HOT NEWS

PDFPrintE-mail

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมครบรอบ 10 ปี adiCET กับการพัฒนาพลังงานเพื่อท้องถิ่น

There are no translations available.

วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย (adiCET)

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมครบรอบ 10 ปี adiCET กับการพัฒนาพลังงานเพื่อท้องถิ่น

ในระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2563

ณ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริมอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

มีกิจกรรม ดังนี้

1.จัดเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการในเวทีการประชุมวิชาการระดับชาติสู่การพัฒนาชุมชนฉลาดในภูมิภาคเอเชียแฟซิฟิก ครั้งที่ 1

www.adicet.cmru.ac.th/nSCAP2020

2.จัดเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการในเวทีการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

ภายใต้หัวข้อ The 1st International Conference on Smart Community Development in the Asia Pacific (iSCAP2020)

www.adicet.cmru.ac.th/iSCAP2020

3.ประกวดนวัตกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน ระดับมัธยมศึกษาตอบปลายและระดับอุดมศึกษา

www.adicet.cmru.ac.th/InnovationPitch

4.จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นการทำถ่านชีวมวลอัดแท่งและหลักสูตรการสร้างความรู้ความเข้าใจระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์เบื้องต้น

www.adicet.cmru.ac.th/10yrshortcourse

5.จัดนิทรรศการแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานภายในชุมชนสีเขียว นิทรรศการผลงาน 10 ปี

ของวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย และนิทรรศการของ เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ

www.adicet.cmru.ac.th/10yrexhibition

6.จัดกิจกรรม 10 ปี adiCET ศิษย์สัมพันธ์

www.adicet.cmru.ac.th/alumni

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.adicet.cmru.ac.th/adiCET10yr

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 091 0691889

joomla template