HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

ขอเชิญรับฟังบรรยายหลักเกณฑ์การจัดสรรทุนวิจัยริเริ่มสำหรับอนาคตและแนะนำการใช้โปรแกรม Orbit Intelligence

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดทำโครงการทุนวิจัยริเริ่มสำหรับอนาคต (Forthcoming Research Initiative)

เพื่อให้คณาจารย์และนักวิจัยทุกท่านได้ทราบถึงรายละเอียดของทุนดังกล่าว

จึงขอเรียนเชิญทุกท่านเข้ารับฟังหลักเกณฑ์การจัดสรรทุนดังกล่าว

พร้อมกันนี้จะได้รับฟังการใช้โปรแกรมสำหรับดูสถานะสิทธิบัตร เช่น Orbit Intelligence

ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมวิจยพัฒน์ 1 อาคารวิจัย

สำหรับผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่นี่

https://bit.ly/31GREmi

joomla template