HOT NEWS

PDFPrintE-mail

วช. ประกาศรับสมัครทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ ประจำปี 2563 (FY2020)

There are no translations available.

 

วช. ประกาศรับสมัครทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ ประจำปี 2563 (FY2020)

ผู้เสนอขอรับทุนต้องส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System: NRMS)

ขั้นตอนสำคัญ

1.คณาจารย์กรอกข้อมูลการเสนอขอรับทุนในระบบ NRMS ภายในวันที่ 28 มกราคม 2563

2.คณาจารย์แจ้งรายละเอียดกับสถานวิจัยสำนักวิชา ดังนี้

- ชื่อโครงการ

- ชื่อหัวหน้าโครงการ

- ระยะเวลาทำการวิจัย (ปี)

- งบประมาณตลอดการวิจัย

-.งบประมาณปี 2563

3.สถานวิจัยสำนักวิชาจัดส่งเอกสารสรุปรายชื่อข้อเสนอโครงการที่เสนอขอรับทุนให้สถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 29 มกราคม 2563

 

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

1.ประกาศรับสมัครทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ ประจำปี 2563 (FY2020).pdf

2.แบบฟอร์มสรุปรายชื่อข้อเสนอโครงการที่เสนอขอรับทุน.xlsx

joomla template