HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพ่ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพ่ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและข้อเสนอแนะได้ที่ http://journal.msu.ac.th/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

งานวารสาร

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ

สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

44150

โทรศัพท์ 043-754416

joomla template