HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

แจ้งเปลี่ยนการใช้งานระบบ NRMS เป็นระบบ NRIIS

 

แจ้งเปลี่ยนการใช้งานระบบ NRMS เป็นระบบ NRIIS

ตามที่ ได้มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS)

เพื่อใช้สําหรับบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ นั้น เพื่อเป็นการขยายขอบเขตการทํางานของระบบให้รองรับ

การบริหารจัดการงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมจึงได้มี การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและ

นวัตกรรมแห่งชาติ (National Research and Innovation Information System : NRIIS) โดยปรับปรุงจากโครงสร้าง

การทํางานของ ระบบ NRMS และขยายขอบเขตการทํางาน ของระบบเพิ่มเติม โดย วช. เป็นผู้บริหารจัดการระบบ

ซึ่งข้อมูลที่มีอยู่ในระบบ NRMS ได้ถูกถ่ายโอนไปยังระบบ NRIIS แล้ว ดังนั้น จึงขอแจ้งเปลี่ยนการใช้งานระบบ NRMS

(www.nrms.go.th) เป็นระบบ NRIIS (nris.nrct.go.th) ทั้งนี้ ผู้ใช้งานที่มีบัญชีในระบบ NRMS สามารถเข้าใช้งาน

ระบบ NRIS ได้เช่นเดียวกับระบบ NRMS http://nriis.nrct.go.th

joomla template