HOT NEWS

PDFPrintE-mail

ขอแสดงความยินดีกับ คุณดารณี คำสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ได้รับ "รางวัลชนะเลิศ"

There are no translations available.

ขอแสดงความยินดีกับ คุณดารณี คำสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนา

ที่ได้รับ "รางวัลชนะเลิศ"

การนำเสนอ ผลงานแบบ Poster Presentation

ด้านพัฒนางานประจำ เรื่อง "ระบบการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ แบบออนไลน์"

ในงานมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนางานประจำ

งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม

สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 4

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562

ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

joomla template