HOT NEWS

PDFPrintE-mail

ขอเชิญส่งบทความในการประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ Green ASIA and Sustainabitity Forum ประจำปีการศึกษา 2562

There are no translations available.

ขอเชิญส่งบทความในการประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

Green ASIA and Sustainabitity Forum

ประจำปีการศึกษา 2562

"เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน"

ณ คอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563

 

ลงทะเบียนและส่งบทความได้ที่

http://conference.eau.ac.th

ตั้งแต่ 1 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2563

 

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

http://conference.eau.ac.th

joomla template