HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

(New) บพข. ประกาศรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) Cross Cutting Technology รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563

ขอยกเลิกฉบับก่อนหน้านี้

และใช้ประกาศฉบับ (New) ที่ปรากฏด้านล่างนี้แทนขอยกเลิกฉบับก่อนหน้านี้

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)

ประกาศรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) Cross Cutting Technology รอบที่ 2

ประจำปีงบประมาณ 2563

ในแพลตฟอร์ม 3 แพลตฟอร์ม IoTเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG กรอบการวิจัย Cross Cutting Technology

ซึ่งกำหนดให้ผู้เสนอขอรับทุนส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ


เงื่อนไขเบื้องต้น

1) เป็นโครงการเดี่ยวหรือชุดโครงการวิจัยที่เป็นไปตามเงื่อนไขของประกาศทุนที่ระบุไว้

2) มีวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนสอดคล้องตามแนวทางประกาศทุน

3) สถาบัน/หน่วยงาน และผู้รับผิดชอบโครงการมีความรู้ และประสบการณ์การบริหารจัดการงานวิจัย การดำเนินงานวิจัย

และคาดได้ว่าจะสามารถปฏิบัติงานและควบคุมการวิจัยได้ตลอดเวลาการรับทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด

4) เป็นโครงการที่มี TRL ระดับ 4 ขึ้นไป โดยนักวิจัยเป็นเจ้าของเทคโนโลยี ทั้งนี้ ยกเว้นโจทย์วิจัยที่มีการระบุ TRL ไว้เป็นระดับอื่น

5) กรณีโครงการได้รับการสนับสนุนจากผู้ใช้งานและอุตสาหกรรมในรูปแบบของงบประมาณสมทบหรือการสนับสนุนอื่น ๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ขั้นตอนสำคัญ

1.คณาจารย์กรอกข้อมูลการเสนอขอรับทุนในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 16 เมษายน 2563

2.สถานวิจัยสำนักวิชาจัดส่งเอกสารสรุปรายชื่อข้อเสนอโครงการที่เสนอขอรับทุนให้สถาบันวิจัยและพัฒนา

ภายในวันที่ 17 เมษายน 2563


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่

https://bit.ly/2UcEGuE

 

ฝากประชาสัมพันธ์โดย

ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล

โทรศัพท์ 4761

 


joomla template