินอาหาร และการกระตุ้นภูมิคุ้มกันของไก่เนื้อ (The effect of glutamine supplementation in diets on growth performance, gastrointestinal tract development and immune stimulation of bro
รศ.ดร.วิศิษฐิพร สุขสมบัติ การใช้ประโยชน์จากเปลือกหุ้มเมล็ดถั่วเหลืองเป็นแหล่งพลังงานในอาหารโคนมและสุกรขุน (Utilization of soy hull as energy source in dairy cows and growing pigs diet)
ผศ.นสพ.ดร.ภคนิจ คุปพิทยานันท์ ผลของ Conjugated linoleic acid (CLA) ต่อสรีรวิทยาการหดตัวของหัวใจในหนูแรท (Effects of conjugated linoleic acid (CLA) on physiology of cardiac contraction in rat)
ผศ.นสพ.ดร.ภคนิจ คุปพิทยานันท์ ผลของสารสกัดจากลูกยอต่อการรักษาโรคเต้านมอักเสบแบบไม่แสดงอาการในโคนม (Effects of morinda citrifolia fruit extracts on treatment of bovine subclinical mastitis in dairy cow)
อ.ดร.วิทธวัช โมฬี ผลของการเลี้ยงไก่พื้นเมืองแบบกึ่งปล่อยต่อสมรรถนะการเจริญเติบโต ปริมาณคอเลสเตอรอล และองค์ประกอบของกรดไขมันในเนื้อ (Effect of free-range native chicken farming on growth performance, cholesterol content and fatty acid composition of meat)
อ.ดร.อมรรัตน์ โมฬี รูปแบบของยีน Luteinizing Hormone Receptor ต่อลักษณะความสมบูรณ์พันธุ์ในโคนมพันธุ์โฮลสไตน์ลูกผสม (The pattern of luteinizing hormone receptor gene on fertility traits in crossbred holstein)
ผศ.ดร.สุทิศา เข็มผะกา การปรับปรุงคุณภาพของกากมันสำปะหลังเพื่อเป็นแหล่งพลังงานทางเลือกใหม่สำหรับไก่เนื้อ (The improving cassava pulp quality as alternative energy source for broilers)
ผศ.ดร.พิพัฒน์ เหลืองลาวัณย์ การใช้ประโยชน์จากเปลือกมันสำปะหลังเป็นแหล่งพลังงานในอาหารโคนมต่อปริมาณน้ำนม, องค์ประกอบน้ำนมและคุณภาพน้ำนม (Utilization of cassava peel as energy source in dairy cows diet on milk yield, milk composition and milk quality)
ผศ.ดร.สุรินทร บุญอนันธนสาร ผลของการอดอาหารต่อการปรับตัวทางสรีรวิทยาของปลาบู่ทรายและการศึกษาการแสดงออกของยีนในตับปลาบู่ทรายที่ได้รับอาหารเปรียบเทียบกับปลาบู่ทรายที่อดอาหาร
ผศ.ดร.สุรินทร บุญอนันธนสาร การโคลน cDNA ของยีนการควบคุมการกินอาหารและยีนควบคุมการเจริญเติบโต และการศึกษาการแสดงออกของยีนควบคุมการกินอาหารในปลาสลิด
ผศ.ดร.สุทิศา เข็มผะกา การใช้สะระแหน่ (Mentha cordifolia Opiz.) เป็นสารเสริมเพื่อทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะในอาหารไก่เนื้อ (Utilization of peppermint (Mentha cordifolia Opiz.) substitute for antibiotics as a feed additive in broiler diets)
ผศ.น.สพ.ดร.บัญชร ลิขิตเดชาโรจน์ การศึกษาค่าโลหิตวิทยาและชีวเคมีเลือดเบื้องต้นของไก่พื้นเมืองไทยที่เลี้ยงในระบบปล่อย (Preliminary study on the hematologic and biochemical values of Thai indigenous chicken raising in free-ranged system)
เทคโนโลยีชีวภาพ
รศ.ดร.หนึ่ง เตียอำรุง การพัฒนาการตรวจสอบแบคทีเรียในดินโดยใช้เทคนิคดีเอ็นเอติดตาม (Development of Detection System for Soil Bacteria Using DNA Probe Technique)
ศ.ดร.นันทกร บุญเกิด การใช้ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมและไมโครไรซาเพื่อเพิ่มผลผลิตพืชตระกูลถั่วที่ใช้เป็นอาหารสัตว์ (The Use of Rhizobium and VA Mycorhiza for Increasing Yield of Forage Legumes)
ศ.ดร.นันทกร บุญเกิด การปรับปรุงวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรเพื่อการเพาะเห็ดชนิดต่างๆ (Improvement of Agricultural Waste for the Production of Mushrooms)
ศ.ดร.นันทกร บุญเกิด การเปลี่ยนแป้งมันสำปะหลังโดยกระบวนการทางชีวภาพให้เป็นผลิตภัณฑ์โปรตีนสูงเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์ (Bioconversion of Cassava Starch to High Protein Product to be Used for Animal Feed)
รศ.ดร.หนึ่ง เตียอำรุง การใช้ gus ยีน เพื่อศึกษาพฤติกรรมของไรโซเบียมในระบบนิเวศ (Using Gus Gene for Study Rhizobial Behavior in Ecosystem)
ศ.ดร.นันทกร บุญเกิด การรวบรวมและศึกษาลักษณะพันธุ์ การจัดการธาตุอาหารพืชและการผลิตไวน์องุ่น (Grape Variety Collecting and Testing, Nutrient Management and Vine Making)
รศ.ดร.หนึ่ง เตียอำรุง ความหลากหลายของเห็ดที่บริโภคได้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย (Diversity of Edible Mushrooms in North-Eastern Thailand)
รศ.ดร.มณฑารพ ยมาภัย โครงการวิจัยต่อเนื่องเรื่องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการแสดงออกของโปรตีนบนผิวฟาจเพื่อการศึกษาอันตรกริยาระหว่างโปรตีน (Continvation of the Application of Phage Displayed Technology in the Study of Protein Interaction)
ศ.ดร.นันทกร บุญเกิด การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเพาะเห็ดระบบอุตสาหกรรม (Development of Technoloy for Industrial Mushroom Production)
รศ.ดร.มารินา เกตุทัต-คาร์นส์ การหาแผนที่ทางพันธุกรรมของไผ่ตง (The Study of Dendrocalamus Asper Genetic Map))
ผศ.ดร.รังสรรค์ พาลพ่าย การผลิตตัวอ่อนแมวโดยวิธีการโคลนนิ่ง (Producing of cat embryos by using cloning technique)
รศ.ดร.หนึ่ง เตียอำรุง ความหลากหลายและการคัดเลือกแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนที่มีประสิทธิภาพในต้นข้าว (Biodiversity and Selection of High Effeciency Nitrogen Fixing Bacterial Endophyte in Rice)
ิรศ.ดร.มารินา เกตุทัต-คาร์นส์ การแสดงออกและการผลิตเบต้ากลูโคซิเดสจากพืชโดย Pichia pastoris (Expression of Plant Beta-Glucosidase in Pichai pastoris)
ิผศ.ดร.รังสรรค์ พาลพ่าย การโคลนนิ่งตัวอ่อนแมวดาว (Felis bengalensis) โดยใช้เซลล์ไฟโบรบลาสจากผิวหนังแมวดาวเป็นเซลล์ต้นแบบและใช้โอโอไซท์แมวบ้าน (Felis catus) เป็นไซโตปลาส (Cloning of leopard cat (Felis bengalensis) embryo by using skin fibroblasts of leopard cat as donor cell and domestic cat (Felis catus) oocyte as cytoplast)
รศ.ดร.หนึ่ง เตียอำรุง ความหลากหลายทางพันธุกรรมของ frankia ในประเทศไทย (Genetics diversity of Frankia in Thailand)
รศ.ดร.หนึ่ง เตียอำรุง การประยุกต์ใช้แบคทีเรียตรึงไนโตรเจนเอนโดไฟท์ในการปลูกข้าว (Application of endophytic nitrogen fixing bacteria in rice)
ผศ.ดร.อภิชาติ บุญทาวัน การศึกษาการพัฒนาการผลิตเอทานอลแบบต่อเนื่องจากกากน้ำตาลอ้อยโดยใช้เชื้อยีสต์ Saccharomyces cerevisiae ในถังหมักแบบใช้เยื่อแผ่น (Continuous production of ethanol from sugarcane molasses using Saccharomyces cerevisiae in a membrane bioreactor)
รศ.ดร.มารินา เกตุทัต คาร์นส์ การโคลนและผลิตเอนไซม์ Enterokinase (Enterokinase Cloning and production)
รศ.ดร.มารินา เกตุทัต คาร์นส์ การผลิตรีคอมบิแนนท์เอนไซม์ Thermostable DNA polymerase จาก Pyrococcus furiosus ในแบคทีเรีย Excherichia coli (Expression of recombinant thermostable DNA polymerase enzyme from pyrococcus furiosus in excherichia coli)
ผศ.ดร.โชคชัย วนภู การพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อการขยายพันธุ์องุ่น (The Development of Tissue Culture Techniqus for Clonal Propagation of Grape)
รศ.ดร.มารินา เกตุทัต คาร์นส์ การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตรีคิมบิแนนท์โปรตีนในถังหมัก (The study for optimum production conditions of recombinant proteins in bioreactor)
์ผศ.ดร.โชคชัย วนภู การแสดงออกของยีนไคติเนสในองุ่นเพื่อต้านทานโรคราน้ำค้าง (The expression of a chitinase gene in transformed grape plants for downy midew resistance)
รศ.ดร.มารินา เกตุทัต คาร์นส์ การผลิตรีคอมบิแนนท์ทรานสกลูตามิเนสจากปลานิล (Production of recombinant tilapia transglutaminase)
รศ.ดร.มณฑารพ ยมาภัย การพัฒนาเทคโนโลยีการแสดงโปรตีนบนผิวฟาจเพื่อการผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดี (Application of phage display technology for the production of monoclonal antibody)
ผศ.ดร.อภิชาติ บุญทาวัน การเก็บเกี่ยวกรด L-แลคติกจากน้ำหมักด้วยระบบอิเลคโตรดิออนไนเซซั่น (Recovery of L-lactic acid from fermentation broth using electrodeionization technique)
รศ.ดร.หนึ่ง เตียอำรุง การผลิตเบียร์จากข้าวไทย
ผศ.ดร.สุนทร กาญจนเทวี
การศึกษาการผลิตกรดแลคติคจากแป้งมันสำปะหลังโดยเชื้อ Lactococcus lactis เสริมด้วยสารสกัดยีสต์เหลือทิ้งจากโรงงานผลิตเบียร์ (Studying on lactic acid production by Lactococcus lactis from tapioca starch supplemented with Brewer's yeast extract)
ผศ.ดร.รังสรรค์ พาลพ่าย การผลิตลูกโคนมพันธุ์ดีเฉพาะเพศเมียโดยเทคโนโลยีโคลนนิ่ง (Production of only female exotic dairy cattle by cloning technology)
ผศ.ดร.รังสรรค์ พาลพ่าย การแช่แข็งโอโอไซท์กระบือปลักเพื่อทำโคลนนิ่งและการแช่แข็งตัวอ่อนกระบือปลักโคลนนิ่ง (Cryopreservation of swamp buffalo oocytes for cloning and cryopreservation of cloned swamp buffalo embryos)
ผศ.ดร.รังสรรค์ พาลพ่าย การแช่แข็งโอโอไซท์โคเพื่อทำปฏิสนธิในหลอดแก้วและทำโคลนนิ่ง (Cryopreservation of cattle oocytes for in vitro ferilization and cloning)
รศ.ดร.มณฑารพ ยมาภัย การพัฒนาเอนไซม์เพื่อใช้ในการผลิตพรีไบโอติกจากกากมะพร้าว (Improvement of enzyme for prebiotics production from copra)
ผศ.ดร.รังสรรค์ พาลพ่าย การแช่แข็งโอโอไซท์แพะเพื่อทำโคลนนิ่งและการแช่แข็งตัวอ่อนแพะโคลนนิ่ง (Cryopreservation of goat oocytes for cloning and Cryopreservation of cloned goat embryos)
ผศ.ดร.โชคชัย วนภู การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแอลกอฮอล์ด้วยยีสต์ทนร้อน(Increasing efficiency of Alcoholic Production by Thermotolerant Yeasts)
ผศ.ดร.โชคชัย วนภู การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างไซยาโนแบคทีเรียกับแหนแดงเพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการตรึงไนโตรเจนในนาข้าวอินทรีย์ (Interactions Between the Cyanobionts Azolla spp for Improving the Effective of Nitrogen Fixation in Organic Rice Field)
รศ.ดร.มณฑารพ ยมาภัย การใช้เทคโนโลยีเอนไซม์เพื่อการเพิ่มมูลค่าของเหลือจากอุตสาหกรรมกุ้ง(Application of enzyme technology for the production of value-added products from shrimp wastes)
ผศ.ดร.รังสรรค์ พาลพ่าย การอนุรักษ์แมวลายหินอ่อน (Pardofelis marmorata) โดยการทำโคลนนิ่งข้ามสปีชีส์ ( Conservation of marbled cat (Pardofelis marmorata) by interspecies cloning)
ผศ.ดร.รังสรรค์ พาลพ่าย การผลิตและการตรวจสอบเซลล์ต้นกำเนิดตัวอ่อนลิงแสม (Maccaca fasicularis) (Establishment and characterization of crab-eating monkey (Maccaca fasicularis) embryonic stem cell lines)
รศ.ดร.มารินา เกตุทัต คาร์นส์ การค้นหาและการแสดงออกของกลุ่มยีน Glycosyl Hydrolases ในจีโนมของข้าวหอมมะลิและข้าวญี่ปุ่น (Search for new glycosyl hydrolases and theirs expression in KDML rice)
ผศ.ดร.สุนทร กาญจนเทวี การพัฒนาระบบกำจัดธาตุอาหารทางชีวภาพโดยใช้แหล่งคาร์บอนภายใน (Development of biological nutrient removal system by using internal carbon sources)
ผศ.ดร.พรรณลดา ติตตะบุตร การคัดเลือกเชื้อไรโซเบียมที่มีความสามารถในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคในพืช (Screening rhizobia that can inhibit the growth of plant pathogenic microorganisms)
ผศ.ดร.โชคชัย วนภู การผลิตอัลจิเนทโดยเชื้อ Azotobacter vinelandii และการประยุกต์ใช้ในการตรึงเอนไซม์เพื่อการอุตสาหกรรม (Alginate production by Azotobacter vinelandii and application uses in enzymes immobilization for industries)
รศ.ดร.มณฑารพ ยมาภัย การผลิตและพัฒนาเอนไซม์ไคติเนสเพื่อใช้เป็นชีววัตถุในการกำจัดเชื้อราที่ก่อโรคในพืช (Production and improvement of chitinase as biocontrol reagent for plant pathogenic fungi)
รศ.ดร.มารินา เกตุทัต คาร์นส์ การศึกษาการแสดงออกและการตรวจสอบโปรตีน SFR2 จากข้าวใน Escherichia coli และ Pichia pastoris (The Expression and Detection of Rice SFR2 in Escherichia coli and Pichia pastoris)
รศ.ดร.มารินา เกตุทัต คาร์นส์ การโคลนและผลิตโปรตีนไฟโคไซยานินจากไซยาโนแบคทีเรีย (Cloning and expression of phycocyanin from cyanobacteria)
รศ.ดร.หนึ่ง เตียอำรุง การรวบรวมและคัดเลือกสายพันธุ์ Plant Growth Promoting Rhizobacteria (PGPR) (Collection and selection of Plant-Growth Promoting Rhizobacteria (PGPR)
รศ.ดร.มณฑารพ ยมาภัย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการแสดงโปรตีนบนผิวฟาจในการผลิตแอนติบอดีต่อสารปนเปื้อนโมเลกุลเล็กทางการเกษตร (Application of phage display technology for the production of antibodies against agricultural contaminant haptens)
ผศ.ดร.สุนทร กาญจนเทวี การศึกษาการผลิตแอซิโตน-บิวทานอล- เอทานอล (เอบีอี) จากมันสำปะหลังโดยกระบวนการหมัก (Production of Acetone – Butanol – Ethanol (ABE) from cassava by fermentation process)
ผศ.ดร.รังสรรค์ พาลพ่าย ผลของสายพันธุ์โคตัวรับต่ออัตราการตั้งท้องหลังการย้ายฝากตัวอ่อนโคแช่แข็งโดยวิธี Direct transfer (Effects of recipients breed, BSA in freezing medium and hCG treated recipients on the conception rate after direct transfer of beef cattle frozen embryos)
รศ.ดร.มณฑารพ ยมาภัย การค้นหาเปปไทด์ที่จำเพาะต่อแป้งมันสำปะหลังและไคตินโดยใช้เทคโนโลยีการแสดงโปรตีนบนผิวฟาจ (Isolation of peptide specific to cassava starch and chitin from phage display peptide libraries)
ผศ.ดร.อภิชาติ บุญทาวัน การประยุกต์ใช้ระบบอิเลคโตรดิอิออนไนซ์เซชั่นในการแยกโปรตีนเอ็นเทอโรไคเนสจากน้ำหมัก (Separation of enterokinase from fermentation broth using electrodeionization)
ผศ.ดร.อภิชาติ บุญทาวัน การพัฒนาท่อใยกลวงเชิงประกอบสำหรับใช้ในกระบวนการผลิตอะซีโตน-บิวทานอล-เอทานอลจากมันสำปะหลังโดยใช้ระบบเพอร์แวปเพอร์เรชั่น
ผศ.ดร.อภิชาติ บุญทาวัน การประยุกต์ใช้สเปกโตรสโคปี้ของรังสีใกล้คลื่นใต้แดงในการควบคุมการผลิตเอทานอลบริสุทธิ์โดยใช้ระบบการแยกไอผ่านเยื่อแผ่นและการดูดซับ
ผศ.ดร.อภิชาติ บุญทาวัน การพัฒนาท่อใยกลวงเซรามิคเชิงประกอบสำหรับการผลิตเชื้อเพลิงเอทานอลด้วยระบบการแยกไอผ่านเยื่อแผ่น (Development of composite ceramic hollow fiber membrane for the production of motor fuel grade ethanol using vapor permeation technique)
ผศ.ดร.พรรณลดา ติตตะบุตร การศึกษาความหลากหลายของพืชตระกูลถั่ว และเชื้อไรโซเบียมที่อาศัยในปมราก บริเวณเขื่อนน้ำพุง (Diversity of leguminous plant and their associated root nodule rhizobia at Nampung Dam)
รศ.ดร.หนึ่ง เตียอำรุง การติดตามการเปลี่ยนแปลงประชากร PGPR ในปุ๋ยอินทรีย์และบริเวณรากพืชโดยใช้เทคนิคทางอณูพันธุศาสตร์(Monitoring of PGPR population changes in organic fertilizer and rhizosphere using molecular genetic approach)
สำนักวิชาเทคโนโลยีอาหาร
ผศ.ดร.สุเวทย์ นิงสานนท์ การพัฒนาการตรวจคุณภาพนมด้วยวิธีซึ่งให้ผลเร็ว (Development of Milk Quality Detemination Using Rapid Methods)
รศ.ดร.จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณฮีสตามีนในกระบวนการผลิตน้ำปลา (Factors Affecting Histamine Formation in Fish Sauce Fermentation)
ผศ.ดร.สุนันทา ทองทา ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการเอ๊กซ์ทรูชั่นของข้าวกล้อง (Factors Affecting Brown Rice Extrusion)
ผศ.ดร. รัชฎาพร อุ่นศิวิไลย์ การประยุกต์ใช้ neural network สำหรับการค้นหาค่าความเข้มข้นสำคัญของสารละลาย B-glucan (Applying neural network for rapid assessment of critical concentration of B-glucan suspensions)
รศ.ดร.จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล โโปรติเนสและทรานสกูลทามิเนสในปลาน้ำจืดเศรษฐกิจ (Endogenous Proteinase(s) and Transaglutaminase(s) in Economically Important Freshwater Fishes)
รศ.ดร.กนกอร อินทราพิเชฐ์ คุณภาพและการปนเปื้อนสาร3-Monochloropropane-1,2-diol ของซอสเห็ดปรุงรสผลิตโดยการย่อยด้วยกรด และด่าง และคุณภาพซอสผลิตโดยเอนไซม์ (Qualities and 3-Monochloropropane-1,2-diol Contamination of Flavored Mushroom Sauce Produced by Acid and Alkaline, and Qualities of Sauce Produced by Enzymatic Hydrolysis)
ผศ.ดร.สุเวทย์ นิงสานนท์ การเร่งกระบวนการแปรรูปน้ำปลา (Acceleration of Fish Sauce Processing)
ผศ.ดร.ปิยะวรรณ กาสลัก การใช้ไนซินในการยับยั้งการงอกของสปอร์ Clostridium botulinum ที่คัดแยกมาจากเนื้อปลาที่บรรจุในสภาวะการปรับเปลี่ยนบรรยากาศ (Using nisin for inhibit spore germination of Clostridium botulinum isolated from fish fillet packed in modified atmosphere)
รศ.ดร.จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล การเกิดไบโอจีนิกเอมีนในน้ำปลาปลากะตักและในเนื้อปลาสร้อย (Formation of Biogenic Amines in Anchovy Fish Sauce and in Jullien's Mud Carp)
ผศ.ดร.ศิวัฒ ไทยอุดม สมบัติทางวิทยากระแสของไหล และโครงสร้างระดับโมเลกุลของส่วนผสมพร้อมทำไอศครีมกะทิ (Rheological Properties and Microstructure of Coconut Ice Cream Mix)
ผศ.ดร.สุนันทา ทองทา การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากถั่วเหลือง : เนื้อเทียม โยเกิร์ตถั่วเหลืองผง (Development of functional food products from soybeans: textured plant protein, insatnt soy yogurt)
ผศ.ดร.ศิวัฒ ไทยอุดม การพัฒนาสูตรไอศครีมโดยใช้สารทดแทนไขมันและโปรตีนจากพืช (Development of ice cream formulation using fat replacers and proteins from vegetable)
ผศ.ดร.มาโนชญ์ สุธีรวัฒนานนท์ คุณลักษณะทางกายภาพและโครงสร้างภายในของพาสตาข้าวเจ้าที่ได้จากการอัดพอง (Physical Characteristics and Microstructure of Extruded Rice Pasta)
ผศ.ดร.มาโนชญ์ สุธีรวัฒนานนท์ ผลกระทบของสภาวะการทำเอ็กทรูชั่นต่อคุณสมบัติของเนื้อสัมผัสและโครงสร้างภายในของผลิตภัณฑ์ข้าวเจ้าที่พองตัวและไม่พองตัว (Influences of extrusion parameters on textural properties and microstructure of expanded and non-expanded rice products)
ผศ.ดร.มาโนชญ์ สุธีรวัฒนานนท์ คุณภาพและปริมาณของ CLA (conjugated linoleic acid) ในน้ำนมหลังผ่านขบวนการให้ความร้อนแบบพาสเจอร์ไรด์เซชั่นและแบบ UHT (Qualities and contents of CLA (conjugated linoleic acids) in cow milk after pasteurization and UHT process)
ผศ.ดร.มาโนชญ์ สุธีรวัฒนานนท์ คุณสมบัติทางเคมีกายภาพของผง fibroin และ sericin ที่ผลิตได้จากรังไหมและน้ำต้มไหม (Physicochemical properties of fibroin and sericin powders produced from silk cocoons and silk water)
ผศ.ดร.สุนันทา ทองทา การเติมรำข้าวในผลิตภัณฑ์ข้าวพองกรอบด้วยกระบวนการเอ๊กซ์ทรูชัน (Rice bran addition in expanded rice products using extrusion)
รศ.ดร.กนกอร อินทราพิเชฐ ผลของ Conjugated Linoleic Acid (CLA) เสริมในอาหารสัตว์ต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์สัตว์ (Effects of Supplementation of conjugated linoleic acid in feeds on qualities of animal products)
ผศ.ดร.มาโนชญ์ สุธีรวัฒนานนท์ ความเป็นไปได้ในการใช้สมุนไพรไทยเป็นยาแก้ไขอาการไร้สมรรถภาพในชาย
รศ.ดร.กนกอร อินทราพิเชฐ การผลิตและการใช้แบคทีริโอซินและแลคติกแอซิดแบคทีเรียสำหรับผลิตภัณฑ์เนื้อ สัตว์ (Production and utilization of bacteriocins and lactic acid bacteria for meat products)
รศ.ดร.จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล การเกิดไบโอจีนิกเอมีนในปลากะตักและผลิตภัณฑ์ปลาหมักดอง
ผศ.ดร.สุนันทา ทองทา การดัดแปรทางกายภาพแป้งข้าวและแป้งมันสำปะหลัง (Physical modification of rice flour/starch and tapioca starch)
รศ.ดร.กนกอร อินทราพิเชฐ Resveratrol และ Phenolic Compounds ขององุ่นและไวน์ผลิตจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี : การศึกษาเชิงคุณภาพและสุขภาพ
ผศ.ดร.ศิวัฒ ไทยอุดม การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างระดับจุลภาคและคุณภาพของส่วนผสมพร้อมทำไอศครีมโดยสารช่วยในการรวมตัวของน้ำและน้ำมันและโปรตีน (Microstructural and quality changes in ice cream mix as affected by emulsifiers and milk proteins)
ผศ.ดร.ปิยะวรรณ กาสลัก การลดกลิ่นไม่พึงประสงค์และเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์ถั่วหมัก โดยการใช้ Bacillus subtilis เป็นกล้าเชื้อในการหมัก (Decreasing of undesirable aroma compound and valuating nutritional fermented soybean by the use of Bacillus subtilis as fermentation starter culture)
ผศ.ดร.ปิยะวรรณ กาสลัก สารลดแรงตึงผิวชีวภาพจากการหมักผลเชอร์รี่เปรี้ยว (Prunus cerasus L.) (Biosurfactant from sour cherry (Prunus cerasus L.) conventional fermentation)
ผศ.ดร.ปิยะวรรณ กาสลัก การเฝ้าระวังการปนเปื้อนจุลินทรีย์และโลหะหนักในอาหารปรุงสำเร็จเพื่อจำหน่าย ในเขตจังหวัดนครราชสีมา (Microbial and heavy metal contamination monitoring of ready-to-eat food in Nakhon Ratchasima province)
ผศ.ดร.มาโนชญ์ สุธีรวัฒนานนท์ การพัฒนากรรมวิธีการผลิตฟิล์มจากไฟโบรอินเพื่อใช้เป็นเวชภัณฑ์ทางการแพทย์(Method development of fibroin films for medical products)
ผศ.ดร. รัชฎาพร อุ่นศิวิไลย์ ฤทธิ์ทางชีวภาพและคุณสมบัติเชิงหน้าที่ของสารสกัดย่านาง  เครือหมาน้อย และรางจืด (Bioactivity and functional properties of Yanang, Krueo Ma Noy,and Rang Chuet extracts)
รศ.ดร.จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล การใช้เอนไซม์จากปลาและกล้าเชื้อแบคทีเรียในการหมักน้ำปลา(The Use of endogenous proteinases and bacterial starter cultures for fish sauce fermentation)
ผศ.ดร.ศิวัฒ ไทยอุดม การพัฒนาผลิตภัณฑ์เฉาก๊วยผงกึ่งสำเร็จรูปด้วยเครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย (Product Development of Instant Jelly Glass Powder by Spray Drying Process)
ผศ.ดร.มาโนชญ์ สุธีรวัฒนานนท์ อาหารเสริมโปรตีนไหม Sericin-Chromium ต่อผลการดูดซึม Chromium ในลำไส้หนู และการลดระดับ LDL (Silk protein, sericin-chromium supplement elevates intestinal absorption of chromium and reduces LDL level in rats)
ผศ.ดร.มาโนชญ์ สุธีรวัฒนานนท์ การพัฒนาระบบการผลิต CLA ต้นแบบด้วยแบคทีเรียกรดแล็กติกเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม (Development of conjugated linoleic acid (CLA) production model using lactic acid bacteria (LAB) for industrial applications)
ผศ.ดร. รัชฎาพร อุ่นศิวิไลย์ ชีวภาพพร้อมใช้และการนำไปใช้ทางชีวภาพของสารสกัดรางจืด (Bioavailability and bioaccessibility of Rang Chuet (Thunbergia Laurifolia Lindl.) extracts)
ผศ.ดร. รัชฎาพร อุ่นศิวิไลย์ การทดสอบความเป็นพิษกึ่งระยะยาวของสารสกัดรางจืด (Subchronic toxicity test of rang chuet (Thunbergia Laurifolia Lindl.) extracts)
ผศ.ดร.ศิวัฒ ไทยอุดม การปรับปรุงกลิ่นรสของไอศครีมที่มีโปรตีนและน้ำมันจากถั่วเหลืองด้วยสมุนไพรไทย (Improvement of ice cream flavour containing soy protein and soy bean oil by thai herbs)
ผศ.ดร.สุนันทา ทองทา การเปลี่ยนแปลงคุณภาพข้าวในระหว่างการเก็บรักษาและการเร่ง/ชะลออายุข้าว (Quality changes during rice storage and age accelerating/delaying)
ผศ.ดร.สุนันทา ทองทา องค์ประกอบและคุณสมบัติของแป้งลูกเดือยเพื่อเป็นส่วนผสมอาหารเพื่อสุขภาพ(Composition and Properties of Adlay Flour for Functional Food Ingredient)
joomla template