HOT NEWS

PDFPrintE-mail

วช. ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยภายใต้โครงการ e-ASIA Joint Research Program ประจำปี 2564 (FY2021)

There are no translations available.

วช. ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยภายใต้โครงการ e-ASIA Joint Research Program ประจำปี 2564 (FY2021)

ในขอบข่ายสาขาสิ่งแวดล้อม

หัวข้อเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติ และระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์

(Climate change impact on natural and human systems)

2 กลุ่มเรื่อง ดังนี้

1. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่มหาสมุทร และพื้นที่ชายฝั่ง

2. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์

เงื่อนไขสำคัญ

1. คณาจารย์จัดทำรายละเอียดโครงการวิจัย ศึกษารายละเอียดได้ที่ https://bit.ly/2T0vrM4

2. คณาจารย์ต้องปรับปรุงข้อมูลและประวัตินักวิจัย ในระบบ NRMS ให้เป็นปัจจุบัน

3. คณาจารย์ผู้ขอรับทุนทุกท่านที่อยู่ในโครงการวิจัย ต้องไม่ติดค้างงานวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุน การวิจัยใดๆ ในระบบ NRMS ปี 2555 – 2561

ขั้นตอนสำคัญ

1. คณาจารย์กรอกข้อมูลการเสนอ ขอรับทุนในระบบ NRMS ภายในวันที่ 9 เมษายน 2563

2. คณาจารย์แจ้งรายละเอียดไปยังสถานวิจัยสำนักวิชาของท่าน

3. สถานวิจัยสำนักวิชาจัดส่งสรุปรายชื่อข้อเสนอโครงการให้ สบวพ. ภายในวันที่ 10 เมษายน 2563

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. รายละเอียดโครงการวิิจัย

2. แบบฟอร์มหนังสือนำส่ง หัวหน้าโครงการเป็นผู้กรอกและแนบไฟล์ ในระบบ โดย สบวพ.จะเป็นผู้รับรองในระบบ

 

สอบถามรายละเอียด

ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล

โทรศัพท์ 4761

joomla template