HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

โครงการวิจัยที่ดำเนินการเสร็จแล้ว สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ชื่อหัวหน้าโครงการ
ชื่อโครงการ
สาขาวิญวิศวกรรมเกษตร
ผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ การพัฒนาเครื่องอัดแท่งชีวมวลสำหรับใช้ผลิตถ่านชีวภาพ (Development of a biomass briwuetting machine for biocoal production)
ผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ การออกแบบและทดสอบระบบทำความร้อนสำหรับกกลูกสุกรในโรงเรือนคลอดโดยใช้ความร้อนจากน้ำหล่อเย็นของเครื่องยนต (Design and Testing of the Heating System for Piglet Farrowing House Using the Heat Source from Cooling Water of Engine)์
ผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ การประเมินวัตถุดิบและเทคโนโลยีการผลิตถ่านชีวมวล
ผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ การพัฒนาต้นแบบสถานีผลิตไฟฟ้าและความร้อนขนาดเล็กโดยใช้เตาผลิตก๊าซชีวมวลแบบสองทางออก (Development of a pilot small-scale electricity and heat production station using a hybrid updraft-downdraft biomass gasifier)
ผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ การประเมินวัตถุดิบและเทคโนโลยีการผลิตพลังงานจากเหง้ามันสำปะหลัง (Raw material technologe assessment of cassava stock utilization of energy production)
ผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ การศึกษาต้นแบบโรงงานผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลสำหรับชุมชน (Study of a biomass feedstock production plant for rural communities)
ผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ การออกแบบและทดสอบเตาผลิตก๊าซเชื้อเพลิงชีวมวลแบบสองทาง สำหรับการอบแห้ง และการผลิตกระแสไฟฟ้า (Design and testing of a hybrid updraft-downdraft biomass gasifier for grain drying and engine-generator applications)
ผศ.ดร.วีระศักดิ์ เลิศสิริโยธิน การจำลองพฤติกรรมการไหลของแป้งในเครื่องเอ็กซ์ทรูดเดอร์ด้วยโปรแกรมคำนวณทางพลศาสตร์ของไหล (Flow simulation of starch in extruder with computational fluid dynamics programming)
ผศ.ดร.วีระศักดิ์ เลิศสิริโยธิน การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ปรับแต่งบรรยากาศสำหรับผัดสดและผักสดแปรรูปเล็กน้อย (Computer programming for the designing of modified atmosphere packaging for fresh or minimally processed vegetables)
ผศ.ดร.วีระศักดิ์ เลิศสิริโยธิน การพัฒนากรรมวิธีการผลิตวัสดุกันกระแทกย่อยสลายได้ในธรรมชาติจากแป้งมันสำปะหลัง (Development of methodology for the production of biodegradable cushion from tapioca starch)
อ.ดร.เทวรัตน์ ทิพยวิมล การคงคุณภาพผักอบแห้งกึ่งสำเร็จรูปด้วยเทคนิคการอบแห้งแบบปั๊มความร้อน (Maintaining quality of instant dried vegetable by heat pump drying technique)
อ.ดร.เทวรัตน์ ทิพยวิมล การศึกษาต้นแบบการลดความชื้นกากมันสำปะหลังโดยใช้ระบบอบแห้งแบบโรตารี่ (A study on the prototype of cassava pulp dehydration using a rotary drying system)
ผศ.ดร.วีระศักดิ์ เลิศสิริโยธิน การศึกษาต้นแบบการผลิตกากมันสำปะหลังแห้งสำหรับผลิตเอทานอลโดยใช้ หลักการเอกทูชั่น (A study on the prototype of dried cassava pulp production for ethanol production using an extrusion principle)
 ผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ การศึกษาความเป็นไปได้ในการปลูกต้นไม้โตเร็วเพื่อเป็นพลังงานชีวมวลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Feasibility study on short rotation forest for energy production in northeast of Thailand)
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
รศ.ดร.นิตยา เกิดประสพ อัลกอริทึมและเทคนิคที่เหมาะสมกับการสังเคราะห์โมเดลที่ช่วยวินิจฉัยโรคได้อัตโนมัติ (A proper algorithm and technique for mining the medical diagnosis data sets)
ผศ.สมพันธุ์ ชาญศิลป์ เสิร์ฟเวอร์เอนกประสงค์สำหรับการสอบและทดสอบแบบออนไลน์ (General online test server (GOTS))
ผศ.ดร.คะชา ชาญศิลป์ การออกแบบโปรแกรมการตัดเกรดบนระบบเครือข่าย (Online Grading System)
รศ.ดร.กิตติศักดิ์ เกิดประสพ การศึกษาผลของการลดขนาดของข้อมูลในกระบวนการทำเหมืองข้อมูล (The effect of data reduction in the process of data mining)
ผศ.สมพันธุ์ ชาญศิลป์ โปรแกรมตรวจสอบความคงเดิมของเวปเพจ (Webpage Integrity Check (WIC))
อ.ชาญวิทย์ แก้วกสิ การออกแบบระบบคลัสเตอร์สำหรับกลุ่มเครื่องแม่ข่ายโปรแกรมประยุกต์ (Design of Application Server Clusters)
ผศ.ดร.พิชโยทัย มหัทธนาภิวัฒน์ การพัฒนาโปรแกรมเพื่อค้นหาข้อผิดพลาดทางตรรกะของภาษาซี (Development of Detectable Logic Error Program in C Language)
รศ.ดร.นิตยา เกิดประสพ การพัฒนาซอฟต์แวร์สร้างต้นไม้ตัดสินใจเชิงอุปนัยที่ทนต่อข้อมูลรบกวน (Software Development for Noise-Tolerant Decision-Tree Induction)
รศ.ดร.นิตยา เกิดประสพ โครงการการประมวลผลหลังกระบวนการทำเหมืองข้อมูล (Post-data mining processing)
รศ.ดร.นิตยา เกิดประสพ โครงการการพัฒนาการทำเหมืองข้อมูลแบบจำแนก (The development of classification data mining)
รศ.ดร.กิตติศักดิ์ เกิดประสพ การพัฒนาการทำเหมืองข้อมูลแบบจัดกลุ่ม (The development of clustering data mining)
ผศ.ดร.ปรเมศวร์ ห่อแก้ว
การพัฒนาซอฟท์แวร์เพื่อช่วยวิเคราะห์ประสิทธิภาพการไหลเวียนโลหิตในกล้ามเนื้อหัวใจ
อ.ชาญวิทย์ แก้วกสิ โครงการการออกแบบและพัฒนาเฟรมเวิร์คการเชื่อมต่อข้อมูลสำหรับลูกข่ายแบบบางของระบบกลุ่มแม่ข่ายโปรแกรมประยุกต์ (Design and development of the data connection framework for the application server cluster's thin client)
รศ.ดร.กิตติศักดิ์ เกิดประสพ การสุ่มแบบลำดับเพื่อการจัดกลุ่มข้อมูลที่มีขนาดและความหนาแน่นแตกต่างกัน(Sequential random sampling for clustering data of different sizes and densities)
รศ.ดร.นิตยา เกิดประสพ การเพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผลข้อคำถามด้วยวิวข้อมูลและโมเดลจากการทำเหมืองข้อมูล (Query optimization with materialized views and data mining models)
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
รศ.ดร.ชัยยศ ตั้งสถิตย์กุลชัย กระบวนการซินเทอริงของเถ้าถ่านหินภายใต้สภาวะการเผาไหม้แบบฟลูอิดไดซ์เบด (Sintering of Coal Ashes Under Fluidized Bed Combustion Conditions)
รศ.ดร.ชัยยศ ตั้งสถิตย์กุลชัย การผลิตถ่านกัมมันต์จากถ่านหินลิกไนท์ (Production of Activated Carbon from Lignite Coals)
รศ.ดร.ชัยยศ ตั้งสถิตย์กุลชัย การผลิตถ่านกัมมันต์จากถ่านหินลิกไนท์โดยวิธีกระตุ้นทางเคมี (Production of Activated Carbon from Lignite Coals by Chemical Activation)
ผศ.ดร.รัตนวรรณ เกียรติโกมล การกำจัดสารอินทรีย์ในน้ำเสียโดยใช้ Montmorillonite Clay (Removal of Organic Compounds From Waste Water Using Montmorillonite Clay)
รศ.ดร.ชัยยศ ตั้งสถิตย์กุลชัย การเตรียมถ่านกัมมันต์จากวัสดุชีวมวลและการวัดสมบัติของโครงสร้างรูพรุน (Preparation of activated carbon from biomass-based material and the characterization of pore structure)
Prof.Dr.Adrian Flood การศึกษาผลของมิวตาโรเตชั่นในการเติบโตของผลึกคาร์โบไฮเดรต (A Study into the effect of Mutarotation on Crystal Growth of Carbohydrates)
ผศ.ดร.รัตนวรรณ เกียรติโกมล การสังเคราะห์แร่ดินที่มีสมบัติทางแม่เหล็กเพื่อเป็นตัวลดปริมาณสารปนเปื้อนในระบบของเหลว ( Synthesis of magnetic clay for metallic contaminants removal from water)
Prof.Dr.Adrian Flood การจำลองทางคอมพิวเตอร์ของการไหลในเครื่องตกผลึกแบบสารแขวนลอยที่มีการแยกผลึกแบบผสม (Computer Modeling of Fluid and Particle Flow in a Mixed Suspension, Mixed Product Removal Crystallizer)
Prof.Dr.Adrian Flood โครงการปรับปรุงเครื่องตกผลึกในระดับอุตสาหกรรมโดยใช้การจำลอง CFD (Improvements to Industrial Crystallization Units through CFD Modeling)
Prof.Dr.Adrian Flood Synthesis and X-Ray Structural Characterization of Dihexulose-Dianhydrides and Related Compounds
Prof.Dr.Adrian Flood การศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิผลของการตกผลึกอมิโนเอซิดบริสุทธิ์ (A Study into the effectiveness of crystallization in purification of amino acids)
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
รศ.ดร.ทวิช จิตรสมบูรณ์ การผลิตกระแสไฟฟ้าราคาถูกโดยระบบปล่องลมแดด: การศึกษาเชิงตัวเลข (Cheap Electricity by Solar Chimney System : A Numerical Study)
รศ.ดร.เอกชัย จันทสาโร การคำนวณการไหลที่ต่ำกว่าเสียงแบบปั่นป่วนและอัดตัวได้เพื่อมุ่งไปสู่อุโมงค์ลมเชิงตัวเลข (Computation of Compressible Turbulent Subsonic Flow towards a Numerical Wind Tunnel)
รศ.ดร.ทวิช จิตรสมบูรณ์ โปรแกรมแบบไร้โครงสร้างกริดเพื่อจำลองการไหล (Unstructured-Grid Program for Fluid Flow Simulation)
รศ.ดร.เอกชัย จันทสาโร การไหลแบบสามมิติเพื่อมุ่งไปสู่อุโมงค์ลมเชิงตัวเลข (Three-Dimensional Flow towards a Numerical Wind Tunnel)
รศ.ดร.ทวิช จิตรสมบูรณ์ การออกแบบและการวัดข้อมูลระบบลมหมุนวนเพื่อนำไปสู่การสร้างเครื่องอบแห้งข้าวเปลือกประสิทธิภาพสูง (Design and data measurement of swirling flow system towards a high efficiency rice dryer)
ผศ.ดร.จิระพล ศรีเสริฐผล โครงการการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อหาฟังก์ชันการถ่ายโอนของวัสดุโดยใช้คุณสมบัติความยืดหยุ่นหนืดเชิงเส้น (Computer programming of transfer function of linear viscoelasticity property)
รศ.ร.อ.ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์ การศึกษาและพัฒนาเครื่องกลั่นเอทานอลโดยใช้พลังงานความร้อนจากเครื่องยนต์ (Study and Development of an Ethanol Distillator by Using heat from Engine)
รศ.ดร.ทวิช จิตรสมบูรณ์ โครงการการระบายอากาศและทำความเย็นในอาคารด้วยระบบปล่องลมที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงแดด (Ventilation and cooling in building using chimney driven by solar energy)
ผศ.ดร.จิระพล ศรีเสริฐผล โครงการการออกแบบอุปกรณ์ซับการสั่นของชิลเลอร์ในระบบทำความเย็น (Design of vibration absorper for chiller in cooling system)
รศ.ร.อ.ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์ การสร้างต้นแบบเครื่องกำเนิดการสั่น (Vibration Generator Prototype)
อ.ดร.สมศักดิ์ ศิวดำรงพงศ์ ความต้านทานการกัดกร่อนของเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำที่ผ่านกระบวนการชุบแข็งผิวด้วยแก๊ส (Corrosion resistance of low carbon steel treated by gas surface hardening method)
ผศ.การุญ ฟังสุวรรณรักษ์ การศึกษาผลของการเติมสารเร่งในน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ดีเซล (The effect of mixed additive in the fuel for diesel engine)
สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก
อ.ดร.วีระยุทธ์ ลอประยูร การศึกษาผลของวัตถุดิบและส่วนผสมต่ออัตราการหล่อขึ้นรูปโดยวิธี slip casting ในอุตสาหกรรมเซรามิก (The Effect of Raw Materials and Composition on Casting Rate of Ceramic Product Formed by Slip Casting Process in Ceramic Industries)
อ.ศิริรัตน์ รัตนจันทร์ การศึกษาคุณสมบัติดินในจังหวัดนครราชสีมาเพื่อใช้ในงานทางด้านเซรามิก (Characterization Nakhon-Ratchasima Clay for Ceramic Application)
อ.ศิริรัตน์ รัตนจันทร์ การศึกษาเบื้องต้นในการเตรียมวัสดุเพื่อผสมทำคอนกรีตที่มีน้ำหนักเบาจากดินที่อยู่ในท้องถิ่น(The Preliminary Study of Preparation of Lightweight Concrete Aggregates Produced from Local Clay)
อ.ดร.สุธรรม ศรีหล่มสัก การศึกษาความเป็นไปได้ในการนำขี้เถ้าไม้ยูคาลิปตัสมาใช้ในอุตสาหกรรมเซรามิก (The Study of Using Eucalyptus Wood Ash in Caramic Industry)
รศ.ดร.จรัสศรี ลอประยูร การแยกเฟสในระบบ CaO-P2O5-B2O3-Na2O (Phase separation in the CaO-P2O5-B2O3-Na2O system)
Dr. Shigeki Morimoto Absorption and Luminescence Spectra of Transition Metal Ions/Rare (Earch Ions Containing Transparent Glass-Ceramics for Electronic Devices)
ผศ.ดร.สุขเกษม กังวานตระกูล การปรับปรุงความเหนียวของอะลูมินาเซรามิกด้วยมูลไลท์และเซอร์โคเนีย (Improvement toughness of Al2O3 ceramic with mullite and ZrO2)
อ.ดร.สุธรรม ศรีหล่มสัก ตัวให้ความร้อนเซรามิกสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน(Ceramic Heating Elements for Household Appliances)
ผศ.ดร.สุขเกษม กังวานตระกูล โครงการการปรับปรุงสมบัติเชิงกลของอะลูมินาด้วยอนุภาคนาโนซิลิคอนคาร์ไบด์
ผศ.ดร.สุขเกษม กังวานตระกูล การปรับปรุงสมบัติเชิงกลของวัสดุเชิงประกอบอะลูมินา - โครเมีย ด้วยอนุภาคเซอร์โคเนีย (Improvement of mechanical properties of alumina-chromia with zirconia particles)
ผศ.ดร.สุขเกษม กังวานตระกูล การขึ้นรูปกระเบื้องเซรามิกชนิดทนกรดเพื่อปกป้องโครงสร้างทางวิศวกรรมในชั้นเกลือหิน (Fabrication of acid resistant ceramic tile to protect engineering structures in salt)
ผศ.ดร.สุขเกษม กังวานตระกูล การปรับปรุงสมบัติเชิงกลของวัสดุเชิงประกอบเซรามิกชีวภาพไฮดรอกซีแอปาไทต์ -อะลูมินาด้วยอนุภาคเซอร์โคเนีย (Improvement of mechanical properties of hydroxyapatite-alumina bioceramic composite materials with zirconia particles)
ผศ.ดร.สุขเกษม กังวานตระกูล การขึ้นรูปกระเบื้องเซรามิกชนิดทนกรดเกลือสำหรับการใช้งานที่อุณหภูมิสูง (Fabrication of salt acid-resistant ceramic tile for high temperature application)
สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์
ผศ.ดร.นิธินาถ ศุภกาญจณ์ การศึกษาเบื้องต้นของการใช้แป้งมันสำปะหลังเป็นสารตัวเติมเพื่อผลิตเป็นโพลิเมอร์ที่ย่อยสลายตัวได้ (Preliminary study for using starch as filler for biodegradable polymer)
ผศ.ดร.ยุพาพร รักสกุลพิวัฒน์ การศึกษาการใช้เถ้าดำจากแกลบเปลือกข้าวสารเป็นสารตัวเติมในวัสดุวิศวกรรมพอลิเมอร์ (Preliminary Study for Using Starch as Filler for Biodegradable Polymer)
ผศ.ดร.ยุพาพร รักสกุลพิวัฒน์ การศึกษาเปรียบเทียบพอลิเมอร์ผสมระหว่างยางธรรมชาติกับพอลีโพรไพลีนที่มีน้ำหนักโมเลกุลต่างกัน (Comparative Study of Polymer Blends Between Natural Rubber and Isotactic Polypropylene at Various Molecular Weights)
ผศ.ดร.ปราณี ชุมสำโรง การศึกษาคุณสมบัติเชิงกลของพลาสติกเสริมแรงด้วยเส้นใยธรรมชาติที่มีในประเทศไทย (Studies of mechanical properties of plastic reinforced with cellulose based fibre)
ผศ.ดร.อุทัย มีคำ การศึกษาโครงรูปผลึกเดี่ยวของวงแหวนคาร์บอเนตโดยเทคนิค Single Crystal X-ray Diffraction (Study of the Molecular Conformation of the Single Crystal Cyclic Carbonates by Using X-Ray Diffraction Technique)
ผศ.ดร.ยุพาพร รักสกุลพิวัฒน์ การผลิตผลิตภัณฑ์จากพอลิเมอร์เชิงประกอบระหว่างหญ้าแฝกกับพอลิโพรพิลีน (Manufacture of product from polymer composite between vetiver grass and polypropylene)
ผศ.ดร.อุทัย มีคำ การพัฒนาเทคนิคการผลิตพอลิผสม สำหรับวัสดุพอลิเมอร์วิศวกรรม (Developing of the Compounding Techniques for Engineering Polymers)
ผศ.ดร.กษมา จารุกำจร การเตรียม Grafted Polyolefins โดยวิธีการ Melt Free Radical Grafting (Preparation of Grafted Polyolefine by Melt Free Radical Grafting)
ผศ.ดร.วิมลลักษณ์ สุตะพันธ์ การใช้เส้นใยจากตัวไหมเป็นวัสดุเสริมแรงสำหรับวัสดุเชิงประกอบอีพอกซี (Silkworm fiber for reinforcing epoxy composite)
ผศ.ดร.วิมลลักษณ์ สุตะพันธ์ การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนศึกษาอินเทอร์เฟสของวัสดุพอลิเมอร์เชิงประกอบและเฟสองค์ประกอบของระบบพอลิเมอร์ผสม (Infrared synchrotron radiation for investigating interphase of polymer composites and phase separation of multiphase polymer systems: Feasibility study)
ผศ.ดร.ยุพาพร รักสกุลพิวัฒน์ โครงการการศึกษาการใช้หญ้าแฝกเป็นสารตัวเติมในพอลิโพรไพลีนระยะที่ 2 : การปรับปรุงความทนทานต่อแรงกระแทกเพื่อใช้เป็นชิ้นส่วนยานยนต์ (The second stage of the study of using vetiver grass as a filler in polypropylene : the improvement of impact resistant for automotive parts)
ผศ.ดร.กษมา จารุกำจร โครงการการพัฒนาและทดสอบพลาสติกผสมระหว่างพอลีเอทธีลีนเทอเรพทาเลทและพอลีเอทธีลีนหนาแน่นสูงที่ผ่านการใช้งานแล้วเพื่อใช้ในงานก่อสร้าง (Development and testing of recycled PET and HDPE commingled pastic for construction applications)
ผศ.ดร.นิธินาถ ศุภกาญจณ์ ผลของขนาดไฮดรอกซีอะปาไทต์และผลของการใช้สารประสานต่อสมบัติเชิงกลของพอลิโพรพิลีนคอมโพสิต (Effect of Hydroxyapatite Particle Size and Effect of Coupling Agent on Mechanical Properties of Polypropylene Composite)
ผศ.ดร.นิธินาถ ศุภกาญจณ์ โครงการการผลิตพอลิเมอร์คอมโพสิทระหว่างป่านศรนารายณ์กับอีพอกซีเรซิน (Production of polymer composite between sisal and epoxy resin)
ผศ.ดร.ปราณี ชุมสำโรง โครงการการผลิตพอลิเมอร์คอมโพสิทระหว่างเส้นใยป่านศรนารายณ์กับพอลิเอสเทอร์ เรซินแบบไม่อิ่มตัว (The production of sisal unsaturated polyester resin composite)
ผศ.ดร.กษมา จารุกำจร การเสริมแรงพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลีเอทธีลีนเทอเรพทาเลทและพอลีเอทธีลีนหนา แน่นสูงที่ผ่านการใช้งานแล้วเพื่อใช้ในงานก่อสร้าง (Reinforcement of recycled PET and HDPE blends for construction applications)
ผศ.ดร. ยุพาพร รักสกุลพิวัฒน์ โครงการการผลิตพอลิเมอร์คอมโพสิทระหว่างเส้นใยป่านศรนารายณ์กับพอลิโพรไพลีน (Production of polymer composites between sisal fiber and polypropylene)
ผศ.ดร.วิมลลักษณ์ สุตะพันธ์ การเตรียมเส้นใยป่านศรนารายณ์สำหรับพอลิเมอร์คอมโพสิท: พอลิโพรพิลีนคอมโพสิท อีพอกซีคอมโพสิท และคอมโพสิทจากพอลิเอสเทอร์แบบไม่อิ่มตัว (Preparation of sisal fiber for polymer composites : polypropylene, epoxy, and unsaturated polyester composites)
ผศ.ดร.จันทิมา ดีประเสริฐกุล
การศึกษาผลของสารก่อผลึกต่อการตกผลึกของพอลิแลกติกแอซิด (Study on the effect of nucleating agents on crystallization of polylactic acid)
ผศ.ดร.ยุพาพร รักสกุลพิวัฒน์ การศึกษาการใช้ยางธรรมชาติช่วยปรับปรุงความทนทานต่อแรงกระแทกของพอลิเมอร์คอมโพสิทจากปอแก้ว (The study of using natural rubber to improve impact strength of polymer composites from rossells)
ผศ.ดร.วิมลลักษณ์ สุตะพันธ์ การเตรียมพอลิเมอร์คอมโพสิทจากเปลือกไข่ไก่ (Preparation of chicken eggshell-polymer composites)
ผศ.ดร.จันทิมา ดีประเสริฐกุล
การศึกษาสมบัติทางความร้อน สมบัติเชิงกลและสัณฐานวิทยาของพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิแลกติกแอซิดกับยางธรรมชาติ (Study on thermal, mechanical and morphological properties of poly(lactic acid)
ผศ.ดร.ปราณี ชุมสำโรง การศึกษาเบื้องต้นการเตรียมพอลิแลคติก แอซิด จากกรดแลคติก (The preliminary study of the preparation of polylactic acid from lactic acid)
ผศ.ดร. ยุพาพร รักสกุลพิวัฒน์ พอลิโพรพิลีนคอมโพสิทจากเส้นใยป่านศรนารายณ์ที่ผ่านการดัดแปรด้วยความร้อน (Polypropylene composite from modified sisal fiber by heat treatment)
ผศ.ดร.กษมา จารุกำจร ผลของการดัดแปรทางความร้อนและสารช่วยให้เข้ากันต่อสมบัติของพอลิเมอร์คอมโพสิทระหว่างพอลิโพรพิลีนและเส้นใยป่านศรนารายณ์ (Effect of heat treatment and compatibilizer on properties of polypropylene)
ผศ.ดร.วิมลลักษณ์ สุตะพันธ์ การศึกษาการใช้เส้นไหมแบบต่อเนื่องสำหรับเสริมแรงวัสดุเชิงประกอบอีพอกซี (Study of using silk as a continuous fiber for reinforcing epoxy composite)
ผศ.ดร.กษมา จารุกำจร การเตรียมคอมโพสิทจากยางธรรมชาติและเส้นใยป่านศรนารายณ์ (Preparation of natural rubber/Sisal fiber composites)
ผศ.ดร.จันทิมา ดีประเสริฐกุล การเตรียมฟิล์มพลาสติกชีวภาพจากพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิแล็กติกแอซิดและยางธรรมชาติ (Preparation of bioplastic film from polylactic acid/natural rubber blends)
ผศ.ดร.จันทิมา ดีประเสริฐกุล ผลของลักษณะจำเพาะระดับโมเลกุลต่อวิทยากระแสของนาโนคอมโพสิทระหว่างพอลิเอทิลีนและนาโนซิลิกา (Effect of molecular characteristics on rheology of polyethylene/silica nanocomposites)
ผศ.ดร.กษมา จารุกำจร ผลของนาโนเคลย์ต่อสมบัติทางกายภาพของพอลิเมอร์คอมโพสิทระหว่างพอลิโพรพิลีนและเส้นใยป่านศรนารายณ์ (Effect of nanoclay on physical properties of polypropylene/sisal composites)
ผศ.ดร.นิธินาถ ศุภกาญจณ์ การเตรียมไฮดรอกซีอะปาไทต์จากกระดูกสัตว์และการนำไปใช้ในพอลิแลกติกคอมโพสิท (Preparation of cattle bone based hydroxyapatite and its application in poly(lactic acid) composites)
ผศ.ดร. ยุพาพร รักสกุลพิวัฒน์ การตกผลึกของหญ้าแฝก-พอลิแลคติคแอซิดคอมโพสิท (Crystallization of vetiver grass-polylactic acid composite)
ผศ.ดร.นิธินาถ ศุภกาญจณ์ ผลของการปรับเปลี่ยนพื้นผิวเคลย์ต่อสมบัติทางกายภาพของนาโนคอมโพสิทจากยางธรรมชาติ (Effect of clay surface modification on physical properties of natural rubber nanocomposites)
ผศ.ดร.ปราณี ชุมสำโรง การศึกษาการใช้เส้นใยป่านศรนารายณ์เสริมแรงอีพอกซีเรซินที่ปรับปรุงด้วยยางธรรมชาติ (Studies of sisal fiber reinforced natural rubber-modified epoxy resin)
สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
รศ.ดร.รังสรรค์ ทองทา ความไวของตัวตรวจจับแบบวงกลมสำหรับยานพาหนะขนาดเล็ก (Sensitivity Measurement of Small Vehicle Inductive Loop Sensors)
ผศ.ร.อ.ดร.ประโยชน์ คำสวัสดิ์ โครงการเครื่องตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติแบบดิจิตอลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Digital automatic answering machine via internet network)
อ.สมศักดิ์ วาณิชอนันต์ชัย โครงการการสร้างเครื่องควบคุมเสียงรบกวนแบบไวงาน (Implementation of an active acoustic noise control (AANC))
ผศ.ดร.ปิยาภรณ์ กระฉอดนอก การหาเส้นทางโดยมีเงื่อนไขบนเครือข่าย MPLS (Constraint based routing for MPLS Networks)
ผศ.ดร.ปิยาภรณ์ กระฉอดนอก การจัดสรรบัฟเฟอร์สำหรับโพรโทคอลทีซีพีที่รองรับบริการมัลติมิเดียในโครงข่ายเอทีเอ็ม (Buffer Allocation for Multimedia-guarantee TCP in an ATM Network)
ผศ.ดร.ชาญชัย ทองโสภา การพัฒนาสายอากาศแถบกว้างสำหรับเครือข่ายท้องถิ่นไร้สายย่านความถี่ 2.4 GHz (Developing the wideband antenna for 2.4 GHz WLAN operation)
รศ.ดร.รังสรรค์ วงศ์สรรค์ สายอากาศลำคลื่นแมตช์กับพื้นโลกโดยใช้แถวลำดับสะท้อน (Earth matched beam antenna using reflectarray)
รศ.ดร.รังสรรค์ วงศ์สรรค์ การสังเคราะห์สายอากาศตัวสะท้อนแบบผิวโค้งโดยใช้ทัศนศาสตร์เชิงฟิสิกส์ (Synthesis of back-feed curved reflector antennas using physical optics)
ผศ.ดร.ชุติมา พรหมมาก ์การออกแบบเครือข่ายท้องถิ่นไร้สายขนาดใหญ่ที่รับประกันคุณภาพการให้บริการ
ผศ.ดร.พีระพงษ์ อุฑารสกุล การพัฒนาเทคนิคการส่งข้อมูลของระบบ MIMO ในสภาวะที่ทราบข้อมูลของช่องสัญญาณแบบไม่สมบูรณ์ โดยใช้การจำลองแบบในคอมพิวเตอร์ (Developing transmission techniques of MIMO systems in an imperfect CSI condition via computer simulation)
ผศ.ดร.มนต์ทิพย์ภา อุฑารสกุล การพัฒนาระบบสายอากาศฉลาดที่ใช้งานในแถบความถี่กว้าง โดยใช้ตัวสร้างลำคลื่นเชิงตำแหน่ง (Developing wideband smart antenna systems using fully spatial beamformer)
ผศ.ดร.มนต์ทิพย์ภา อุฑารสกุล การสวิตช์ลำคลื่นโดยใช้สายอากาศเพียงต้นเดียว (Beam switching using single antenna element)
ผศ.ดร.พีระพงษ์ อุฑารสกุล การหาตำแหน่งของเครือข่ายท้องถิ่นไร้สายด้วยการใช้คุณลักษณะของเวลาและกำลังของสัญญาณร่วมกัน (WLAN positioning based on joint TOA and RSS characteristics)
ผศ.ดร.ชุติมา พรหมมาก การจัดสมดุลโหลดแบบพลวัตสำหรับเครือข่ายท้องถิ่นแบบไร้สายเพื่อปรับปรุงสิ่ง แวดล้อมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ (Dynamic load balancing for wireless LANs for efficient learning environment improvement)
รศ.ดร.รังสรรค์ วงศ์สรรค์ สายอากาศรูปแบบใหม่สำหรับเครือข่ายท้องถิ่นแบบไร้สายในห้องประชุมขนาดใหญ่ (Novel wireless LAN antenna for large convention hall)
ผศ.ดร.ชาญชัย ทองโสภา การวัดช่องสัญญาณแบบไร้สายขณะมียานพาหนะผ่านโดยที่เครื่องส่งติดตั้งบนพื้นถนน
ผศ.ดร.มนต์ทิพย์ภา อุฑารสกุล ระบบสวิตซ์ลำคลื่นแบบอัตโนมัติสำหรับชุดอุปกรณ์วายฟาย (Automatic switched-beam system for wi-fi compatibility)
รศ.ดร.รังสรรค์ วงศ์สรรค์ สายอากาศสำหรับเครือข่ายท้องถิ่นไร้สายโดยใช้สายอากาศร่องแบบเรียว (Wireless LAN antenna using tapered slot antenna)
รศ.ดร.รังสรรค์ วงศ์สรรค์ สายอากาศสำหรับเครือข่ายท้องถิ่นไร้สายโดยใช้ไมโครสตริปด้วย ที-สลิดโหลดแบบไม่สมดุล (Wireless LAN antenna using MSA with asymmetric T-shaped slit loads)
ผศ.ดร.พีระพงษ์ อุฑารสกุล การพัฒนาสายอากาศที่ประมวลผลเชิงมุมเพื่อเพิ่มความจุของช่องสัญญาณในระบบไมโม (Development of angular processing antenna for channel capacity enhancement in MIMO system)
ผศ.ดร.พีระพงษ์ อุฑารสกุล การออกแบบตำแหน่งของโหนดที่เหมาะสมในเครือข่ายเมชไร้สายที่ให้บริการภายในตัวอาคาร (Optimal design of node location in an indoor WMN)
ผศ.ดร.พีระพงษ์ อุฑารสกุล การตรวจสอบยืนยันแบบออนไลน์ด้วยลายเซ็นล่องหน (Online verification using invisible handwriting signature)
ผศ.ดร.มนต์ทิพย์ภา อุฑารสกุล การพัฒนาสายอากาศเก่งสำหรับตัวจัดเส้นทางแบบเมชในเครือข่ายเมชไร้สาย (Development of smart antenna for mesh router in WMN)
ผศ.ดร.วิภาวี หัตถกรรม การหาเส้นทางเพื่อรองรับทราฟฟิคซึ่งการันตีคุณภาพการให้บริการในเครือข่ายไร้สายแบบแอดฮอคโดยใช้เทคนิครีอินฟอร์สเมนท์ เลิร์นนิ่ง
ผศ.ร.อ.ดร.ประโยชน์ คำสวัสดิ์ การทำลายน้ำดิจิตอลสำหรับภาพจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน (Digital watermarking for electron microscope images)
ผศ.ดร.ชาญชัย ทองโสภา การศึกษาออกแบบความสัมพันธ์แบบจำลองความจุช่องสัญญาณกับแบบรูปสายอากาศสำหรับช่องสัญญาณแบบมัลติอินพุท-มัลติเอาท์พุท (Relation between channel capacity model and antenna pattern for multi-input multi-output channel)
ผศ.ดร.ชาญชัย ทองโสภา ออกแบบและวิเคราะห์การรับส่งสัญญาณอิมพัลซ์สำหรับวงจรภาคส่วนหน้าของระบบสื่อสารไร้สายอัลตร้าไวด์แบนด์ (Design and analysis impulse signal transceiver of RF front end for ultra wideband wireless communication system)
ผศ.ดร.ปิยาภรณ์ กระฉอดนอก การออกแบบตัวป้อนที่เหมาะสมที่สุดสำหรับสายอากาศแถวลำดับสะท้อน (Design of an optimized feed for reflectarray antenna)
ผศ.ดร.ปิยาภรณ์ กระฉอดนอก การออกแบบสายอากาศลำคลื่นกว้างโดยใช้สตริปไดโพลโค้งลัดวงจรบนระนาบตัวสะท้อน (Design of broadbeam antenna using a shorted-end curved strip dipole on conducting plane)
ผศ.ดร.ชุติมา พรหมมาก การวางแผนโครงข่ายไอพีบนการมัลติเพล็กซ์เชิงความยาวคลื่นภายใต้ความไม่แน่นอนของทราฟฟิกเพื่อการใช้งานแบนด์วิดท์ในโครงข่ายแกนหลักของชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
รศ.ดร.รังสรรค์ ทองทา เครื่องควบคุมสัญญาณไฟจราจรโดยอัตโนมัติ (Automatic traffic light controller)
ผศ.ดร.พีระพงษ์ อุฑารสกุล การออกแบบที่เหมาะสมของการจัดวางสายอากาศไมโมบนเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Optimal design of MIMO antenna configurations on mobile phone)
ผศ.ดร.พีระพงษ์ อุฑารสกุล การเพิ่มอัตราการส่งข้อมูลของการสื่อสารระยะใกล้สำหรับระบบขนส่งอัจฉริยะด้วยเทคนิคไมโม (Data transmission rate enhancement of dedicated short range communication for intelligent transportation system using MIMO technique)
ผศ.ร.อ.ดร.ประโยชน์ คำสวัสดิ์ การพัฒนาเทคนิคการทำลายน้ำสำหรับสัญญาณเสียงดิจิตอลแบบเวลาจริง (Development of real-time digital audio watermarking technique)
ผศ.ร.อ.ดร.ประโยชน์ คำสวัสดิ์ การแสดงตัวตนและระบุตำแหน่งรถไฟฟ้าโดยใช้ RFID (RFID-Based Local Identification for Smart Electric Vehicle)
ผศ.ดร.มนต์ทิพย์ภา อุฑารสกุล การพัฒนาระบบสายอากาศเก่งสำหรับสถานีฐานของไวแมก (Development of smart antenna systems for WiMAX base station)
ผศ.ดร.ปิยาภรณ์ กระฉอดนอก การออกแบบสายอากาศแถวลำดับโดยใช้สตริปไดโพลโค้งบนช่องว่างแถบความถี่แม่เหล็กไฟฟ้า (Design of array antenna using curved strip dipole on EBG)
ผศ.ดร.วิภาวี หัตถกรรม เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับการเฝ้าตรวจเพื่อการเกษตร (Energy-efficient wireless sensor networks for agricultural monitoring)
ผศ.ดร.ชุติมา พรหมมาก การพัฒนาเทคนิคการออกแบบเครือข่ายไวแม็กซ์สำหรับขยายการสื่อสารบรอด-แบนด์ไร้สายความเร็วสูงสู่พื้นที่ห่างไกลภายใต้งบประมาณที่จำกัด (Development of WiMAX network design techniques for expanding high speed broadband wireless communication to remote area under limited budget)
ผศ.ดร.พีระพงษ์ อุฑารสกุล การวิเคราะห์พื้นที่ครอบคลุมของระบบไวแมกซ์ที่ใช้การสลับโหมดไมโม (Coverage analysis of WiMAX system employing MIMO mode switching)
ผศ.ดร.พีระพงษ์ อุฑารสกุล การทำแฮนด์ออฟแนวตั้งจากทิศทางการเคลื่อนที่ในเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่สี่ (Vertical handoff based on moving directions in 4G mobile networks)
ผศ.ดร.ชาญชัย ทองโสภา การศึกษาการสกัดแป้งจากกากมันสำปะหลังโดยใช้ระบบอุลตร้าโซนิค (A study on starch extraction from cassava pulp using ultrasonic)
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ศ.น.ท.ดร.สราวุฒิ สุจิตจร การพัฒนาระบบขับเคลื่อนมอเตอร์กระแสตรงขนาด 1 กิโลวัตต์ ที่มีการใช้พลังงานอย่างเหมาะสมที่สุดจากแหล่งพลังงานสุริยะ (An Optimized Drive for 1 kW DC Motor with Solar Energy Source)
ศ.น.ท.ดร.สราวุฒิ สุจิตจร ความคงทนในสมรรถนะของระบบกำจัดรีโซแนนซ์การบิดเมื่อปรากฎลักษณะไม่เป็นเชิงเส้น (Performance Robustness of Torsional Resonance Suppression System with Nonlinearity Presence)
อ.ดร.ทิพย์วรรณ ฟังสุวรรณรักษ์ การศึกษาเครื่องยนต์ฟลูอิดไดน์สำหรับการประยุกต์ใช้งาน (A study on fluidyne engines for applications)
รศ.ดร.อาทิตย์ ศรีแก้ว การออกแบบสร้างหุ่นยนต์บังคับด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการพัฒนางานทางด้านปัญญาประดิษฐ์ (Design of Computer-base Control Robot for Artificial Intelligence Applications)
รศ.ดร.กิตติ อัตถกิจมงคล การบีดอัดสัญญาณภาพถ่ายจากดาวเทียม โดยการแปลงเวฟเล็ตและการศึกษาเทคนิคการบีบอัดสัญญาณภาพของ JPEG2000 (Satellite image compression using the discrete wavelet transform and a study of JPEG 2000)
ผศ.ดร.อนันท์ อุ่นศิวิไลย์ การควบคุมมอเตอร์เหนี่ยวนำแบบเวกเตอร์ที่เหมาะสมโดยใช้ระบบควบคุมแบบฟัซซี่ (A Vector Controlled Induction Motor Drive with Fuzzy Current Controller)
ผศ.ดร.ธนัดชัย กุลวรวานิชพงษ์ การคำนวณการไหลกำลังไฟฟ้าด้วยวิธีนิวตันราฟสันแนวทางใหม่ (Alternative approach for newton-raphson power flow calculation)
อ.สุดารัตน์ ขวัญอ่อน เครื่องสำเร็จอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเทียบเสียงขิมและโปรแกรมสำหรับเทียบเสียงขิม (An electronic apparatus for tuning the butterfly harp and program for tunong the same)
ศ.น.ท.ดร.สราวุฒิ สุจิตจร โครงการวงจรกรองกำลังแบบแอกทีฟแบบใหม่ที่ใช้การตรวจวัดฮาร์มอนิกในเวลาจริง (A novel active power filter employing real-time harmonic identification)
ศ.น.ท.ดร.สราวุฒิ สุจิตจร ผลของร่องโรเตอร์มาตรฐานของมอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟสที่มีต่อการสั่นสะเทือนทางกล (Effects of the Standard Rotor Slots of Three - phase Induction Motors on Mechanical Vibration)
ผศ.ดร.ธนัดชัย กุลวรวานิชพงษ การชดเชยกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟด้วย DVR สำหรับระบบจำหน่ายกำลังไฟฟ้า 22 กิโลโวลต์ (Reactive power compensation with DVR for 22 - kv power distribution systems)
รศ.ดร.อาทิตย์ ศรีแก้ว การพัฒนาหุ่นยนต์ระบบการมองเห็นแบบสเตริโอแอคทีฟในเวลาจริงสำหรับระบบช่วยเหลือคนพิการแบบอัตโนมัติ (Real-time active stereo vision head for an automatic vision-based aid system to the disabled)
ศ.น.ท.ดร.สราวุฒิ สุจิตจร การระบุเอกลักษณ์ฮาร์มอนิกสำหรับวงจรกรองกำลังแบบไฮบริด (Harmonic identification for hybrid power filters)
รศ.ดร.อาทิตย์ ศรีแก้ว การตรวจจับถนนด้วยภาพสำหรับระบบนำวิถีอัตโนมัติในพาหนะแบบชาญฉลาด (Vision-based lane detection for automatic navigation in smart vehicle)
์์์ศ.น.ท.ดร.สราวุฒิ สุจิตจร เทคโนโลยีการขับเคลื่อนมอเตอร์เหนี่ยวนำ 1 เฟส หลายตัวต่อขนานด้วยอินเวอร์เตอร์ชุดเดียว (Single inverter drive technology for parallel connected single-phase induction motors)
รศ.ดร.กิตติ อัตถกิจมงคล การบีบอัดสัญญาณภาพและการสร้างสัญญาณลายน้ำโดยใช้การแปลงมัลติเวฟเล็ต (Image compression and image watermarking using multiwavelet transform)
ศ.น.ท.ดร.สราวุฒิ สุจิตจร วิธีการออกแบบตัวควบคุมพีไอดีเอในระนาบเอสและการอนุวัต (s-Plane PIDA controller design technique and implementation)
ผศ.ดร.ธนัดชัย กุลวรวานิชพงษ์ เทคนิคการถ่ายโอนโหลดทั่วไปสำหรับการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง ( Generalized load transfer technique for power system analysis)
ผศ.ดร.ธนัดชัย กุลวรวานิชพงษ์ การศึกษาพฤติกรรมของ D-STATCOM ภายใต้สภาวะการทำงานผิดปกติในระบบจำหน่ายกำลังไฟฟ้า 22 กิโลโวลต์ (Study of D-STATCOM behaviors under abnormal operations in a 22-kV electric power distribution system)
ผศ.ดร.ธนัดชัย กุลวรวานิชพงษ์ การศึกษาผลกระทบของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าต่อการทำงานของโทรศัพท์มือถือบริเวณที่มีสายส่งไฟฟ้าแรงสูงพาดผ่าน (Analysis of electromagnetic field resulting in operation of mobile phone used near a high-voltage power transmission line)
ผศ.ดร.กองพล อารีรักษ์
การเปรียบเทียบสมรรถนะของระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้า (Performance comparisons in electrical motor drive systems)
ผศ.ดร.กองพล อารีรักษ์ การกำจัดฮาร์มอนิกและปรับปรุงค่าตัวประกอบกำลังด้วยวงจรกรองกำลังแอกทีฟ (Harmonic elimination and power factor improvement by active power filters)
ผศ.ดร.เผด็จ เผ่าละออ
การป้องกันผลของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าจากสายส่งไฟฟ้าแรงสูงที่พาดผ่านสายส่ง ไฟฟ้าแรงต่ำในขณะปฏิบัติหน้าที่ (Prevention of the electromagnetic field effects from HV transmission line over LV transmission line during operation)
ศ.น.ท.ดร.สราวุฒิ สุจิตจร การพัฒนาอัลกอริธึมการค้นหาแบบตาบูเชิงปรับตัวหลายวิถีและการใช้งานในปัญหาการหาค่าเหมาะที่สุด (Development of the multipath adaptive tabu search (MATS) algorithms and applications in optimization problems)
อ.ดร.ทิพย์วรรณ ฟังสุวรรณรักษ์ การลดการสะท้อนแสงที่ผิวหน้าเซลล์ด้วย ANISOTROPIC TEXTURE ETCHING เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแปลงพลังงานของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกเดี่ยวซิลิคอน (Reduction of reflection loss by using anisotropic texture etching for a boost in the conversion efficiency of mono)
รศ.ดร.อาทิตย์ ศรีแก้ว เทคนิคการตรวจจับใบหน้าคนด้วยโครงข่าย ART แบบดัดแปลง (Human face detection technique based-on modified adaptive resonance theory network)
รศ.ดร.อาทิตย์ ศรีแก้ว ระบบการวินิจฉัยโรคใบองุ่นจากภาพสีด้วยปัญญาประดิษฐ์แบบพันทาง (Grape-leaf disease diagnosis system from color imagery using hybrid artificial intelligence)
ผศ.ดร.กองพล อารีรักษ์ การควบคุมกระแสชดเชยของวงจรกรองกำลังแอกทีฟด้วยเทคนิคพีดับเบิลยูเอ็ม (The control of compensating currents for active power filters using PWM techniques)
รศ.ดร.อาทิตย์ ศรีแก้ว การบูรณะสภาวะแวดล้อม 3 มิติด้วยตัวตรวจรู้แบบเลนส์ - กระจกและการไหลเชิงแสง (3D environment reconstruction using catadioptric sensor and optical flow )
รศ.ดร.อาทิตย์ ศรีแก้ว สภาวะแวดล้อมเชิงวิชวลสำหรับการพัฒนาระบบการมองเห็นของคอมพิวเตอร์ (Visual development environment for computer vision system)
ผศ.ดร.กองพล อารีรักษ์ การประหยัดพลังงานสำหรับการขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงชนิดแยกกระตุ้น (Energy saving for separately excited DC motor drives)
ผศ.ดร.กองพล อารีรักษ์ การหาแบบจำลองและการวิเคราะห์เสถียรภาพของระบบที่มีโหลดเป็นอิเล็กทรอนิกส์กำลังขนานกัน (Modelling and stability analysis of paralleled power electronic loads)
ผศ.ดร.กองพัน อารีรักษ์ แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของระบบรถไฟฟ้า (Mathematical models of electric vehicle systems)
ผศ.ดร.เผด็จ เผ่าละออ การจำลองผลกระทบของอุณหภูมิที่เกิดจากปรากฏการณ์โคโรนาในสายส่งไฟฟ้าแรงสูงด้วยวิธีไฟไนท์อิลิเมนท์ (Simulation of Temperature Effects Caused by Corona Phenomenon on a HV Transmission Lines by Finite Element Method)
ผศ.ดร.เผด็จ เผ่าละออ การวิเคราะห์ผลกระทบของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีผลต่อมนุษย์ใต้สายส่งไฟฟ้าแรงสูงขนาด 500 kV (Analysis of electromagnetic field Effects to human under 500 kV high voltage transmission line)
ผศ.ดร.กองพล อารีรักษ์ การตรวจจับแรงดันฮาร์มอนิกสำหรับวงจรกรองกำลังแอกทีฟแบบอนุกรม (Harmonic voltage detection method for series active power filters)
ผศ.ดร.เผด็จ เผ่าละออ การคำนวณความถี่ธรรมชาติและกำลังงานสูญเสียของหม้อแปลงไพอิโซอิเล็กทริกด้วยวิธีไฟไนท์อิลิเมนท์แบบ 3 มิติ (Calculation for natural frequency and power loss of a piezoelectric transformer by using 3D finite element method)
ผศ.ดร.เผด็จ เผ่าละออ การวิเคราะห์สนามแม่เหล็กและการสั่นสะเทือนทางกลของมอเตอร์กระแสตรงไร้แปรงถ่านในฮาร์ดดิสก์ด้วยวิธีไฟไนท์อิลิเมนท์ (Analysis for magnetic field and mechanical vibration of brushless DC motor in hard disk by using finite element method)
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
รศ.ดร.สิทธิชัย แสงอาทิตย์ การทดสอบและพัฒนาโครงสร้างอิฐก่อ (Development of Masonry Structures)
อ.ธีรวัฒน์ สินศิริ การศึกษาการวิบัติขององค์อาคารในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (A Study of Building Failure at Suranaree University of Technology)
อ.อรรณพ ประวัติวงศ์ การพัฒนา Cement-lime Mortar สำหรับใช้ในประเทศไทย (Development of Cement-lime Mortar for Thailand)
อ.จีรวัฒน์ ไชยจารุวณิช การพัฒนาอิฐบล็อก (Development of Concrete Masonry Unit)
อ.วิโรจน์ วงศ์ธัญลักษณ์ การประยุกต์ใช้ท่อพีวีซีในผนังกั้นภายในอาคาร (Application of PVC Pipe as a Stud in the Interior Partition)
ผศ.ดร.มงคล จิรวัชรเดช การพัฒนาคอนกรีตวัสดุมวลรวมเบาจากดินเผา Silty Sand (Development of Light-Weight Aggregate Concrete from Baked Silty Sand)
ผศ.ดร.มงคล จิรวัชรเดช การพัฒนาเวบไซต์ช่วยวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้าง (Development to Structural Analysis and Design Web Site)
ศ.ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข การเพิ่มกำลังของดินเหนียวและดินตะกอนโดยการผสมซีเมนต์สำหรับงานฐานราก (Strengh improvement of clays and silts by admixing with cement for foundation works)
รศ.ดร.สิทธิชัย แสงอาทิตย์ ารพัฒนาสมการที่ใช้ในการออกแบบผนังคอนกรีตบล็อกเสริมเหล็กแบบไร้ปูนก่อภายใต้แรงกดอัดและแรงดัด (Development of Design Equations for Mortarless Reinforced Masonry Wall under Compression and Flexure)
ศ.ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข ปัจจัยที่มีผลต่อกำลังของดินซีเมนต์บดอัดสำหรับงานถนน (Factors influencing strength development of cement stabilized soils for road construction)
ผศ.ศาสน์ สุขประเสริฐ การศึกษาและพัฒนามาตรฐานการออกแบบทางจักรยาน (The study and development of standard design for bicycle lane)
รศ.ดร.สิทธิชัย แสงอาทิตย์ การทดสอบและพัฒนาเสาคอนกรีตเสริมเหล็กที่ถูกเสริมกำลังโดยใช้ steel แจ็คเก็ต (Testing and Development of Reinforced Concrete Columns Strengthened by Steel Jacket)
ผศ.ศาสน์ สุขประเสริฐ การศึกษาระบบการขนส่งในการผลิตและส่งออกของอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง (A Study of Transportation Systems of Products and Export in Cassava Starch Industry)
ศ.ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข ลักษณะทางวิศวกรรมและความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนในสนามกับพารามิเตอร์กำลังต้านแรงเฉือนของดินในจังหวัดนครราชสีมา (Engineering characteristics and relationships between In-situ test results and shear strength parameters of soils in Nakhon Ratchasima province)
อ.เชาวน์ หิรัญตียะกุล การประยุกต์ใช้โครงข่ายใยประสาทเทียมสำหรับการเตือนภัยน้ำท่วม (Artificial neural networks application for flood warning)
ผศ.ดร.อวิรุทธิ์ ชินกุลกิจนิวัฒน์ อิทธิพลของสภาวะบดอัดต่อผลทดสอบการบดอัดดิน (Influence of confining state on soil compaction)
ผศ.ศาสน์ สุขประเสริฐ การประเมินเบื้องต้นในการใช้ระบบรถรางไฟฟ้าขนาดเบาสำหรับเมืองนครราชสีมา (Preliminary evaluation of using light rail transit for the city of Nakhon Ratchasima)
รศ.ดร.วชรภูมิ เบญจโอฬาร การใช้เทคนิคการแสดงแผนภาพแบบ 4 มิติ เพื่อบูรณาการข้อกำหนดด้านความปลอดภัยกับแผนงานก่อสร้าง (Application of 4D visualization technique to integrate safety requirements with construction plans)
ศ.ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข ลักษณะทางวิศวกรรมของดินเหนียวโคราชบดอัดผสมและไม่ผสมซีเมนต์และเถ้าลอย (Engineering properties of compacted Korat clay with and without cement and fly ash stabilization)
รศ.ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข การพัฒนาแบบจำลองดินสำหรับดินเหนียวพันธะเชื่อมประสาน (Development of a soil model for cemented clay)
ผศ.ศาสน์ สุขประเสริฐ การศึกษาจัดทำแผนพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวพิมายเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืน (An eco-tourism development project for Pimai’s sustainable tourism plan)
ผศ.ดร.มงคล จิรวัชรเดช โครงการการทดสอบและพัฒนาการออกแบบระบบพื้นคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูปเพื่อลดการสั่นสะเทือนเนื่องจากกิจกรรมของมนุษย์ (Testing and development the design to reduced vibration of precast prestressed concrete slabs due to human activities)
ผศ.ดร.อวิรุทธิ์ ชินกุลกิจนิวัฒน์
การบดอัดแบบ Proctor โดยใช้แบบบดอัดขนาดเล็ก (A smaller mold - proctor compaction test)
ผศ.ศาสน์ สุขประเสริฐ การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสถานีขนส่งสินค้าทางบก จังหวัดนครราชสีมา (Feasibility study of Korat inland container depot (Korat – ICD))
ผศ.ดร. ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร การศึกษากระบวนการควบคุมสมดุลของน้ำและดินเค็มของพื้นที่ดินเค็มในลุ่มน้ำมูล (Process controls of water balance and salinization of saline land in Mun subcatchment)
รศ.ดร.วชรภูมิ เบญจโอฬาร การพัฒนาระบบควบคุมต้นทุนงานก่อสร้างสำหรับบริษัทก่อสร้างขนาดกลางและย่อมในประเทศไทย
ศ.ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข พฤติกรรมของกำแพงกันดินที่เสริมกำลังด้วยเหล็กเสริมแบกทาน (Performance of an earth wall stabilized by the bearing reinforcement)
ศ.ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข สมการทำนายกำลังอัดของดินเหนียวผสมซีเมนต์และเถ้าลอยชีวมวลที่ปริมาณความชื้นสูง (An equation for predicting strength development in cement-biomass fly ash stabilized clays at high water content)
ผศ.ศาสน์ สุขประเสริฐ การศึกษาเพื่อการออกแบบระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานเพื่อความเป็นอยู่ยั่งยืนและปลอดภัยในชุมชน (A study on basic facility layouts and designs for a sustainable and safe community)
ศ.ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข แบบจำลองกายภาพขนาดย่อส่วนสำหรับศึกษาพฤติกรรมชั้นดินรองรับคันทางที่ปรับปรุงคุณภาพด้วยซีเมนต์ (Physical model for studying performance of cement stabilized ground under embankment loading)
ผศ.ศาสน์ สุขประเสริฐ การศึกษาห่วงโซ่อุปทานในกระบวนการผลิตและส่งออกสินค้าการเกษตร (Study of supply chain management in agriculture production and export processing)
รศ.ดร.วชรภูมิ เบญจโอฬาร การวางแผนและควบคุมงานก่อสร้างด้วยการกำหนดเวลาและต้นทุนที่เหมาะสม (Construction scheduling and controlling with time-cost optimization)
รศ.ดร.สิทธิชัย แสงอาทิตย์ การศึกษาพฤติกรรมของคอนกรีตและเสาคอนกรีตเสริมเหล็กที่ถูกห่อหุ้มด้วยปลอกเหล็กและถูกโอบรัดก่อนภายใต้แรงอัดในแนวแกน (Study on mechanical behaviors of steel-tubed concrete and steel-tubed reinforced concrete columns with pre-confinement under axially compressive)
ศ.ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข การทดสอบประสิทธิภาพการอุดของส่วนผสมเกล็ดเกลือกับเบนโทไนต์ในรอยแตกของเกลือหิน (Sealing performance of crushed salt-bentonite mixtures in salt fractures)
รศ.ดร.สิทธิชัย แสงอาทิตย์ การพัฒนาสมการออกแบบชิ้นส่วนพลาสติกเสริมเส้นใยแบบพัลทรูดชันหน้าตัดรูปตัวซีภายใต้แรงอัดและแรงดัด (Development of design equations for pultruded-fiber reinforced plastic having c-section under compression and flexure)
ผศ.ดร.ปรียาพร โกษา การศึกษาผลกระทบของภูมิอากาศ และการใช้ที่ดินที่มีต่อปริมาณน้ำท่าด้วยภาพถ่ายดาวเทียมธีออส
ผศ.ดร.อวิรุทธิ์ ชินกุลกิจนิวัฒน์ การทดสอบการทะลุทะลวงของกรวยของดินเหนียวกรุงเทพฯ โดยการทดสอบในห้องปฏิบัติการ (Laboratory cone penetration test for Bangkok clay)
ผศ.ดร.อวิรุทธิ์ ชินกุลกิจนิวัฒน์ การหาลักษณะการอุ้มน้ำของดินไม่อิ่มตัวด้วยน้ำในสนามโดยวิธีแบบจำลองย้อนกลับ (Determination of field soil-water characteristics by inverse modeling)
รศ.ดร.วชรภูมิ เบญจโอฬาร การสร้างแผนการตัดวัสดุก่อสร้างเชิงเส้นเพื่อลดเศษในงานก่อสร้าง (A cutting plan of one-dimensional construction materials to reduce loss in construction projects)
ศ.ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข การพัฒนากำลังต้านทานแรงฉุดของเหล็กเสริมกำลังแบกทานในดินเม็ดหยาบ (Pullout resistance mobilization of the bearing reinforcement embedded in different coarse-grained soils)
ผศ.ศาสน์ สุขประเสริฐ การประเมินฝีมือช่างเชื่อมงานโยธา (นครราชสีมา) (Performance evaluations of civil work welders (Korat area))
สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
รศ.ไพลิน ฤกษ์จิรสวัสดิ์ การศึกษาการทำงานของใบมีดเหล็กกล้าความเร็วรอบสูงที่เคลือบผิวด้วย Ti AIN ในการกลึงเหล็กกล้าคาร์บอน (The Performance of Ti A1 N Coated HSS Cutting Tools in Carbon Steel Machining)
ผศ.ดร.อุษณีย์ กิตกำธร อิทธิพลของธาตุทองแดงในเหล็กหล่อเหนียวออสเทมเปอร์ (Effects of Copper on Austempered Ductile Cast Iron)
อ.สารัมภ์ บุญมี อิทธิพลของปริมาณทองแดงและคาร์บอนต่อสมบัติเชิงกล และพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงมิติในเหล็กกล้าที่ผลิตด้วยกระบวนการโลหะวิทยาโลหะผง (Influences of copper and carbon on mechanical properties and dimensional change behavior in powder metallurgy steel)
อ.ดร.ฐาปนีย์ อุดมผล การผลิตเครื่องมือกำจัดก๊าซไฮโดรเจนโดยใช้ Flux injection (Flux Injection degassing unit) สำหรับใช้ในกระบวนการหล่อหลอมโลหะอลูมิเนียมผสม (The construction of a flux injection degassing unit (FIDU) for aluminium alloy casting)
อ.ดร.ฐาปนีย์ อุดมผล การผลิตเครื่องมือกำจัดก๊าซไฮโดรเจนเคลื่อนที่สำหรับกระบวนการหล่อโลหะอลูมิเนียมผสม (The construction of a mobile degassing unit (MDU) for aluminium
ผศ.ดร.พรวสา วงศ์ปัญญา ความต้านทานการกัดกร่อนของเหล็กกล้า AISI 4140 ที่เคลือบผิวด้วยการเคลือบไอทางกายภาพ (Corrosion resistance of AISI 4140 steel surface-coated by physical vapor deposition)
ผศ.ดร.อุษณีย์ กิตกำธร การพัฒนาเหล็กกล้าชั้นสูงจากเหล็กกล้างานโครงสร้างด้วยกระบวนการทางความร้อน (Development of advanced high strength steels from structural steels by thermal treatments)
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ผศ.สนั่น ตั้งสถิตย์ โปรแกรมการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย ระยะที่ 1 (The First Design Programme for Wastewater Treatment System)
Dr.Ram Sharma Tiwaree การประเมินการเข้า-ออกของการใช้พลังงานและการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ (Input-output Assessment of Energy Consumption and Carbon Dioxide Emission in Thailand)
Asst.Prof.Dr.Ranjna Jindal การศึกษาเบื้องต้นของสถานะการปนเปื้อนอาร์เซนิกในภาคใต้ของประเทศไทย (A preliminary study on the status of arsenic contamination in southern Thailand)
ผศ.ดร.สุดจิต ครุจิต การประเมินสหสัมพันธ์ระหว่างระดับมลพิษอากาศบริเวณใกล้ทางพิเศษกับปัจจัยที่มีผลต่อระดับมลพิษ (Evaluation of the correlation of air pollutants levels near expressways and their effectual factors)
Asst.Prof.Dr.Ranjna Jindal Study of Temperature Distribution and heat Generation in an Aerated Composting Process Using Finite Difference Method
ผศ.สนั่น ตั้งสถิตย์ การประยุกต์ใช้กกฤาษี ในกระบวนการการดูดซับไขมัน และคราบน้ำมันจากร้านอาหาร ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อใช้แทนเชื้อเพลิง (Application the flowers of the Typha Sp. To absorption grease and oil from the food shops within the Suranaree University of Technology)
ผศ.ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร Fate of Cadmium in Wastewater Effluents Treated in Constructed Wetland
ผศ.ดร.สุดจิต ครุจิต สถานการณ์และการประมาณค่าระดับฝุ่นขนาดเล็ก (PM10) บริเวณโรงเรียนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา (PM10 Levels Situation and Estimation in Schools in Nakhonratchasima Municipality Area)
ผศ.ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร การบำบัดน้ำชะขยะมูลฝอยชุมชนด้วยวิธีทางเคมี (Application of Chemical Treatment for Landfill Leachate)
ผศ.ดร.จรียา ยิ้มรัตนบวร การใช้วัสดุจากธรรมชาติในการบำบัดน้ำเสีย (Use of Natural Materials for Wastewater Treatment)
ผศ.สนั่น ตั้งสถิตย์ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำและปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดจากเศษผักและผลไม้ของตลาด เมืองใหม่สุรนคร (Organic liquid manure and organic fertilizer pellet production from vegetable residue and fruit bits of the taland muangemai Suranakhon)
ผศ.ดร.สุดจิต ครุจิต การพัฒนาระบบเฝ้าระวังฝุ่นละอองและคุณภาพอากาศแบบบูรณาการเพื่อสนับสนุนการจัดการคุณภาพอากาศในชุมชน (Development of integrated monitoring system for particulate matters and air quality to enhance air quality management in communities)
ผศ.ดร.จรียา ยิ้มรัตนบวร การบำบัดน้ำเสียจากชุมชนขนาดเล็ก โดยระบบพื้นที่ชุ่มน้ำประดิษฐ์แบบผสม (Combined constructed wetlands for wastewater treatment in small villages)
ผศ.ดร.จรียา ยิ้มรัตนบวร การนำหินดินดานมาใช้ประโยชน์เป็นตัวดูดซับในการกำจัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัส (Utilization of shale as adsorbent for nitrogen and phosphorus removal)
ผศ.ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร การประยุกต์ใช้กระบวนการกรองผ่านเยื่อกรองสำหรับการนำน้ำทิ้งชุมชนกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ (กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) (Application of membrane filtration processes in water recycle (case study : Suranaree University of Technology))
อ.ดร.อภิชน วัชเรนทร์วงศ์ การใช้ทังสเตนไตรออกไซด์ในการบำบัดคาร์บอนมอนอกไซด์ด้วยปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลซิส (Using of WO, in photocatalytic treatment of carbon monoxide)
อ.ดร.อภิชน วัชเรนทร์วงศ์ ไททาเนียมไดออกไซด์แบบท่อนาโนสำหรับการบำบัดก๊าซมลพิษโดยกระบวนการโฟโตคะตะไลซิส (Titanium dioxide nanotubes for treatment of air pollution by photocatalysis process)
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ผศ.ดร.พรศิริ จงกล ความสามารถในการออกแรงดันและลากของกลุ่มตัวอย่างพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดนครราชสีมา : ผลกระทบจากท่าทางที่ไม่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน (Push and pull strength exertion capability of industrial workers in Nakhon Ratchasima province : Effects of awkward postures)
อ.ชัยวัฒน์ จิตรวาส โครงการโปรแกรมที่ใช้ในการคำนวณด้านเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
ผศ.ดร.พรศิริ จงกล การศึกษาความสามารถในการประมาณค่าแรงยก เพื่อใช้ในการป้องกันอันตรายต่อร่างกาย เนื่องจากการทำงาน กรณีกลุ่มตัวอย่างพนักงานอุตสาหกรรมในจังหวัดนครราชสีมา (Study of workers ability to quantify the lifting forces for injuries prevention: case of industrial workers in Nakhonratchasima province)
ผศ.ดร.พรศิริ จงกล การศึกษาแนวทางการป้องกันการบาดเจ็บบริเวณหลังส่วนล่างที่เกิดขึ้นจากการออกแรงดันและลาก (Prevention of law back pain related to pushing and pulling tasks)
ผศ.ดร.พรศิริ จงกล โครงการการศึกษาความสามารถในการออกแรงสถิตย์เพื่อใช้ในการออกแบบยานยนต์ (Study of static strength capabilities for vehicles design)
ผศ.ดร.พรศิริ จงกล การศึกษาการสนองตอบภาระงานในการทำงานตัดหญ้า (Study of work strain in mowing task)
ผศ.ดร.พรศิริ จงกล การวิเคราะห์การทำงานตัดผลประดู่โดยใช้หลักการยศาสตร์ (Ergonomic evaluation of padauk pods cutting task)
รศ.เกรียงไกร ไตรสาร การประเมินศักยภาพและความเสี่ยงปิโตรเลียมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Northeastern petroleum potential and risk assessment using computer program)
ผศ.ดร.พรศิริ จงกล การสืบค้นการเจ็บปวดกล้ามเนื้อและกระดูกของคนขับรถแท็กซี่และปัจจัยเสี่ยงอันเนื่องจากการทำงาน (An investigation into taxi drivers’ musculoskeletal pain and work-related risk)
ผศ.ดร.พรศิริ จงกล ผลกระทบของคุณลักษณะของแผ่นกันลมในหมวกนิรภัยที่มีต่อความพึงพอใจและการตอบสนองของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ (Effect of characteristics of helmet visor on satisfaction and response of motorcycle riders)
รศ.เกรียงไกร ไตรสาร ศึกษาการพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมขนาดเล็กในประเทศไทย (Study on marginal petroleum field development in Thailand)
ผศ.ดร.พรศิริ จงกล การประเมินภาระงานในกิจกรรมงานก่อสร้าง (Workload assessment in building construction activities)
สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี
รศ.ดร.กิตติเทพ เฟื่องขจร การศึกษาเกี่ยวกับการทิ้งของเสียในหินเกลือในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดยใช้วิธี Numerical Analysis (Analytical and Numerical Assessment of the Potential Waste epository in Rock Salt Formations in Northeastern Thailand)
รศ.ดร.กิตติเทพ เฟื่องขจร การวิเคราะห์และออกแบบโพรงที่เกิดจากการผลิตเกลือโดยวิธีละลายในชั้นหินเกลือที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดยใช้ระเบียบคำนวณเชิงตัวเลขในคอมพิวเตอร์ (Design Optimization and Analysis of Solution Cavern Field in Salt Formations in the Northeastern Part of Thailand Using Time-Dependent Finite Element Methods)
รศ.เกรียงไกร ไตรสาร ประสิทธิภาพการผลิตปิโตรเลียมจากหินคาร์บอเนต (Petroleum Production Effeciency in Carbonate Rock)
ผศ.ธารา เล็กอุทัย คู่มือธรณีวิทยาปิโตรเลียมตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 สระบุรี-นครราชสีมา (Petroleum Geology Guide Book Along High Way No. 2 Saraburi-Nakhon Ratchasima)
อ.ดร.อัฆพรรค์ วรรณโกมล การศึกษาเบื้องต้นของลักษณะปรากฎในบริเวณที่มีการทรุดตัวของแผ่นดินจากภาพถ่ายจากดาวเทียม (Preliminarily Study of Subsidence Features from Satellite Images, Northeastern Thailand)
รศ.ดร.กิตติเทพ เฟื่องขจร การร่างคู่มือการทำเหมืองเกลือแบบละลายสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย (Derivation of Design Guidelines for Salt Solution Mining for Small and Medium Size Enterprises in Northeastern Thailand)
รศ.ดร.กิตติเทพ เฟื่องขจร การค้นคว้าทางทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่าง Point Load Index ของหินกับความยืดหยุ่น ความต้านแรงกดและแรงดึงของหิน (Theoretical and Experimental Assessment to Determine the Relationships between Point Load Index of Rock and Elasticity, Compressive and Tensile Strengths of Rocks)
Dr.Helmut Duerrast คุณสมบัติทางกายภาพ และการกำเนิดคลื่นไหวสะเทือนระดับตื้น แอ่งโคราชในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Physical Properties and the Origin of Shallow Seismic reflectivity, Khorat Basin, NE Thailand)
รศ.ดร.กิตติเทพ เฟื่องขจร การทดสอบคุณสมบัติด้านกลศาสตร์ของชั้นเกลือหินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อใช้เก็บพลังงานไฟฟ้าในรูปของอากาศภายใต้แรงดัน (Experimental Assessment of Rock Salt Mechanics for Compressed-Air Energy Storage in Northeastern Thailand)
ผศ.ธารา เล็กอุทัย การพัฒนาคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์เพื่อใช้ในการจำลองระดับความร้อนที่ให้ปิโตรเลียม (Thermal maturity modeling)
อ.ดร.จงพันธ์ จงลักษมณี การประเมินทรัพยากรหินปูนบริเวณ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา (Assessment of Limestone Resources of Pak Chong Area, Changwat Nakhon Ratchasima)
อ.ดร.จงพันธ์ จงลักษมณี ภูมิศาสตร์บรรพกาลของหินยุคเพอร์เมียน บริเวณจังหวัดสระบุรี - นครราชสีมา (Paleogeography of the Permian System in the Saraburi-Nakhon Ratchasima Area)
รศ.ดร.กิตติเทพ เฟื่องขจร การพัฒนาคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบความลาดชันของชั้นหิน โดยใช้กรณีศึกษาความรู้และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ (Development of computer software for analysis and design of rock slopes based on expert's knowledge and experience)
รศ.เกรียงไกร ไตรสาร การเพิ่มปริมาณการผลิตน้ำมันโดยขับด้วยน้ำในแหล่งน้ำมันยุคเทอร์เชียรี่ของประเทศไทย (Improvement Oil Recovery by Water Flooding in Thailand Tertiary Oil Field)
รศ.ดร.กิตติเทพ เฟื่องขจร การพัฒนาซอฟท์แวร์ระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อใช้ในการออกแบบการอุดหลุมเจาะในชั้นหิน (Development of computerized expert system for design of borehole seals in rocks)
รศ.ดร.กิตติเทพ เฟื่องขจร การหาสัมประสิทธิ์ความยืดหยุ่นของหินด้วยการทดสอบจุดกดแบบปรับเปลี่ยน (Determination of elastic modulus of infact rock by modified point load testing)
รศ.ดร.กิตติเทพ เฟื่องขจร การประเมินคุณสมบัติเชิงกลศาสตร์ของเกลือหินจากลักษณะทางศิลาวิทยา (Prediction of Mechanical Properties of Rock Salt from Petrographic Features)
รศ.ดร.กิตติเทพ เฟื่องขจร การพัฒนากฎกำลังรับแรงเฉือนของรอยแตกในหินโดยใช้คุณสมบัติของหินที่วัดได้ในภาคสนาม (Development of a Shear Strength Criterion for Rock Joints Using Field-Determined Parameters)
รศ.เกรียงไกร ไตรสาร โครงการการเพิ่มปริมาณการผลิตน้ำมันโดยขับด้วยน้ำจากด้านล่าง (Oil recovery improvement by bottom water drive injection)
รศ.ดร.กิตติเทพ เฟื่องขจร โครงการกักเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ในรูปความร้อนในหินถม (Solar thermal energy storage in rock fills)
รศ.ดร.กิตติเทพ เฟื่องขจร การออกแบบความลาดเอียงมวลหินในประเทศไทยให้มีเสถียรภาพในระยะยาวโดยเพิ่มการพิจารณาการผุกร่อนของมวลหิน (Design of Rock Slope in Thailand for Long Term Stability by Incorporating Rock Mass Degradation)
รศ.เกรียงไกร ไตรสาร การศึกษาชนิดของอุปกรณ์ช่วยผลิตที่เหมาะสมสำหรับแหล่งน้ำมันในประเทศไทย (Optmizing Artificial Lift System for Thailand Oilfields)
อ.ดร.จงพันธ์ จงลักษมณี ลักษณะธรณีวิทยาใต้พื้นดินโดยวิธีสำรวจธรณีฟิสิกส์ในพื้นที่ศึกษาบริเวณอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา (Subsurface geology using geophysical exploration in Muang district, Nakhorn Ratchasima province)
รศ.ดร.กิตติเทพ เฟื่องขจร การศึกษาเสถียรภาพเชิงกลศาสตร์ของมวลหินบนความลาดชันและรอบอุโมงค์ภายใต้คลื่นสั่นสะเทือนแผ่นดินไหวและคุณลักษณะของรอยแตกโดยใช้แบบจำลองเชิงกายภาพ (Study of mechanical stability of rock slope and tunnel as affected by earthquake vibration and joint characteristics by using physical modeling)
รศ.ดร.กิตติเทพ เฟื่องขจร การทดสอบความซึมผ่านของรอยแตกในหินภายใต้ความดันล้อมรอบ (Experimental assessment of rock fracture permeability under confining pressure)
รศ.ดร.กิตติเทพ เฟื่องขจร การประดิษฐ์เครื่องกดทดสอบหินในสามแกนจริง (Invention of true triaxial compression apparatus for rock testing)
รศ.ดร.กิตติเทพ เฟื่องขจร การพัฒนาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเพื่อใช้คำนวณขนาด รูปร่าง และความลึกของโพรงเกลือ โดยใช้ข้อมูลการทรุดตัวบนผิวดิน (Development of computer program to determine size, shape and depth of salt caverns using surface subsidence as data input)
รศ.เกรียงไกร ไตรสาร
การศึกษาหาปัจจัยและองค์ประกอบที่เหมาะสมที่สุดในการเจาะหลุมปิโตรเลียมใน ประเทศไทย (Optmizing drilling factors and conditions for Thailand petroleum wells)
อ.ดร.จงพันธ์ จงลักษมณี วิทยาการตะกอนและสภาพแวดล้อมโบราณของชั้นไม้กลายเป็นหินในแอ่งโคราช (Sedimentology and paleoenvironment of the petrified-wood bearing formation in the Khorat Basin)
อ.ดร. ปรัชญา เทพณรงค์ การศึกษาการทรุดตัวของผิวดินจากการสูบน้ำบาดาลเค็มด้วยแบบจำลองเชิงกายภาพ (Study of surface subsidence due to brine pumping practice using physical model)
อ.ดร. ปรัชญา เทพณรงค์ การทดสอบคุณสมบัติการคืบของเกลือหินโดยวิธีทดสอบจุดกดแบบปรับเปลี่ยน (Determination of salt creep properties by modified point load testing)
อ.ดร. ปรัชญา เทพณรงค์ ผลกระทบจากรูปร่างที่ไม่เป็นทรงเรขาคณิตของตัวอย่างหินในการทดสอบจุดกดแบบปรับเปลี่ยน (Effects of irregular shape of rock specimens from modified point testing)
รศ.ดร.กิตติเทพ เฟื่องขจร การทดสอบคุณสมบัติการคืบในสามแกนจริงของเกลือหิน (True triaxial creep test of rock salt)
อ. เชษฐา ชุมกระโทก การศึกษาประสิทธิภาพของน้ำโคลนในการนำพาตัวอย่างเศษหินออกจากหลุมเจาะ (Assessment of drilling mud performance on cutting removal from borehole)
รศ.ดร.กิตติเทพ เฟื่องขจร การศึกษาศักยภาพเชิงกลศาสตร์ของชั้นเกลือหินชุดมหาสารคามภายใต้สภาวะกักเก็บของเสียจากภาคอุตสาหกรรม (Mechanical performance of Maha Sarakham salt for industrial waste storage)
รศ.ดร.กิตติเทพ เฟื่องขจร การประดิษฐ์เครื่องจำลองการผุกร่อนของหินในห้องปฏิบัติการ (Invention of laboratory device for simulation of rock degradation)
อ.ดร.บัณฑิตา ธีระกุลสถิตย์ การทดสอบประสิทธิภาพการอัดตัวของเกลือหินบดในเชิงกลศาสตร์และชลศาสตร์ (Mechanical and hydraulic performance of crushed salt)
อ.ดร.อัฆพรรค์ วรรณโกมล การทำแผนที่น้ำบาดาลด้วยวิธีการสำรวจทางไฟฟ้าในบริเวณพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา (Mapping of groundwater using electrical survey in the vicinity of Nakhon Ratchasima province)
อ.ดร. ปรัชญา เทพณรงค์ การทดสอบประสิทธิภาพการอุดของซีเมนต์เชิงกลศาสตร์ในหลุมเจาะของเกลือหิน (Mechanical performance of cement borehole seals in rock salt)
อ.ดร. เดโช เผือกภูมิ ผลกระทบของอัตราการกดต่อกำลังกดในสามแกนของหินทรายที่อิ่มตัวด้วยน้ำ (Effects of loading rate on triaxial compressive strength of saturated sandstone)
รศ.ดร.กิตติเทพ เฟื่องขจร การประเมินศักยภาพทางด้านกลศาสตร์ของชั้นเกลือหินเพื่อใช้กักเก็บก๊าซธรรมชาติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย (Assessment of mechanical performance of rock salt formation for natural gas storage in Northeastern Thailand)
รศ.ดร.กิตติเทพ เฟื่องขจร การทดสอบกำลังรับแรงดึงแบบบราซิลภายใต้ความเค้นกดในแนวแกน (Brazilian tensile strength testing under axial compression)
อ.ดร. ปรัชญา เทพณรงค์ การทดสอบประสิทธิภาพของวิธีป้องกันการรุกล้ำของน้ำทะเลในชั้นน้ำบาดาลด้วยแบบจำลองทางกายภาพ (Performance assessment of methods for controlling seawater intrusion in aquifer by using physical models)
อ.ดร. ปรัชญา เทพณรงค์ การศึกษาความซึมผ่านของรอยแตกในหินรอบหลุมเจาะน้ำบาดาลและปิโตรเลียม (Permeability of rock fractures around groundwater and petroleum wells)
รศ.ดร.กิตติเทพ เฟื่องขจร การศึกษาศักยภาพเชิงกลศาสตร์ของชั้นเกลือหินชุดมหาสารคามภายใต้สภาวะอุณหภูมิสูงสำหรับกักเก็บของเสียจากภาคอุตสาหกรรม (Mechanical performance of maha sarakham salt for industrial waste storage under high temperatures)
อ.ดร. เดโช เผือกภูมิ การทดสอบประสิทธิภาพการอัดตัวของเกลือหินบดในเชิงกลศาสตร์และชลศาสตร์ภายใต้สภาวะอุณหภูมิสูง (Mechanical and hydraulic performance of crushed salt under high temperature)
สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง
ผศ.ดร.สมประสงค์ สัตยมัลลี การพัฒนาชุดคำสั่งระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดทำบัญชีรายการสายทาง (The development of computer-base roadway inventory system)
ผศ.ดร.สมประสงค์ สัตยมัลลี การวิจัยบ่งชี้ระบบควบคุมจราจรที่เหมาะสมในจังหวัดนครราชสีมา (Identification of suitable traffic control system for nakhonrajsima province)
อ.กาญจน์กรอง สุอังคะ การประยุกต์ใช้ระบบตั๋วโดยสารอัตโนมัติและระบบ RFID เพื่อการจัดตารางเวลาเดินรถโดยสารประจำทาง (The application of automatic ticket collection system and RFID system for bus route scheduling)
ผศ.ดร.สมประสงค์ สัตยมัลลี การออกแบบระบบประเมินภาพรวมในการจัดการจราจรบริเวณที่มีกิจกรรมบำรุงรักษาทาง (The development of system evaluation for work zone trafic management)
ผศ.ดร.ถิรยุทธ ลิมานนท์ การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะการไหลจราจร ณ บริเวณทางแยกสัญญาณไฟจากการติดตั้งอุปกรณ์นับเวลาถอยหลังประกอบสัญญาณไฟ (Studying the effects of count-down timers on traffic flow characteristics at signalized intersections)
ผศ.ดร.ถิรยุทธ ลิมานนท์ โครงการวิจัยพัฒนากระบวนการวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาคขนส่งสำหรับประเทศไทย (Research of an appropriate transportation energy demand forecast methodology for Thailand)
อ.กาญจน์กรอง สุอังคะ การประเมินผลกระทบด้านนโยบายภาษีรถยนต์ประหยัดพลังงานขนาดเล็ก (Impact assessment of economic car’s auto-related tax)
รศ.ดร.วัฒนะวงศ์ รัตนวราห การศึกษาจัดการความปลอดภัยบริเวณโรงเรียนภายใน จังหวัดนครราชสีมา (The study of safety management at school zone for Nakhon Ratchasima province)
รศ.ดร.วัฒนะวงศ์ รัตนวราห โครงการศึกษายุทธศาสตร์เพื่อให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในประเทศไทยสวมหมวกนิรภัย (The study of strategy for encouraging thai motorcycle rider to wear helmet)
joomla template