HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

โครงการวิจัยที่ดำเนินการเสร็จแล้ว สำนักวิชาแพทยศาสตร์

ชื่อหัวหน้าโครงการ
ชื่อโครงการ
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ผศ.ดร.นเรศ เชื้อสุวรรณ การพัฒนาวิธีวิเคราะห์กลุ่มอินทรีย์คาร์บอนและกลุ่มธาตุคาร์บอนในตัวอย่างฝุ่นละอองขนาดเล็กด้วยเครื่องอิลิเมนทอล อนาไลเซอร์ (Development of OC/EC analysis in fine particulate matter by elemental analyzer)
อ.พญ.นพร อึ้งอาภรณ์ การศึกษาภาวะโภชนาการและพัฒนาการของเด็กวัยก่อนเรียนในเขตจังหวัดนครราชสีมา (Program for improve nutritional status and development in preschool children in Nakon Ratchasima province)
ผศ.ดร.สิราภรณ์ โพธิวิชยานนท์ การพัฒนาความสามารถของเชื้อจุลินทรีย์ในการกำจัดกลิ่นในรูปของก๊าซไฮโดรเจนไซยาไนด์โดยใช้ระบบฟิกซ์-ฟิล์มไบโอสครับเบอร์
ผศ.ดร.สิราภรณ์ โพธิวิชยานนท์ การศึกษาคุณภาพน้ำทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ ในบริเวณพื้นที่ปกปัก พันธุกรรมพืช อพ.สธ. เขื่อนน้ำพุง จังหวัดสกลนคร (Study of physical, chemical, and biological properties of water in plant protection area of RSPG, Numpung dam EGAT, Sakonnakhon Province)
joomla template