HOT NEWS

PDFPrintE-mail

อววน.เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ปีงบประมาณ 2563

There are no translations available.

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ

ปีงบประมาณ 2563

 

ขั้นตอนสำคัญ

1. คณาจารย์ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังสถานวิจัยสำนักวิชาของท่าน

2. สถานวิจัยสำนักวิชาจัดส่งเอกสารให้ สบวพ. ภายในวันที่ 27 มกราคม 2563 เท่านั้น

เพื่อ สบวพ. นำเสนอผู้บริหารลงนาม และดำเนินการ ส่งไปยังแหล่งทุน

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. แบบเสนอโครงการ พร้อมเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง จำนวน 15 ชุด (ฉบับจริง 1 ชุด สำเนา 14 ชุด)

2. แผ่น CD บันทึกไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ในรูปแบบ MS word และ PDF  จำนวน 2 แผ่น

 

เอกสารสำหรับดาวน์โหลด

1. ประกาศการรับข้อเสนอโครงการ.pdf

2. กรอบการวิจัยและเงื่อนไขการเสนอข้อเสนอการวิจัย.pdf

3. แบบเสนอโครงการ (โครงการเดี่ยว).docx

4. แบบเสนอโครงการ (โครงการชุด).docx

5. กรอบการวิจัย จำนวน 8 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 การวิจัยและพัฒนาระบบอาวุธทหารบก.pdf

กลุ่มที่ 2 การวิจัยและพัฒนายานยนต์ทางบก.pdf

กลุ่มที่ 3 การวิจัยและพัฒนายานพาหนะทางน้ำและสะเทินน้ำสะเทินบก (In Land Water).pdf

กลุ่มที่ 4 การวิจัยและพัฒนาด้านการบิน.pdf

กลุ่มที่ 5 การวิจัยและพัฒนาด้านอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร.pdf

กลุ่มที่ 6 การวิจัยและพัฒนาการจัดการทรัพยากรและอื่นๆ.pdf

กลุ่มที่ 7 การวิจัยและพัฒนาด้านหลักการและหลักนิยม และกลุ่มที่ 8. การวิจัยด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากองทัพ.pdf

หมายเหตุ.pdf

 

ฝากประชาสัมพันธ์โดย

ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล

โทรศัพท์ 4761, 4763

joomla template