HOT NEWS

PDFPrintE-mail

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน รุ่นที่ 3 และการทำงานเชิงวิเคราะห์และเชิงสังเคราะห์จากงานประจำของข้าราชการและพันักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนน สังกัดสถาบันอุดมศึกษา

There are no translations available.

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ดังนี้

1. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน รุ่นที่ 3

ระหว่างวันที่ 11 - 12 กุมภาพันธ์ 2563 2. โครงการฝึกอบรม

2. การทำงานเชิงวิเคราะห์และเชิงสังเคราะห์จากงานประจำของข้าราชการและพันักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนน สังกัดสถาบันอุดมศึกษา รุ่นที่ 4

ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000 จังหวัดเชียงใหม่

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม http:\\umdc.tsu.ac.th

joomla template